Llicència urbanística prèvia a la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal. (Divisió horitzontal)  (tràmit)

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

A aquests efectes, les places d'aparcament i els trasters només s'han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d'edificació regulen el seu nombre o dimensió.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 3 (llicències obres), Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons estableix l'Ordenança fiscal núm. 3, la base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent- se a aquests efectes el seu cost d'execució material. Aquesta base no s'inclouen l'IVA, altres taxes o impostos, honoraris dels professionals que hagin elaborat el projecte i la direcció tècnica de la construcció, ni el benefici empresarial del contractista. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el 3,5% de gravamen a la base imposable. (Veure Art.6 i 7) Consultar els casos susceptibles de bonificacions a l'Article 5.
  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per atorgar la llicència urbanística que autoritzi aquestes operacions és d'un mes. El sentit del silenci és negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol•licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar.
2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà.
3. Sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics
4. Un cop rebut l'informe tècnic:
• Si s'han de fer correccions en el projecte, es notificarà a la persona interessada, la qual haurà de presentar una copia del projecte complet i corregit al Registre d'entrada.  Es torna a demanar informe als Serveis Tècnics.
• Si l'informe és favorable, i una vegada aprovada per l'òrgan de govern competent es certifica i es notifica a l'interessat.
Aquest document té els efectes legals de llicència.  

• Si l'informe és desfavorable, es denega la llicència i es retornen els tributs que corresponguin.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Projecte tècnic d'acord a la Guia de l'apartat "Informació Relacionada".
Incloent:
a) Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
b) Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
c) Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
d) Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 
La documentació que ha d'aportar el sol·licitant és la que s'estableix a l'article 31 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50