Llicència de Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions  (tràmit)

En el cas de que l'obra d'edificació no estigui completament acabada es pot sol·licitar la llicència de primera utilització i ocupació parcial de l'edifici o de la construcció. S'haurà de presentar el corresponent Certificat Final d'obres on es garanteixi el compliment de les diferents normatives que li són d'aplicació a la zona acabada i que es garanteixen les condicions de seguretat, funcionalitat, salubritat e higiene.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 3 (llicències obres), Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons estableix l'Ordenança fiscal núm. 3, la base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent- se a aquests efectes el seu cost d'execució material. Aquesta base no s'inclouen l'IVA, altres taxes o impostos, honoraris dels professionals que hagin elaborat el projecte i la direcció tècnica de la construcció, ni el benefici empresarial del contractista. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el 3,5% de gravamen a la base imposable. (Veure Art.6 i 7) Consultar els casos susceptibles de bonificacions a l'Article 5.
  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per atorgar la llicència urbanística per a primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions és d'un més. El sentit del silenci es negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou.
2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà.
3. Sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics
4. Visita d'inspecció per part dels Serveis Tècnics a la finca
5. Un cop rebut l'informe tècnic:

- Si es detecten deficiències, es notificarà a la persona interessada, les quals s'hauran d'esmenar.
- Si l'informe és favorable s'emet la resolució. Aquest document té els efectes legals de llicència.  
- Si l'informe és desfavorable, es denega la llicència i es retornen els tributs que corresponguin.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Projecte tècnic d'acord a la Guia adjunta de l'apartat "Informació Relacionada"
Incloent:
- Certificat final d'obra on es garanteixi el compliment de les diferents normatives que són d'aplicació a la zona acabada i que la zona no acabada no comporta cap risc. 
- Certificat de gestió residus
- Plànols “As built”
 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50