Llicència d'usos i obres provisionals  (tràmit)

Es pot sol·licitar la llicència d'usos i obres provisionals als solars pendents de desenvolupament urbanístic. En aquest cas s'haurà de justificar el caràcter provisional dels usos i les obres a realitzar.

També, s'haurà de justificar les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original.

Informació complementària

La resolució municipal que atorgui una llicència urbanística d'usos i obres provisionals pot subjectar-la a un termini temporal màxim.

Les llicències urbanístiques d'usos i obres provisionals s'han d'atorgar amb la condició resolutòria expressa que l'acceptació i el compromís a què fa referència l'article 66 siguin també assumits expressament per les terceres persones que adquireixin, en virtut de qualsevol negoci jurídic, els drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals autoritzades.

L'eficàcia de les llicències urbanístiques d'usos i obres provisionals resta supeditada al fet que les persones titulars acreditin davant l'administració municipal atorgant les circumstàncies següents:

  • Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària de les condicions sota les quals s'atorgui la llicència urbanística corresponent.
  • Constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del sector públic, de garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que s'alteri al seu estat original. Aquesta garantia s'ha de constituir a disposició de l'administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les obres de reposició.

Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s'han de desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l'administració municipal, amb audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:

- Per haver-se complert la condició resolutòria de l'article 69.3. del Decret 64/2014.

- Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent.

- Per tal d'executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 3 (llicències obres), Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons estableix l'Ordenança fiscal núm. 3, la base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent- se a aquests efectes el seu cost d'execució material. Aquesta base no s'inclouen l'IVA, altres taxes o impostos, honoraris dels professionals que hagin elaborat el projecte i la direcció tècnica de la construcció, ni el benefici empresarial del contractista. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el 3,5% de gravamen a la base imposable. (Veure Art.6 i 7) Consultar els casos susceptibles de bonificacions a l'Article 5.
  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per atorgar la llicència urbanística d'usos i obres provisionals és de 2 mesos. El còmput d'aquest termini resta suspès durant el període comprès entre la sol•licitud de l'informe preceptiu de la comissió territorial d'urbanisme competent i la seva recepció o, si l'informe no s'emet dins del termini assenyalat, el dia de finiment d'aquest termini. El sentit del silenci és negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol•licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar.

2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si l'obra requereix d'un permís d'ocupació amb sac i/o contenidor de runes es farà la gestió en el mateix moment.

3. Sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics
 - Si s'han de fer correccions en el projecte, es notificarà a la persona interessada, la qual haurà de presentar una copia del projecte complet i corregit al Registre d'entrada.  Es torna a demanar informe als Serveis Tècnics.
Informe tècnic desfavorable: s'informa desfavorablement o es requereix l'esmena de deficiències.
      Informe tècnic favorable: Informació pública de 20 dies.

Una vegada informat favorablement s'haurà de sotmetre al tràmit d'informació pública de 20 dies.

4. Simultàniament, és sol·licitarà informe a la comissió territorial d'urbanisme competent sobre els aspectes de legalitat dels usos i les obres provisionals interessades.
- Si l'informe es desfavorable: La llicència es denega o es sol•licita l'esmena de deficiències fins que sigui favorable.
- Si l'informe es favorable: Es concedeix la llicència amb els condicionants següents:
 
*La constitució d'un dipòsit en concepte de reposició i la realització de la liquidació corresponent. Una vegada aprovada per l'òrgan de govern competent es certifica i es notifica a la persona interessada.
*La inscripció al Registre d ela Propietat de les condicions de la autorització provisional d'usos i obres.
*Acceptació dels compromisos de les persones interessades.
 
En cas que la persona interessada demani que s'anul·li la llicència i que se li retornin els tributs ingressats, es demanarà informe a l'inspector d'obres per tal que digui si les obres s'han fet o no. Si no s'han fet, es farà un informe del cap de la Secció i una proposta a la Junta de Govern Municipal. La Junta acordarà deixar sense efecte la llicència d'obres i retornarà els tributs que corresponguin (segons el que fixin les ordenances fiscals). Es farà certificació de l'acord i notificació a la persona interessada.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Projecte tècnic d'acord al document de l'apartat "Informació Relacionada"
    Incloent:

- Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos  d'execució de les obres provisionals i de reposició.

- Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

- Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.(Els documents sol·licitats s'han d'elaborar amb el grau de detall suficient per comprovar el caràcter provisional dels usos i les obres de conformitat amb el règim d'ús provisional del sòl.)

- Documents dels titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a:
a) Acceptació expressa de cessar el usos i desmantellar o enderrocar les obres que s'autoritzin, així com de reposar la situació que s'alteri a el seu estat original, quan ho acordi la administració actuant, sense dret a rebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
b) El compromís exprés d'advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s'autoritzin i dels seus efectes quan es formalitzi qualsevol negoci jurídic amb terceres persones, en virtut del qual transmeten els drets respectius de propietat o ús i les obres provisionals que s'autoritzin.

- Fotografies

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50