Llicència de parcel·lacions urbanístiques  (tràmit)

Es requereix llicència per parcel·lar terrenys que tenen la condició de solar sempre i quan els lots resultants compleixin els requisits per tenir també la condició de solar.
S'hauran de justificar la totalitat dels paràmetres urbanístics que li són d'aplicació.
També es pot sol·licitar la declaració de no necessitat de parcel·lació quan la divisió dels terrenys no constitueix parcel·lació urbanística
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 3 (llicències obres), Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons estableix l'Ordenança fiscal núm. 3, la base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent- se a aquests efectes el seu cost d'execució material. Aquesta base no s'inclouen l'IVA, altres taxes o impostos, honoraris dels professionals que hagin elaborat el projecte i la direcció tècnica de la construcció, ni el benefici empresarial del contractista. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el 3,5% de gravamen a la base imposable. (Veure Art.6 i 7) Consultar els casos susceptibles de bonificacions a l'Article 5.
  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per a l'atorgament de la llicència urbanística de parcel·lació o per declarar-ne la innecessarietat o manifestar-ne la disconformitat és d'1 mes. El còmput d'aquest termini resta suspès durant el període comprès entre la sol•licitud de l'informe preceptiu de la comissió territorial d'urbanisme competent i la seva recepció o, si l'informe no s'emet dins del termini assenyalat, el dia de finalització d'aquest termini. El sentit del silenci és negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol·licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar.

2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà.

3. Sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics

4. Un cop rebut l'informe tècnic:

- Si s'han de fer correccions en el projecte, es notificarà a la persona interessada, la qual haurà de presentar una copia del projecte complet i corregit al Registre d'entrada.  Es torna a demanar informe als Serveis Tècnics.

- Si l'informe és favorable, i una vegada aprovada per l'òrgan de govern competent es certifica i es notifica a l'interessat.
Aquest document té els efectes legals de llicència.  
     
- Si l'informe és desfavorable, es denega la llicència i es retornen els tributs que corresponguin.
Durant el transcurs de les obres, les modificacions del projecte es comunicaran mitjançant el tràmit de Comunicació Prèvia (si es tracta d'un canvi no substancial) o per modificació de llicència.
Les persones interessades tenen el termini establert a la llicència per començar les obres i per acabar-les.  Abans de finalitzar els terminis establerts per l'inici o l'acabament de les obres, la persona interessada haurà de sol·licitar una pròrroga mitjançant una instància i el pagament de la taxa corresponent. En cas contrari, la llicència caducarà i el titular perdrà tots els drets per construir tal i com dictamina la normativa vigent.
En cas que la persona interessada demani que s'anul·li la llicència i que se li retornin els tributs ingressats, es demanarà informe a l'inspector d'obres per tal de comprovar si les obres s'han fet o no. Si no s'han fet, es realitzarà un informe tècnic i una proposta a la Junta de Govern Municipal. La Junta acordarà deixar sense efecte la llicència d'obres i retornarà els tributs que corresponguin (segons el que fixin les ordenances fiscals). Es farà certificació de l'acord i notificació a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  • Projecte tècnic d'acord a la documentació adjunta en l'apartat "Informació relacionada"

Incloent:
- Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel•les i finques.
- Proforma del document públic o privat que r4eflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
- Plànol de situació de la finca que es prengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastrals.
- Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
- Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

- Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.
- Fulles registrals de les finques inicials.
- Fotografies.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50