Llicència d'obra menor simplificada a la via pública  (tràmit)

Actuacions a la via pública per a la construcció o reparació de guals i voreres així com obres per a la connexió a les xarxes generals de subministraments.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 3 (llicències obres), Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons estableix l'Ordenança fiscal núm. 3, la base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent- se a aquests efectes el seu cost d'execució material. Aquesta base no s'inclouen l'IVA, altres taxes o impostos, honoraris dels professionals que hagin elaborat el projecte i la direcció tècnica de la construcció, ni el benefici empresarial del contractista. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el 3,5% de gravamen a la base imposable. (Veure Art.6 i 7) Consultar els casos susceptibles de bonificacions a l'Article 5.
  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini de resolució de les llicències serà de 2 mesos amb sentit del silenci del negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la documentació i sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics (informació urbanística).

2. Verificació de la documentació necessària (veure apartats Documentació a lliurar i models a emplenar).

3. Presentació de documentació en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

4. Autoliquidació de tributs i, una vegada pagats aquests tributs, segell i registre de la instància de sol·licitud i lliurament de la còpia a la persona interessada.

Les persones interessades tenen el termini establert en la llicència per a començar les obres i per a acabar-les. En cas contrari, la llicència caducarà i el titular perdrà tots els drets per construir tal com dictamina la normativa vigent.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  • Documentació que s'especifica en la informació detallada de la guia pràctica per a obres menors i simplificades.
  • Sol·licitud de Llicència obra menor simplificada a la via pública.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50