XII Edició del concurs de curts d'igualtat i usos del temps "NOdaIGUAL"  (tràmit)

Es vol fomentar entre el jovent la  pressa de consciència de les desigualtats de gènere que es produeixen en els diversos àmbits de la societat (educació, esport, món laboral, llar i família, política, diversitat sexual, publicitat i mitjans de comunicació...).

Els materials presentats s'han d'ajustar a la temàtica de la convocatòria. Els materials que es presentin en un altre idioma que no sigui el català o el castellà hauran d'estar subtitulats en català o castellà.

L'arxiu creat serà la realització d'una seqüència de diapositives de presentació, imatges inanimades, amb o sense àudio, i sense utilitzar preses de vídeo. L'arxiu final serà en format vídeo (mpg, avi, mp4 o wmv). La reproducció no podrà tenir una durada superior a 4 minuts. L'autoria de les presentacions apareixerà al final.

Per a la tramitació tant per via telemàtica com qualsevol altra de les vies previstes a la legislació vigent es facilitarà l'adreça URL de l'arxiu per a la seva descàrrega o visualització. En cap cas, l'adreça facilitada, que s'incorporarà al formulari d'inscripció, ha de possibilitar la descarrega o visualització del curt per persones al·lienes a l'organització del concurs.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones participants han de ser  joves de 14 a 18 anys que estudiïn o visquin a Castelldefels, i poden presentar-se individualment o en grup.  Com es tracta de menors, totes les persones participants hauran d'adjuntar expressament  l'autorització de la persona que ostenti la seva representació legal, que serà qui esdevingui beneficiària a tots els efectes ( legals, fiscals, tributaris, etc.) que es puguin esdevenir.

Quan es pot sol·licitar

Des de l'1 de febrer fins les 14 hores del 4 de març de 2022.
 

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini de resolució i notificació serà de sis mesos. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La sol·licitud del procés d'inscripció es farà preferentment de manera telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud online en els terminis assenyalats a la convocatòria.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases i convocatòria.
3. Un cop finalitzat el termini, un jurat és reunirà i decidirà les presentacions guanyadores.
4. L'Àrea d'Igualtat es posarà en contacte amb les persones guanyadores i es farà entrega dels premi

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Autorització de participació
  2. Fotocòpia de DNI de la persona que signa l'autorització.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50