Llicència per a la realització d'obres pel subministrament d'aigua, energia elèctrica, gas o telèfon  (tràmit i servei)

Persones autoritzades per les Companyies subministradores o un particular en aplicació del Reial decret 222/2008 de 15 de febrer, sobre línies elèctriques. Aquest procediment afecta a totes les obres de canalitzacions de companyies subministradores de serveis, aigua potable, gas natural, telecomunicacions, línies elèctriques, així com d'aquelles instal·lacions associades a aquestes companyies, com Centres de transformació, línies aèries elèctriques i telefòniques i pals de fusta i formigó, armaris de distribució urbana, càmeres de regulacions de gas natural, càmeres i cabines telefòniques, etc. També les llicències en les que el titular de la canalització sigui un particular.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Companyies subministradores corresponents o un particular en aplicació del Reial decret 222/2008 de 15 de febrer, sobre línies elèctriques

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l'any

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Inici de l'expedient a través de la seu electrònica o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. La Unitat d'Obres demanarà l'informe al personal tècnic.

3. Es resol l'expedient favorable o desfavorablement comunicant a l'empresa interessada així com l'import de la liquidació.

4. Un cop fet el pagament es lliura la llicència.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Instància o sol·licitud (descripció detallada: Pressupost, metres canalitzats i número de vivendes a les que es subministra; dades necessàries pel càlcul de les taxes).

2. Plànol d'ubicació amb el grafisme de l'obra acotada.

Els particulars hauran d'aportar a més a més la documentació següent:

3. Full de la direcció facultativa dels treballs visats pel col·legi professional corresponent (segons la llei Ómnibus, no és obligatori el visat).

4. Projecte d'obres signat per un tècnic competent i visat pel seu col·legi professional (segons la Llei Ómnibus, no és obligatori el visat).

5. Estudi bàsic de seguretat i salut amb la fulla d'assumpció tècnica segons Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

6. Aval de garantia de reposició de paviment, en aplicació del Real decret 222/2008, de 15 de febrero, quan la sol·licitud i l'obra de canalització elèctrica la realitzi un particular.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50