Exhumació de restes per al trasllat a un altre cementiri  (tràmit i servei)

Traslladar les restes d'un nínxol a un altre cementeri.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del nínxol o columbari.

Quan es pot sol·licitar

D'octubre a maig.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  • La persona titular del dret funerari presenta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania una instancia sol·licitant el trasllat de restes, amb renúncia al nínxol/columbari, si s'escau, adjuntant, a més fotocòpia del DNI.
  • L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania donarà cita prèvia per l'oficina d'administració del cementiri.
  • L'oficina d'administració del cementiri emetrà un informe autoritzant l'obertura de la sepultura per procedir a l'exhumació de les restes. Amb aquest informe, la persona interessada sol·licitarà el permís de trasllat a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya, c/ Roc Boronat, 81-95 08005 Barcelona, trucant prèviament al telèfon 935513900).
  • Un cop es disposi del permís de trasllat, l'interessat ha de tornar a l'oficina d'administració del cementiri per abonar la taxa corresponent al trasllat de restes fora del cementiri.
  • Concretar dia i hora per realitzar el trasllat. Coordinació amb els operaris del cementiri.

 

REQUISITS:

  • Per obrir una sepultura cal que hagin transcorregut un mínim de 5 anys des de la darrera inhumació.
  • S'ha d'adquirir una caixa per a restes segons article 10.1 apartat c) del Decret 297/1997, de 25 de novembre, de policia sanitària mortuòria, "les caixes per a restes han de ser metàl·liques o de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat. Les seves dimensions seran les precises per contenir les restes adequadament".
  • Segons l'article 22.2 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, de policia sanitària mortuòria: "En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores".

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud d'exhumació de restes (instància) signada pel titular de la sepultura.
  2. Fotocòpia del DNI del titular.
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50