Llicència de tala d'arbres  (tràmit)

Actuacions per a la tala d'arbres a finques privades.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini de resolució de les llicències és de 2 mesos amb sentit del silenci positiu sempre i quan el projecte sigui conforme amb el Planejament vigent . En el cas de la tala d'arbres, sinó és per un tema de perill caldria esperar a l'informe tècnic per validar la tala, no superant mai els 6 mesos.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la documentació presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana

2. Verificació de la documentació necessària (veure apartats Documentació a lliurar i models a emplenar).

3. Autoliquidació de tributs i, un cop pagats aquests tributs, segell i registre de la instància de sol·licitud i entrega de la còpia a la persona interessada.

4. Sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics

5. Un cop rebut l'informe tècnic:

 - Si s'han de fer correccions en el projecte, es notificarà a la persona interessada, la qual les haurà de presentar al Registre d'entrada. Es torna a demanar informe als Serveis Tècnics.

- Si l'informe és favorable es pot establir un dipòsit de garantia de reposició i es realitza la liquidació corresponent. Una vegada aprovada per l'òrgan de govern competent es certifica i es notifica a la persona interessada. Aquest document té els efectes legals de llicència.
- Si l'informe és desfavorable, es denega la llicència i es retornen els tributs que corresponguin.

Durant el transcurs de les obres, les modificacions del projecte es comunicaran mitjançant el tràmit de Comunicació Prèvia (si es tracta d'un canvi no substancial) o per modificació de llicència.

Les persones interessades tenen el termini establert a la llicència per realitzar la tala .  Abans de finalitzar els terminis establerts per l'inici o l'acabament de la/es tala/es, la persona interessada haurà de sol·licitar una pròrroga mitjançant una instància i el pagament de la taxa corresponent. En cas contrari, la llicència caducarà i el titular perdrà tots els drets per la tala tal i com dictamina la normativa vigent.

En cas que la persona interessada demani que s'anul·li la llicència i que se li retornin els tributs ingressats, es demanarà informe al tècnic auxiliar de la UI de medi ambient i serveis urbans per tal de comprovar si la/es tala/es s'han fet o no. Si no s'han fet, es realitzarà un informe tècnic i una proposta a la Junta de Govern Municipal. La Junta acordarà deixar sense efecte la llicència d'obres i retornarà els tributs que corresponguin (segons el que fixin les ordenances fiscals). Es farà certificació de l'acord i notificació a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  • DNI/NIF/NIE/PASSAPORT/CIF del titular
  • Autorització de representació amb còpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT/CIF del titular (si s'escau)
  • Comprovant de pagament de la taxa i impost de la actuació amb autoliquidació
  • Pressupost de l'actuació
  • Fotografies

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50