Llicència d'obra menor de grua i antenes  (tràmit)

Obres per a la col·locació de grues torre vinculades o no vinculades a una obra major.
Col·locació d'antenes i dispositius de telecomunicació.
És imprescindible l'informe favorable emès per AESA (Agència Estatal de Servituds Aeronàutiques).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 3 (llicències obres), Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons estableix l'Ordenança fiscal núm. 3, la base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent- se a aquests efectes el seu cost d'execució material. Aquesta base no s'inclouen l'IVA, altres taxes o impostos, honoraris dels professionals que hagin elaborat el projecte i la direcció tècnica de la construcció, ni el benefici empresarial del contractista. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el 3,5% de gravamen a la base imposable. (Veure Art.6 i 7) Consultar els casos susceptibles de bonificacions a l'Article 5.
  • Ordenança fiscal núm. 6 (llicències obres), taxa per serveis urbanístics. Aquesta taxa està determinada per l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada. Es prendrà com a base imposable el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar. A la base imposable s'aplicarà un determinat gravamen en funció del supòsit. (Veure Articles 5,6 i 7)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini de resolució de les llicències és de 2 mesos amb sentit del silenci positiu sempre i quan el projecte sigui conforme amb el Planejament vigent. El termini per emetre informe per part d'AESA (Agència Estatal de Servituds Aeronàutiques) paralitza el termini de 2 mesos establert.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol·licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar.

2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si l'obra requereix d'un permís d'ocupació amb sac i/o contenidor d'enderrocs es farà la gestió en el mateix moment.

3. Sol·licitud d'informe als Serveis Tècnics

4. Un cop rebut l'informe tècnic:

 - Si s'han de fer correccions en el projecte, es notificarà a la persona interessada, la qual haurà de presentar una copia del projecte complet i corregit al Registre d'entrada.  Es torna a demanar informe als Serveis Tècnics.

- Si l'informe és favorable s'estableix un dipòsit de voreres en cas necessari i es realitza la liquidació corresponent. Una vegada aprovada per l'òrgan de govern competent es certifica i es notifica a la persona interessada. Aquest document té els efectes legals de llicència.
- Si l'informe és desfavorable, es denega la llicència i es retornen els tributs que corresponguin.

Durant el transcurs de les obres, les modificacions del projecte es comunicaran mitjançant el tràmit de Comunicació Prèvia (si es tracta d'un canvi no substancial) o per modificació de llicència. S'haurà de tornar a presentar una copia complerta del projecte actualitzat seguint el format establert.

Les persones interessades tenen el termini establert a la llicència per començar les obres i per acabar-les.  Abans de finalitzar els terminis establerts per l'inici o l'acabament de les obres, la persona interessada haurà de sol·licitar una pròrroga mitjançant una instància i el pagament de la taxa corresponent. En cas contrari, la llicència caducarà i el titular perdrà tots els drets per construir tal i com dictamina la normativa vigent.

En cas que la persona interessada demani que s'anul·li la llicència i que se li retornin els tributs ingressats, es demanarà informe a l'inspector d'obres per tal de comprovar si les obres s'han fet o no. Si no s'han fet, es realitzarà un informe tècnic i una proposta a la Junta de Govern Municipal. La Junta acordarà deixar sense efecte la llicència d'obres i retornarà els tributs que corresponguin (segons el que fixin les ordenances fiscals). Es farà certificació de l'acord i notificació a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

· Documentació adjunta a l'apartat "Informació Relacionada"

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50