Dret d'accés a la informació pública  (tràmit i servei)

Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública que preveuen les Lleis de transparència, consisteix en sol·licitar i obtenir informació pública de l'Ajuntament.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major de 16 anys, de forma presencial o telemàticament amb certificat digital.

L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic.
L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica la qual no pot excedir el cost de l'operació.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)
GAIP (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per resoldre és d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud. Si l'Administració no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entén estimada, sentit del silenci: positiu, excepte que concorri algun dels límits establerts per la legislació.

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Recepció de la sol·licitud
  2. Avaluació de l'admissibilitat pel servei de transparència
  3. Petició de la informació a les àrees competents
  4. Elaboració de proposta de resolució
  5. Notificació de la resolució
  6. Lliurament de la informació sol·licitada

*En cas que no hi hagi oposició de tercers, la resolució es pot substituir per una comunicación.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1.- Document acreditatiu de la identitat del sol·licitant

2.- Sol·licitud d'accés a la información pública

3.- Signatura electrònica (IDCAT), E-DNI o certificat

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50