Subvencions destinades al suport del sector turístic de Castelldefels  (tràmit)

Prestant especial atenció a pal·liar les actuacions sufragades amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per l'COVID19, l'objecte d'aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions destinades a el suport de el sector turístic de les matèries establertes en les bases específiques:

a) Promoció turística a través de la dinamització i altres activitats dirigides a impulsar les visites a Castelldefels.
b) Millora de la rendibilitat i adequació dels establiments turístics, per a la seva millora competitiva
c) Millora de la competitivitat dels negocis turístics a l'entorn online, tenint en compte la seva importància actual en el procés de comercialització i distribució turística. Així mateix, millores vinculades a les noves tecnologies que es tradueixin en una major competitivitat dels negocis turístics.
d) Millora de la sostenibilitat de l'acció turística a Castelldefels, buscant la comptabilització del negoci turístic amb l'entorn mediambiental, cultural, social i econòmic.
e) Participació en segells de certificació de qualitat turística que incideixin en la millora competitiva dels serveis turístics de Castelldefels.

Exemples de millores a subvencionar: adaptació de les instal·lacions i els serveis a les exigències sanitàries derivades de l'COVID 19. Com desinfecció per ozó, ús de virucides per higienes intensives d'espais comuns, neteja i desinfecció de filtres en màquines de AC i altres, garanties de protecció vírica, ampliació de m2 i espais per a cada client, desinfecció per ultraviolats i dissolució de brom en piscines i banys, màscares, gel hidroalcohòlic, guants, mampares i desinfectants de calçat, etc ..
I aquelles accions en línia de comunicació i disseny, que s'han realitzat per comunicar als clients i visitants que l'establiment turístic compleix amb totes les mesures, com comunicacions sobre les mesures per aconseguir un establiment lliure de COVID (Covid-free accommodation), protecció vírica garantida, etc.

Els projectes subvencionats hauran d'haver estat executats durant l'any 2020.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Sempre que es compleixi amb tots els requeriments que estableixen tant la Ley General de Subvenciones com la resta de legislació vigent, poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria les següents persones físiques o jurídiques que realitzin les següents activitats econòmiques:  restaurants en totes les seves modalitats, bars, bars-restaurants, hotels, aparthotels, pensions, hostals, campings, establiments dedicats al càtering de Castelldefels i, també podran resultar beneficiaris les entitats sense finalitat de lucre  de caràcter local inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament, que desenvolupin porjectes dins l'objecte de subvencions definit en aquestes bases.

Queden exclosos d'aquesta subvenció els habitatges d'ús turístic (HUT's).

En el cas de persones físiques o jurídiques que realitzin activitat econòmica, per a resultar beneficiari, serà Imprescindible disposar de la corresponent llicència d'activitats municipal.

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOP de la convocatòria corresponent, fins a 20 dies després (20/11/20 inclòs)

 

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. De forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50

2. Tramitació interna de totes las sol·licituds segons els criteris que estableixin les Bases i la Convocatòria.

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Persones jurídiques: CIF, escriptura de constitució i NIF i poders del/la representant legal del/la sol·licitant. (original i fotocopia)
- Persones físiques: NIF, original i fotocòpia
- Document d'alta censal de l'activitat model 036/037 d'Hisenda
- Descripció del projecte, si es tracta d'obres i reformes: projecte tècnic i en el cas d'obres menors, descripció detallada i adjuntar planell i fotografíes.
 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50