Subvencions destinades al comerç urbà 2022 (L1 i L2)  (tràmit)

L'ajuntament concedeix subvencions destinades al suport del comerç urbà, en les matèries següents:

Línia 1. Foment i dinamització comercial per mitjà d'animació i altres activitats destinades a impulsar el consum al municipi.

Cadascuna de les subvencions que s'atorguin tindrà una dotació individual màxima de 25.000,00 EUR dins el límit de la quantia màxima consignada.


Línia 2. Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials de Castelldefels per a la millora competitiva del seu entorn de treball.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Línia 1. Els beneficiaris de la línia 1 hauran de ser o bé entitats sense afany de lucre, associacions o fundacions locals o bé persones físiques o jurídiques; en tots els casos hauran de tenir activitat econòmica d'alta al terme municipal de Castelldefels. També poden ser beneficiaries les agrupacions previstes a l'art. 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general del subvencions, que fomentin accions que potenciïn el comerç local a nivell generalitzat i no a nivell particular, realitzant una activitat de les recollides a l'article 1, epígraf 1.


Línia 2. Pel que fa a la línia 2, podran resultar beneficiari de les subvencions les persones físiques i jurídiques, domiciliades a Castelldefels titulars de petites empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda a peu de carrer, amb superfície inferior a 400 m2, i persones físiques i jurídiques, del sector serveis amb establiment comercial a peu de carrer que portin a terme actuacions subvencionables, de conformitat amb l'article 1, línia 2 d'aquestes bases, excepte: oficines bancàries, restaurants en totes les seves modalitats, bars, bars-restaurants, hotels, aparthotels, pensions, hostals, campings.

Quan es pot sol·licitar

Per a la Línia 1: “Foment i dinamització comercial per mitjà d'animació i altres activitats destinades a impulsar el consum al municipi.” El període de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació al BOPB d'aquesta convocatòria.

Per a la Línia 2: “Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials de Castelldefels per a la millora competitiva del seu entorn de treball”. El període de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOPB d'aquesta convocatòria i romandrà obert fins al 31 d'octubre del 2022.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la doumentació requerida.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.
4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.
 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50