Sol·licitud de subvenció per a activitats d'estiu per a joves i infants adherides al Protocol de la Campanya 2022.  (tràmit)

Aquest tràmit descriu el procediment, els requisits i la documentació necessària per sol·licitar subvenció  per a les activitats d'estiu per a infants i joves adherides al Protocol de la Campanya 2022.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare/mare/tutor o tutor legal, de nens i nenes d'entre 3 i 14 anys registrats a Castelldefels que assisteixen a una de les activitats adscrites al Protocol de la Campanya 2022 i que  la seva renda personal disponible estigui dins dels següents llindars:

- Per a rendes fins a 6.140,00€
La subvenció màxima serà:
25€  per setmana (per a l'opció "sense menjador")
35€ per setmana (per a l'opció "amb menjador")

- Per a rendes entre 6.141,00 i 9.959,66€
La subvenció màxima serà
15€ per setmana (per a l'opció "sense menjador")
25€ per setmana (per a l'opció "amb menjador").

Cadascuna de les subvencions concedides tindrà una dotació màxima per cada participant menor, corresponent a l'import de 4 setmanes subvencionats.
No poden ser beneficiaries les famílies que formen part d'un pla de treball amb l'equip SAIF o l'EAIA, tret que hagin esgotat el termini màxim d'ajudes establert per la Comissió econòmica dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelldefels.
 

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació fins al 10 de juny o fins que s'esgoti el pressupost d'aquesta convocatòria.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

• Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• DNI o NIE del sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
• DNI o NIE del segon progenitor (si autoritza la verificació de dades)
• Autorització per consultar dades per calcular els ingressos personals disponibles;
Autorització expressa a favor de l'Ajuntament per accedir a les consultes oportunes en els registres i registres municipals, regionals i estatals de tot tipus que siguin necessaris com a accés a les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, dades laborals de les agències de col·locació i desocupació, seguretat social, etc., tot això de conformitat amb el que estableix l'article 28,2 de la Llei 39/2015.
En el cas que no es signi l'autorització per a la consulta, els sol·licitants hauran de presentar la documentació necessària per poder consultar els ingressos personals disponibles. 

Més documentació d'aplicació per a situacions concretes:
• En el supòsit que hi hagi un membre amb discapacitat en la unitat familiar certificat de la Generalitat de Catalunya.
• En els supòsits de separació o divorci: resolució judicial o Conveni Regulador per la qual es determina aquesta situació aprovada per l'autoritat judicial per la qual s'estableix una mesura d'emmagatzematge i/o pensió d'aliments. Si es comparteix la guàrdia i custòdia del menor, es tindran en compte els dos tutors de la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del menor té assignat un sol tutor, no serà membre computable l'exconjugue que no convisqui amb l'infant, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'aliments i/o compensatòria que estableixi la sentència.
• Si és el cas: sentència judicial que acrediti que s'ha iniciat el procediment per a l'execució de la sentència d'impagament de la pensió de manteniment.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50