CP 01.1 Comunicació prèvia d'obres sense projecte  (tràmit i servei)

Estan subjectes al règim de Comunicació Prèvia les obres de petita envergadura, que no són objecte de nova construcció, ampliació o gran rehabilitació ni enderrocaments d'acord a la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que estigui interessada a realitzar alguna o algunes de les obres incloses a la Guia de comunicació prèvia d'obres.

Quan es pot sol·licitar

La persona sol·licitant podrà començar a exercir l'activitat un cop presentada la comunicació juntament amb la documentació exigida i un cop efectuat el pagament dels tributs municipals corresponents i sempre que hi hagi declarat que compleix amb els requisits legals.

Un cop presentada la comunicació, l'Ajuntament podrà comprovar in situ que les obres que s'estan realitzant s'ajusten a la documentació presentada.

Data d'inici obres: Es considerarà la data de pagament dels tributs.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

A tenir en compte abans de realitzar el tràmit.

1.- Consultar en la Guia de Comunicacions Prèvies (C.P.), per saber el núm. de la guia que correspon a l'obra a realitzar. Clicar guia.

2.- Clicar tramitació Electrònica.

3.- S'ha d'indicar les dades del titular de la C.P.

4.- Si actues en representació del titular, has d'emplenar també les dades del representant.

5.- Has de posar una adreça de correu electrònic com a mitjà de notificació i un telèfon mòbil.

6.- Has d'indicar l'emplaçament de l'obra i una breu descripció de l'obra a realitzar.

7.- Assenyalar el núm. de la guia que correspon a l'obra que vols realitzar, i que has consultat prèviament.

En cas de dubte del núm. de la guia, es pot consultar al Departament d'Informació urbanística: informació.urbanistica@castelldefels.org o al tel 936651150 ext. 1311 o 1321.

8.- Indicar si necessites ocupar la via publica amb sac de runes o contenidor d'obres.

9.- Documentació a aportar:

 • • Declaració de responsabilitat del titular de la C.P., s'ha de descarregar i adjuntar-lo al tràmit, on es signarà electrònicament.
  • En cas de representació: S'ha de descarregar el present document perquè el signi el titular de la C.P. per autoritzar a una tercera persona a realitzar el tràmit i que després s'haurà d'adjuntar a la tramitació.
  • Adjuntar la memòria valorada o pressupost.


10.- Un cop entrada la documentació anterior, al clicar finalitzar tràmit, es registrarà i donarà d'alta la comunicació prèvia, i es podrà imprimir el justificant.

Un cop finalitzat el tràmit de Comunicació Prèvia CP01.1, en uns dies rebrà per mail l'autoliquidació per fer efectiu el pagament. Aquesta Comunicació Prèvia no tindrà efectes sense el rebut acreditatiu del pagament dels drets municipals.

11.- Un cop pagada l'autoliquidació, s'ha d'aportar el justificant de pagament, a través de la SEU ELECTRÒNICA/ tràmits/presentació de documentació a expedients en tràmit.

Documentació que ha d'adjuntar la persona sol·licitant

 • Declaració Responsable del Titular.
 • Autorització per tramitar en nom del titular, si és el cas.
 • Memòria valorada o pressupost.

Tramitació presencial

Pas a pas

Verificació de la documentació presencialment a Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou.

1.- Presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia en aquest enllaç el model de sol·licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar. A la guia es detalla la documentació que s'haurà de presentar en cada cas i, a Documentació a aportar es detalla el format que haurà de seguir.
2. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si és necessari sol·licitar la devolució de dipòsits es tramitarà conjuntament.
3. Verificació i comprovació de la comunicació.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 • Declaració Responsable del Titular.
 • Autorització per tramitar en nom del titular, si és el cas.
 • Memòria valorada o pressupost.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50