Carnet de transport de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) per a la gent gran o per persones amb un grau de disminució igual o superior al 33%.  (tràmit i servei)

Obtenir un document personal i intransferible emès per l'EMT que acredita els seus posseidors a utilitzar el conjunt dels transports col·lectius metropolitans en unes condicions de tarificació social especial i diferenciada.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

En poden ser beneficiàries les persones que reuneixin les tres condicions següents:
1. Tenir 60 anys o més o bé acreditar un grau de disminució igual o superior al 33%, segons certificat ICASS
2. Estar empadronat a Castelldefels
3.Tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors a 8.916,91€, o bé, iguals o inferiors al doble del mateix valor (17.833,82€) per ser beneficiari de la Targeta Rosa Metropolitana de tarifa reduïda.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Prestació d'informació i ajuda a emplenar –si cal- l'imprès de sol·licitud de l'AMB (document personalitzat amb codi QR)
  2. L'imprès s'ha d'enviar a l'AMB en el sobre franquejat que subministra la AMB i que es lliura junt amb la sol·licitud.
  3. L'Entitat Metropolitana del Transport, després d'estudiar les sol·licituds, si aquesta compleix els requisits, envia per correu certificat el carnet a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Cap (amb la sol·licitud s'autoritza a l'AMB a accedir a les dades necessàries -Hisenda, Seguretat Social i Padró- per aprovar o denegar el mateix)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50