Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos  (tràmit i servei)

Obtenir o renovar la llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos. Aquesta llicència té una vigència de 5 anys, comptats a partir de la data de concessió.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones majors de 18 anys, propietaries i/o posseïdores de gossos potencialment perillosos censats a Castelldefels.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 19, Taxa per prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. S'ha de sol·licitar el cens del gos potencialment perillós (veure tràmit associat).

2. Recepció de la sol·licitud de llicència, de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50 o 93.636.41.44..

3. Comprovació, estudi i tramitació de la documentació aportada.

4. Entrega de la llicència de forma presencial juntament amb el cens municipal. (Resolució i consultes a l'Àrea de Salut i Consum).

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Instància/Sol·licitud per demanar la llicència de gos potencialment perillós.

2. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica atorgat pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Salut.

3. Declaració responsable on consta: no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb sancions previstes a l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre i autoritza l'entrada d'un inspector municipal al domicili del sol•licitant per comprovar que l'habitatge reuneix les condicions de seguretat i benestar per a l'animal.

4. Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que inclogui les dades d'identificació de l'animal, amb una cobertura no inferior a 150.253€ amb justificant d'abonament de l'assegurança (rebut en vigor). (Tots el sol•licitants de la llicència hauran d'estar inclosos dintre de la pòlissa).

5. Fotocòpia de la cartilla veterinària sanitària de l'animal, que ha d'incloure identificació mitjançant microxip.

6. Justificant de liquidació de drets municipals segons l'import establert per les ordenances fiscals municipals.

7. Fotocòpia del DNI/NIE.

8. Una fotografia mida carnet.
* No serà vàlid cap document caducat, malmès o il·legible.
* La Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos és obligatòria, no només per a la persona propietària del gos, sinó també per a qualsevol persona que condueixi l'animal. Haurà de tenir-la i portar-la sempre.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50