Reserva d'aparcament individual per a persones amb discapacitat.  (tràmit i servei)

Que les persones amb mobilitat reduïda disposin d'una reserva d'estacionament per al seu vehicle a prop del seu domicili habitual o del seu lloc de treball.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que compleixi aquests requisits:

- Que estigui empadronada en Castelldefels

- Que acrediti, mitjançant certificat expedit pel centre d'atenció als disminuïts de l'Institut Català de Serveis Socials (ICASS), que indiqui el grau de disminució i que supera o obté el barem de mobilitat reduïda.

- Que disposa de vehicle propi i que és conductor del mateix.

- Que està en possessió de la targeta d'aparcament.

En el cas de menors, el sol.licitant haurà de conviure amb ell/a.

 

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Un mes

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

2. Informe dels Serveis Socials municipals i dels Serveis tècnics municipals, si s'escau.

3. Si l'informe és favorable es concedeix la resolució mitjançant resolució signada per la Regidora delegada de Governació i Via Pública.

4. Trasllat de la resolució a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

• Instància sol·licitant la reserva d'estacionament.

• Fotocòpia del certificat expedit per l'ICASS.

• Fotocòpia del carnet de conduir.

• Fotocòpia dels papers del vehicle.

• Fotocòpia de la targeta d'aparcament.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50