Sol·licitud de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Modalitat titular conductor i no conductor.  (tràmit i servei)

La targeta permet:

1. Circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.

2. Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

3. Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega. Fora de Catalunya, cal comprovar la normativa corresponent. 

4. Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i els estats membres de la Unió Europea.


La possessió de la targeta d'estacionament en cap cas suposa l'autorització per estacionar en zones de vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en què estigui prohibit parar, llocs que obstrueixin guals o sortides d'emergència, zones delimitades per raons de seguretat pública i espais que redueixin carrils de circulació.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que: 1. estigui empadronada a Castelldefels 2. estigui en possessió del certificat de discapacitat

TARGETA PER A CONDUCTOR/A: majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de conducció.

TARGETA PER A NO CONDUCTOR/A: - Majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat. - Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vital de manera continuada. - Persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. 20 dies

Legislació aplicable

  • DECRET 97/2002, de 5 de març,(pdf), sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm.3602)
  • Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, (pdf), pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i l'ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.(BOE núm. 309, de 23 de desembre de 2014)

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana

2. Aportació de la documentació per part del ciutadà

3. Tramitació per part de la Unitat Tècnica de l'Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant:

1. Sol·licitud amb formulari oficial.
2.  Fotos carnet de la persona titular.
3. Fotocòpia del NIE, en cas que la persona interessada sigui estrangera.
4. En cas que la persona tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, fotocòpia de la documentació del CAD on consti que la persona interessada té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
5. Fotocòpia del permís de conducció (cas de sol•licitar la targeta per a conductor/a).

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la D.A 4a de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, no cal aportar*:
→ DNI de la persona sol·licitant ni del representant legal
→ Resolució del grau de discapacitat
 * L'ens local ho comprovarà directament amb l'organisme competent de manera telemàtica (VIA OBERTA)

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50