Sol.licitud de reconeixement de la situació de dependència.  (tràmit)

Sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència i accés als beneficis que es recullen a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de Promoció de l'Autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones que es trobin en situació de dependència que residexin al territori espanyol i que ho hagin fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol.licitud. Per als menors de 5 anys el periode de residència s'exigirà a qui tingui la guarda i custòdia.

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini màxim de resolució i notificació d'aquesta sol·licitud és de 3 mesos, a comptar de la data de registre d'entrada de la sol·licitud al Departament de Benestar Social i Família.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de Promoció de l'Autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- Informació i recollida de sol.licituds a l'Àrea de Serveis Socials i Dependència.

2.- Sila persona es troba ingressada en un Centre residencial cal adreçar-se a la direcció o al Servei de Treball Social del mateix centre.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1- Fotocòpia DNI/NIF o NIE de la persona en situació de dependència.

2- Fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l'entitat titular, si escau.

3- Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal, si escau.

4- Volant d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d'aquesta sol·licitud. En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de cinc anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que tingui la guarda i custòdia.

5- Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència, segons el MODEL 1 adjunt al imprès de sol·licitud. Aquest informe haurà de ser formalitzat, datat i signat pel/per la metge/essa de capçalera, pediatre/a o altres especialistes.

6- Documentació específica:

- En cas de persona amb discapacitat que hagi estat valorada fora de Catalunya, fotocòpia del certificat de persona amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera persona.

- En cas d'invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa, fotocòpia de la notificació de la revalorització de pensió de l'any en curs o fotocòpia del certificat de l'INSS de la situació d'invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa.

- En cas de persona emigrant retornada, fotocòpia de la resolució de reconeixement de persona emigrant retornat/ada i documentació acreditativa de les pensions que cobri d'altres països.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50