Subvencions destinades a projectes d'entitats socials  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:

  • Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.
  • Inclusió social i laboral de col.lectius vulnerables.
  • Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d'exclusió.
  • Atenció integral a les famílies (socioeducativa i terapèutica).
  • Atenció a persones amb dependència i discapacitat.
  • Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant el model de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, al Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Fins el 30 d'octubre de 2020

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

- Sol·licitud de subvenció degudament emplenada
- CIF/NIF de Persona física o jurídica interessada (quan no s'hagi facilitat anteriorment a l'Ajuntament)
- Projecte de l'activitat objecte de la sol·licitud de subvenció i pressupost d'ingressos i despeses d'aquest projecte
- Altra documentació necessària segons bases específiques

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50