Subvencions destinades a projectes d'entitats socials  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:

  • Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.
  • Inclusió social i laboral de col.lectius vulnerables.
  • Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d'exclusió.
  • Atenció integral a les famílies (socioeducativa i terapèutica).
  • Atenció a persones amb dependència i discapacitat.
  • Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Existeixen 4 línies a les que es poden presentar projectes

Línia 1: Activitats ordinàries
Línia 2: Activitats extraordinàries (Acord de Ciutat)
Línia 3.1: Activitats de suport extraescolar dins les escoles (2n i 3r trimestre curs 2020-2021)
Línia 3.2: Activitats de suport extraescolar dins les escoles (curs 2021-2022)
Línia 4: Accions de suport a la inclusió de les activitats de temps lliure d'estiu

*Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant el model de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, al Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Línia 1 y la Línia 3.1 fins el 31/05/2021. Una vegada resoltes totes les sol·licituds  presentades, si no s'hagués esgotat el pressupost previst per aquesta convocatòria restarà obert un nou període de presentació de sol·licituds des  del 01/09/2021 fins el 30/09/2021.

Línia 2 fins el  30/09/2021.

Línia 3.2 des del 01/09/2021 fins el 15/10/2021.

Línia 4  fins el 30/09/2021.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida de forma telemàtica, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Sol·licitud de subvenció degudament emplenada
- CIF/NIF de Persona física o jurídica interessada (quan no s'hagi facilitat anteriorment a l'Ajuntament)
- Projecte de l'activitat objecte de la sol·licitud de subvenció i pressupost d'ingressos i despeses d'aquest projecte
- Altra documentació necessària segons bases específiques

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50