Subvencions destinades a projectes d'entitats socials  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:
• Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.
• Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables.
• Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d'exclusió.
• Atenció integral a les famílies (socioeducativa i terapèutica).
• Atenció a persones amb dependència i discapacitat.
• Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Existeixen 2 línies a les que es poden presentar projectes:
Línia 1: Activitats ordinàries.
Línia 2: Accions de suport a la inclusió de les activitats de temps lliure d'estiu.

*Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant el model de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, al Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Del 11/05/2022 (00h) fins el 10/06/2022 (23:59h)

Línia 1 fins el 10/06/2022. Una vegada resoltes totes les sol·licituds  presentades, si no s'hagués esgotat el pressupost previst per aquesta convocatòria restarà obert un nou període de presentació de sol·licituds des  del 01/09/2022 fins el 30/09/2022.
Línia 2 fins el 30/09/2022.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida de forma telemàtica
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases.
3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.
4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

Documentació que ha d'adjuntar la persona sol·licitant

- Sol·licitud de subvenció degudament emplenada adreçat a l'àrea de Serveis Socials.
- CIF/NIF de Persona física o jurídica interessada (quan no s'hagi facilitat anteriorment a l'Ajuntament)
- Formulari del projecte objecte de la sol·licitud de subvenció i pressupost d'ingressos i despeses d'aquest projecte
- Altra documentació necessària segons bases específiques

Tramitació presencial

Pas a pas

Aquest tràmit només es podrà realitzar de manera telemàtica amb certificat digital.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50