Prestació d'ajuts econòmics de caire social  (tràmit i servei)

Les prestacions socials de caràcter econòmic que contempla el Reglament Municipal per a la prestació d'ajuts econòmics de caire social, contempla un conjunt d'ajuts destinats a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies en situació o risc d'exclusió social, però també es contempla un segon objectiu, a mig i llarg termini, incidir en la consecució de l'autonomia personal de les mateixes i garantir la seva inclusió social.

L'accés a la sol·licitud d'un ajut econòmic comportarà que prèviament la persona hagi estat entrevistada pel tècnic/a corresponent (del servei de primeres acollides o pel professional de referència).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Requisits de les persones beneficiàries:


Les persones sol·licitants de les prestacions hauran de complir els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

b) Estar empadronades en el terme municipal de Castelldefels i haver residit, almenys, durant un any, o haver-hi residit dos anys en els darrers 5 anys. Aquest requisit es podrà eximir en situacions degudament justificades, com, per exemple, persones acollides en recursos d'allotjament institucional, en els casos previstos en l'article 4 apartat 3 del present reglament, quan es detecti risc per a menors, casos de violència domèstica i de persones immigrades o emigrades en situació d'especial necessitat.

c) Les persones o nuclis de convivència que no estiguin empadronades però que resideixen, viuen o es troben al municipi, només tindran dret a l'accés dels ajuts per cobrir les necessitats bàsiques i de subsistència definits temporalment.

d) Acreditar documentalment que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant presenta una situació de manca de recursos econòmics.

e) No disposar de béns immobles -diferents a l'habitatge habitual-, en qualitat de propietari, posseïdor o usufructuari, o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut econòmic.

f) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat.

Complementàriament als requisits generals, cada ajut pot contemplar requisits específics vinculats a les característiques pròpies a l'ajut, tal i com es detallen a l'ANNEX 1 del Reglament.

Quan es pot sol·licitar

Les sol·licituds d'ajut es poden presentar tot l'any. No obstant, la seva dotació pressupostària vindrà condicionada per l'habilitació del crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Corporació per a cada exercici.


Obligacions econòmiques per la persona sol·licitant:

1.Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud.

2.Per calcular la Renda Disponible es descomptarà, al total d'ingressos, les despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent a 1,4 vegades l'IRSC.

3.S'entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació de manca de recursos econòmics plasmada en el barem vigent de Serveis Socials per a ajuts individualitzats, que arribi a una puntuació mínima de 6 punts, dels quals 2 hauran de ser lligats a la situació econòmica, llevat d'aquells ajuts per als quals s'especifiqui una altra puntuació expressament.

4.Un cop completades les dades dels subapartats econòmics, el document realitzarà el càlcul automàticament, segons el qual als ingressos se'ls deduirà el cost de l'habitatge, i el resultat es dividirà pel nombre de membres de la unitat de convivència.


L'informe generador de la resolució favorable a l'atorgament de la prestació indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen l'esmentada aprovació i anirà acompanyat d'un model normalitzat de valoració social i económica.

 

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Tres mesos a comptar de la data en què la sol·licitud de l'ajut hagi tingut entrada a l'Ajuntament. Transcorreguts el termini establert sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la sol·licitud s'entendrà com a desestimada per silenci administratiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

Prèviament a la tramitació de l'ajut la persona s'ha d'entrevistar amb el tècnic/a corresponent (del servei de primeres acollides o pel professional de referència).

La sol·licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada, es presentarà al Registre Municipal (OAC) corresponent, per a la seva tramitació, o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16 de la LPACAP.

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició.

El departament/àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran és el responsable de la tramitació de les prestacions previstes al Reglament. La Comissió Econòmica de serveis socials s'encarregarà de rebre, valorar i formular la proposta de resolució de les sol·licituds rebudes o tramitades d'ofici.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Documentació general: la que s'indica al Model de sol·licitud de prestació econòmica.

Documentació específica: Per a l'accés a determinades modalitats de prestacions econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui per determinar el compliment dels requisits.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50