Subvencions destinades a l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic.  (tràmit)

El programa municipal d'activitats extraescolars de caràcter lúdic es regula per unes bases específiques aprovades per la Junta de Govern, amb els objectius de:

•Donar suport a les escoles públiques i concertades de Castelldefels per a la realització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic, a la tarda, després de l'horari lectiu,a les quals poden accedir tots els infants de 3 a 12 anys del municipi.

•Desenvolupar activitats lúdiques que complementin l'educació formal, promoguin l'autonomia, la socialització i la participació de l'alumnat.

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a l'organització de les activitats extraescolars, en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Centres d'educació infantil i primària públics i concertats de Castelldefels segons la convocatòria corresponent.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació del formulari i la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. De forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Formulari de sol·licitud, degudament emplenat.

- Projecte de les activitats que s'han de subvencionar, en el qual hi haurà de constar: el dossier de programació que es podrà presentar en format digital,  o bé, en format paper, Din A4 sense enquadernar.
Cada projecte haurà de tenir  definit:
• Objectius generals.
• Total d'activitats extraescolars del projecte.
• Descripció i objectius específics de cada activitat.
• Calendari de les activitats.
• Participants de cada activitat.
• Personal responsable i acreditació de la titulació.
• Metodologia d'avaluació.
• Actuacions per afavorir l'atenció a la diversitat.
• Previsió d'ingressos i despeses de les activitats. Ha d'incloure necessàriament el pressupost total de les activitats que s'han de subvencionar, amb el detall dels ingressos i despeses previstos que generarà l'activitat subvencionada. En el cas d'entitats que liquiden l'IVA amb l'Agència Tributària, l'import de la previsió d'ingressos i despeses no inclourà l'import de l'IVA.
• Acreditació documental on consti que ha estat subscrita la pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels danys i perjudicis que l'exercici de l'activitat pogués produir i, així mateix, que cobreixi accidents, per a tot el període de durada de dita activitat.
• Difusió de les activitats.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50