Servei Local de Transició Escola Treball [SLTET]  (tràmit i servei)

El Servei Local de Transició Escola Treball ofereix informació, orientació, formació i acompanyament al jovent de Castelldefels de 16 a 21 anys que no ha assolit els objectius de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que vol continuar el seu itinerari formatiu o bé iniciar la  inserció al món laboral.

Quins serveis oferim:

 • Informar,orientar,acompanyar i fer el seguiment del jovent, de 16 a 21 anys, per tal de possibilitar el seu itinerari formatiu i/o la seva inserció laboral.
 • Formar mitjançant els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Plans de Transició al Treball (PFI-PTT)
 • Informar i orientar els centres educatius de secundària per tal de facilitar el procés d'orientació a l'alumnat que no assoleix els objectius de l'ensenyament secundari obligatori.
 • Oferir suport a projectes educatius adreçats a l'èxit escolar.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els destinataris són joves de 16 a 21 anys, que no hagin superat l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i que volen continuar el seu itinerari formatiu o iniciar la inserció al món laboral.

Quan es pot sol·licitar

Presta serveis durant tot l'any. Preinscripció als Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball segons resolució del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-20415 (DOGC 6628, 22-05-2014)
 • Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer,, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016 (DOGC 6815, 20-02-2015)
 • RESOLUCIÓ ENS/783/2017, de 10 d'abril, (pdf), per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Informació sobre el Servei Local de Transició Escola Treball [SLTET]

2. Informació i col·laboració en la formalització de la inscripció 

3. Estudi de les sol·licituds, realització de l'entrevista de selecció i resolució de l'admissió o la derivació a un altre servei

4. Un cop la Unitat Tècnica ha resolt l'admissió, comunicació al jove sol·licitant i a la família

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal deconvivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.
 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti: el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.


Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família o si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50