Matriculació a les escoles bressol municipals  (tràmit)

Aquest tràmit permet matricular als infants que han obtingut plaça a les escoles.

**Clàusula informativa derivada per la Covid-19
Aquesta matrícula i la seva efectivitat estarà subjecte a les normatives que dicti el departament d'Educació i de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutor/a de l'infant.

Quan es pot sol·licitar

Del 16 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 22, annex I.4, La Casa dels Infants. Quotes d'escola bressol i dels serveis educatius per a infants i famílies. PENDENTS D'APROVACIÓ

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Tramitació presencial

Pas a pas

Es farà preferentment presencialment al centre on s'hagi obtingut plaça. A les llistes definitives teniu la data i l'hora de matricula

Excepcionalment es podrà realitzar telemàticament a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Full de matricula

  • Carta de compromís educatiu
  • Ordre de domiciliació bancaria
  • Cartilla vacunacions
  • Tarjeta sanitaria

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50