Reduccions a les quotes de les escoles bressol municipals i als serveis educatius per els infants  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar reducció a les quotes als infants que han obtingut plaça a les escoles bressol o als serveis educatius per a infants o famílies.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutora de l'infant.

Quan es pot sol·licitar

Escola bressol

 • Infants que han confirmat plaça del 16 al 22 de juny
 • Infants que obtinguin plaça 5 dies hàbils des de l'endemà de la data de matriculació.
 • Les famílies dels infants de llista d'espera que es matriculin tindran 5 dies hàbils des de l'endemà de la data de matriculació

Serveis educatius per a infants i famílies

 • Infants que han confirmat plaça del 27 al 29 de juny
 • Infants que obtinguin plaça 5 dies hàbils des de l'endemà de la data de matriculació.
 • Les famílies dels infants de llista d'espera que es matriculin tindran 5 dies hàbils des de l'endemà de la data de matriculació

NOTA: Les sol·licituds presentades fora dels terminis establers es consideraran fora de termini.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

 • Ordenança fiscal núm. 22, annex I.4, La Casa dels Infants. Quotes d'escola bressol i dels serveis educatius per a infants i famílies. PENDENTS D'APROVACIÓ

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud de bonificació al Registre d'entrada de l'Ajuntament. Silenci negatiu

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Pas a pas

La sol·licitud del procés de preinscripció es farà telemàticament 

Tramitació presencial

Pas a pas

De forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través aquest enllaç

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 • Full de sol·licitud de reducció
 • Sempre s'haurà de presentar la Declaració de l'IRPF –presentada-  o Certificat d'imputacions de l'IRPF de la unitat familiar (la que integren els progenitors no separats legalment, els fills menors de 18 anys que no tinguin ingressos i els fills majors d'edat incapacitats) de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici del curs

En el supòsit, de que la situació d'ingressos en el moment de la sol·licitud de bonificació, siguin inferiors als de la declaració presentada, s'haurà de justificar documentalment:

 • Treballadors en actiu: fulls de salari o certificat equivalent del darreres 6 mesos.
 • En cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF es obligatòria.
 • En cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.
 • Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció.

En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.

En cas de separació o divorci :

 • Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per l'autoritat judicial que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments.
 • Si la guarda i custòdia del nen/a és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guarda i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb  el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.
 • Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de sentència per impagament de pensió d'aliments.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50