Devolució de garanties i dipòsits  (tràmit)

Sol·licitar les devolucions de garanties i dipòsits, constituïdes en efectiu, aval o assegurança de caució.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona (física/jurídica) que havia efectuat l'ingrès de la garantia/dipòsit o l'entitat avaladora o de caució, o els seus causahavents, directament o a través dels seus representants legals.

Quan es pot sol·licitar

A la finalització del termini de garantia

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

30 dies aproximadament des de l'aprovació de la devolució de la garantia. Sentit del silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació requerida per part de l'àrea gestora corresponent a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presencialment o per correu ordinari.

2. Aprovació de la devolució de la garantia/dipòsit per part de l'òrgan de govern que correspongui i notificació a la persona interessada.

3. La Secció de Comptabilitat i Patrimoni i/o l'Organisme tramitarà la devolució:

3.1. Si és en efectiu es durà a terme a través de transferència bancària al compte indicat per la persona interessada.

3.2. Si és en aval o assegurança de caució, se'n farà el lliurament, de forma presencial (a les dependències de Comptabilitat i Patrimoni) o per correu certificat.

4. Donar-se d'alta de tercer/proveïdor seguint el tràmit associat "Alta de tercer/proveïdor amb informació bancària necessària"

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Model de Devolució de Dipòsits.

- Certificat de Gestió de Residus en cas necessari.

- Certificat Final d'Obres, en el cas que les obres realitzades incloguin projecte tècnic o documentació tècnica.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50