Exempcions de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)  (tràmit)

Gaudir d'alguna de les exempcions de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per part dels subjectes passius titulars del tribut, segons els diferents supòsits existents a l'article 5, apartat A de l'ordenança reguladora, on es necessària la petició expressa:

-Pels béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu quan a la superfície afectada a l'ensenyament concertat. La sol·licitud serà anual.

-Pels béns immobles declarats expressa i particularment monument històric d'interès cultural.

-Pels béns de superfície de monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal.

-Pels béns immobles titularitat de les entitats sense ànim lucratiu definides a la Llei 49/2022, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals als mecenatge. La sol·licitud serà anual.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius titulars de béns immobles que ostentin la condició indicada anteriorment i que compleixi els requisits establerts a l'ordenança reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles vigent.

Quan es pot sol·licitar

Fins la fermesa del rebut pel qual demana l'exempció de la quota del tribut.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud.Presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la Unitat de Gestió de Tributs 

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà el compliment dels requisits establerts a la normativa respecte a l'exempció.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Segons estableixi cada una de les tipologies de la bonificació sol·licitada. 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50