Declaració de transmissió de béns immobles a efectes de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU/plusvàlua)  (tràmit)

Comunicació a l'Ajuntament de la transmissió d'un bé immoble a efectes de l'IIVTNU (plusvàlua).

Estan obligats tant els transmitents com els adquirents, que també poden fer el tràmit mitjançant representant legal o mandatari verbal.

Si es té dret a algun benefici fiscal, s'ha de sol·licitar pel beneficiari o representant lega, dins els terminis establerts.

Al formulari de la declaració caldrà indicar el següent:

A.Mètode de càlcul per a la liquidació d'IIVTNU.
B.Sol·licitud de beneficis fiscals, si s'escau. 
C.Declaració de no subjecció a l'IIVTNU.

* Sol·licitud de pròrroga:
En els supòsits de transmissions mortis causa es podrà sol·licitar pròrroga per a la presentació de la declaració

* Per dació en pagament o execució hipotecària cal també emplenar el formulari específic normalitzat de l'Ajuntament.

Abast i Requisits

Quan es pot sol·licitar

Transmissions inter vivos:  30 dies hàbils.

Transmissions mortis causa:  6 mesos prorrogables fins a 1 any (pròrroga a sol·licitar en els primers 6 mesos).

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

En cas de recurs contra la liquidació s'estarà al determinat per la normativa vigent. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

Aquest tràmit es pot tramitar presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la Unitat de Gestió de Tributs

1. Recepció de la declaració de la transmissió de béns immobles a efectes de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

2. Trasllat de la declaració a la Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs.

3. Pràctica de la liquidació de la plusvàlua, per part de la Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs, si s'escau.

4. Notificació per part de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, de la liquidació a la part interessada, amb indicació de terminis i mitjans de pagament de la liquidació, així com dels possibles recursos a interposar.

5. Aquesta notificació es practicarà d'acord amb l'establert a la normativa vigent, restant disponible a la seu electrònica de l'ORGT  

Per facilitar l'avís i la notificació l'ORGT disposa d'un servei d'alarmes i notificació electrónica.
 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Declaració de la transmissió a efectes de l'IIVTNU (plusvàlua), incloent si s'escau, sol·licitud de pròrroga, de beneficis fiscals o de no subjecció a tributació de l'impost, amb indicació del mètode de càlcul.
2. Còpia simple de l'escriptura de la transmissió actual i en cas d'optar pel mètode de càlcul de plusvàlua real  també el document d'adquisició o document de transmissió actual en tots els casos.
3. En els supòsits de petició de tributació amb el mètode de càlcul de plusvàlua real  i petició de no subjecció a tributació per inexistència de benefici, també s'haurà d'aportar l'escriptura o document de transmissió anteriors o qualsevol altre document acreditatiu de la valoració de l'adquisició.
4. En els supòsits de petició de pròrroga per a transmissions mortis causa caldrà aportar certificat de defunció.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50