Bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) d'un vehicle classificat com a històric  (tràmit)

Gaudir d'una bonificació del 100% de la quota de l'impost. Podran gaudir d'aquesta bonificació els vehicles classificats com a històrics pel Ministeri de l'Interior (Trànsit) o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si té les competències delegades, essent d'inexcusable compliment l'acreditació documental d'aquest extrem.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El propietari del vehicle classificat com a històric (matrícula H) que al Registre Públic corresponent (Prefectura de Trànsit) tingui domicili fiscal a Castelldefels amb anterioritat a la dada d'acreditació.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l'any i d'aplicació segons que el estableix l'ordenança.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Permís de circulació.

3. DNI del titular del vehicle.

4. Classificació de vehicles històrics Ministeri de l'Interior (Trànsit), o de l'òrgan de la Comunitat Autònoma, en aquelles comunitats que tinguin delegades les competències

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50