Bonificacions de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)  (tràmit)

Gaudir d'alguna de les bonificacions de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per part dels subjectes passius titulars del tribut, segons els diferents supòsits existents a l'article 5 de l'Ordenança Fiscal:

Bonificacions obligatòries:

-Per immobles que constitueixin  objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, un 50% de la quota, amb sol·licitud prèvia

-Per la condició de ser un habitatge de protecció oficial, un 50% de la quota, amb sol·licitud prèvia.

-Per béns immobles rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, el 95% de la quota.

 

Bonificacions potestatives:

-Per la condició de família nombrosa o monoparental, fins un 95% de la quota, amb un màxim de 400,00 euros.

-Per organismes d'investigació i els d'ensenyament universitari, un 95% de la quota.

-Per la instal·lació des sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sòl, per autoconsum, un 50% de la quota.

-Pels habitatges destinats a lloguer amb renda limitada, un 30% de la quota.

-Per activitats declarades d'especial interès o utilitat municipal, un 20% de la quota.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius titulars de béns immobles que ostentin la condició indicada anteriorment i que compleixi els requisits establerts a l'ordenança reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles vigent.

Quan es pot sol·licitar

Fins 31 de març de l'any en curs per acollir-se durant el mateix exercici, en cas contrari serà tingut en compte pel següent exercici.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud. Presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la Unitat de Gestió de Tributs 

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Segons estableixi cada una de les tipologies de la bonificació sol·licitada. 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50