Assessorament i informació cadastral  (tràmit)

Assessorar en temes de regularitzacions cadastrals, discrepàncies o errors, i donar informació sobre valoracions cadastrals d'acord amb la ponència actual de valors (darrera revisió cadastral 2006), cartografia, etc..

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada, per raó de ser titular d'algun bé immoble subjecte a l'impost sobre béns immobles (IBI).

Termini de resolució i sentit del silenci

No es tracta d'un acte administratiu. El servei es presta amb immediatesa presencialment o en un termini màxim d'una setmana si se sol·licita per escrit. Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Ponència de valors total dels béns immobles urbans del municipi de Castelldefels, (darrera revisió cadastral efectes 01/01/2006): consultable a la Gerència Regional del cadastre de Catalunya al Servei d'Informació Territorial (Ajuntament Castelldefels).
  • Reial decret 1020/1993, de 25 de juny,, pel que s'aproven les normes tècniques de valoració i el quadre marc de valors del sòl i de les construccions per determinar el valor cadastral dels béns inmobles de naturalesa urbana. (BOE núm. 174, 22-07-1993)
  • Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desplega el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març. (BOE núm. 97, de 24-4-2006.)
  • Reial Decret lesgislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de cadastre Inmobiliari (BOE núm. 58, 8-03-2004)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Atenció presencial de la persona interessada o recepció de la sol·licitud i, si escau, de la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a Sistemes d'Informació Territorial (SIT). Si la petició és a través de correu electrònic, el SIT es posarà en contacte i requerirà l'acreditació pertinent abans d'iniciar la tramitació per la prestació el servei.

2. El SIT comprovarà que qui sol·licita és la persona interessada, tramitarà i farà l'assessorament o en lliurarà la informació pertinent  (l'exactitud de l'assessorament i informació dependrà de les dades aportades).

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Sol·licitud de l'assessorament o informació, si es demana per escrit.

DNI/NIF

Dades suficients identificatives de la finca

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50