Bonificació de l'Ecotaxa pel tractament de residus  (tràmit)

Aquest tràm,it és pels contribuents que hagin pagat l'ecotaxa pel tractament de residus per habitatges, solars, locals o establiments amb activitat, i que realitzin autocompostatge tot l'any amb les seves restes de jardineria.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Amb la justificació de la realització de l'autocompostatge, a través de l'informe favorable pertinent del tècnic municipal responsable, s'obtindrà la devolució del 95% de l'import abonat per la taxa (amb exclusió de recàrrecs, interessos i costes). Dita devolució es farà efectiva durant el 1r trimestre de l'exercici següent al d'aplicació del benefici fiscal.

Abast i Requisits

Quan es pot sol·licitar

Fins a final d'any (any corresponent al de la sol·licitud del benefici fiscal).

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Durant el 1r trimestre de l'exercici següent al de la sol·licitud d'aplicació del benefici fiscal. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. Gestió de Tributs tramita la concessió o denegació de la bonificació.

3. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), prèvia comunicació de l'Ajuntament, tramita la devolució a la persona interessada.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50