Compensació de deutes  (tràmit)

Permet a qualsevol deutor de l'Ajuntament sol·licitar la “compensació de deutes” per tal d'extingir-los total o parcialment, sempre que hi hagin crèdits reconeguts a favor del deutor o devolucions d'ingressos indeguts aprovades a favor seu.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada, per raó de ser alhora deutor i creditor de l'Ajuntament.

Termini de resolució i sentit del silenci

La compensació es pot dur a terme d'ofici si es tracta de deutes en període executiu, però ha de ser sempre a instància de part si es troben en període voluntari de cobrament. En aquest cas el termini de resolució és de 6 mesos.El sentit del silenci és negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

Atenció presencial de la persona interessada o recepció de la sol·licitud i, si escau, de la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per al cas de tributs de gestió de la recaptació delegada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. DNI/NIF.

2. Acreditació de representació, si escau.

3. Omplir el formulari de sol·licitud de compensació de deutes.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50