Devolució Preus Públics domiciliats (rebuts)  (tràmit)

Permet a qualsevol persona usuaria de serveis gravats per preus públics sol·licitar-ne la devolució, sempre que el servei i/o l'activitat administrativa no es presti, ja sigui per renúncia de l'obligat o per causes imputables a l'Ajuntament, havent d'estar als percentatges que en aquest sentit s'indiquen en l'ordenança reguladora.

*Aquest tràmit també es pot iniciar per part de les persones interessades a la seu electrònica municipal.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona usuaria de servei/activitat subjecta a preu públic en les circumstàncies descrites.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu potestatiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes des de l'aprovació de la devolució o comunicació del número del compte bancari a ingressar l'import.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud.

2. La unitat gestora del servei procedirà a la tramitació del la petició, comprovant la procedència de la devolució.

3. La UI de Gestió de Tributs gestionarà l'aprovació de les devolucions i la comunicarà a l'ORGT.

4.-La UI de Pressupost, Comptabilitat i Patrimoni (Preu Públic per a la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives) i l'ORGT (la resta de preus públics) tramitaran la devolució.

On tramitar:

- Presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la Unitat gestora del preu públic.     

- Telemàticament al registre d'entrada municipal   

- Així com qualsevol altre registre públic habilitat a l'efecte.

Per a les devolucions que es tramiten a l'ORGT, es pot aportar el compte bancari de forma presencial o a la seu electrònica (amb identificació digital)

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Instància amb núm. de compte bancari.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50