Registre d'entitats ciutadanes  (tràmit)

Registrar entitats ciutadanes al Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Castelldefels

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

President/a

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

15 dies per a la inscripció. Informació immediata. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud del president de l'entitat, a la qual s'adjunta la documentació exigida per la normativa vigent (veure apartat següent).
2. Comprovació dels requisits i de la documentació presentada.
3. Requeriment d'esmena de deficiències, si s'escau.
4. Inscripció al Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Castelldefels mitjançant resolució d'Alcaldia.
5. Notificació a l'entitat de la inscripció i de l'assignació del núm. de registre

Documentació a presentar:

1.Sol·licitud d'inscripció al Registre municipal d'Entitats ciutadanes, segons el model oficial, degudament emplenada (cal emplenar tots els apartats).
L'entitat ha de tenir un domicili a Castelldefels, per la qual cosa si és una entitat amb seu social en altre municipi, haurà d'aportar un certificat de l'òrgan competent de l'entitat en què es faci constar l'acord pel qual es crea la delegació a Castelldefels, amb indicació de l'adreça d'aquesta delegació.
2. Número d'Inscripció de l'entitat en el Registre d'Associacions de la Generalitat (si l'entitat és Catalunya) o en el Registre d'Associacions del Ministerio del Interior (si l'entitat es d'àmbit estatal).
3.Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat.
4.Fotocòpia de l'Acta Fundacional de l'entitat.
5.Fotocòpia del CIF definitiu de l'Associació. Si presenta el provisional haurà d'aportar fotocòpia del definitiu quan en disposi.

Tramitació presencial

Pas a pas

Aquest tràmit només es pot realitzar telemàticament amb o sense certificat

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50