Cessió d'equipaments socioculturals  (tràmit)

L'objectiu és facilitar la cessió d'espais on desenvolupar activitats sense ànim de lucre de caràcter cívic, social, cultural, educatiu, de lleure, i altres d'interès públic, així com la promoció de la vida associativa i la participació de la ciutadania als assumptes de la comunitat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament. Aquelles empreses, entitats i  fundacions no enregistrades poden fer ús dels Equipaments municipals pagant el preu públic associat.

Quan es pot sol·licitar

Les cessions de caràcter continuada (activitats de durada superior a 1 setmana, compreses normalment entre els mesos de setembre i juliol) es podran sol·licitar al mes de juny i principis de juliol . Las cesiones de carácter puntual (actividades de duración inferior a 1 semana) deberán solicitarse con una antelación mínima de 15 días naturales y máxima de 60 días naturales.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

L'autorització i/o denegació per a la utilització de l'espai demanat es comunicarà en el termini més breu possible des de Cooperació i Participació Ciutadana, i d'acord amb la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. El silenci administratiu serà negatiu.

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Omplir Fitxa de sol·licitud de reserva d'Espais Municipals:
2. Preparar tota la documentació per a la sol·licitud:
a. Fitxa de sol·licitud omplerta – Signar-la amb Certificat digital de l'entitat
b. Projecte de l'activitat que es vol realitzar a l'espai
c. Còpia de la Pòlissa de l'Assegurança de Responsabilitat Civil (en vigència i només cal entregar-la el primer cop que es demana un espai)

3. Registrar-se a la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntan la documentació requerida.
4. Una vegada estudiada la proposta i la disponibilitat es notificarà l'autorització o denegació a la persona solicitant per escrit al domicili de la fitxa de solicitut de reserva.

Documentació que ha d'adjuntar la persona sol·licitant

  • Declaració responsable d'ús d'equipaments municipals – Omplir i signar electronicament
  • Polissa de responsabilitat civil i últim rebut de pagament de la pòlissa (en aquest cas no cal omplir cap document pero disposar d'aquests dos per adjuntar-los la procés de petició de l'espai un cop dins la seu electrónica)
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50