Cessió d'equipaments socioculturals  (tràmit)

L'objectiu és facilitar la cessió d'espais on desenvolupar activitats sense ànim de lucre de caràcter cívic, social, cultural, educatiu, de lleure, i d'altres d'interès públic, així com la promoció de la vida associativa i la participació de la ciutadania en els assumptes de la comunitat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest ajuntament de forma gratuïta;  i per a altres associacions o col·lectius, Fundacions declarades d'utilitat pública, Federacions, Partits Polítics i ciutadania general la cessió estarà subjecta a uns preus públics recollits a les ordenances fiscals.

Quan es pot sol·licitar

Les cessions de caràcter continuada (activitats de durada superior a 1 setmana, compreses normalment entre els mesos de setembre i juliol) es podran sol·licitar en el mes de juny. Les cessions de caràcter puntual (activitats de durada inferior a 1 setmana) s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 60 dies naturals.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

L'autorització i/o denegació per a la utilització de l'espai demanat es comunicarà en el termini més breu possible des de Cooperació i Participació Ciutadana, i d'acord amb la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. El silenci administratiu serà negatiu.

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Omplir Fitxa de sol·licitud de reserva d'Espais Municipals i registrar-la a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o Via telemàtica al web de l'Ajuntament.

2. Un cop estudiada la proposta i la disponibilitat es notificarà la autorització o denegació al sol·licitant per escrit al domicili de la fitxa de sol·licitud de reserva.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Fitxa de sol·licitud de reserva d'Espais Municipals degudament emplenada i signada.
2. CIF o NIF de l'entitat o persona sol·licitant
3. Projecte d'activitats o Memòria
4. Certificat de la companyia d'assegurances de la vigència de l'assegurança de responsabilitat civil (i d'accidents, si s'escau), on consti expressament el núm. de la pòlissa, i que en ella està inclosa l'activitat objecte de la sol·licitud en totes les hores en que la mateixa es desenvolupi, així com l'import del capital risc assegurat  i les dates de vigència de la pòlissa.
5.Document acreditatiu de la representació, si s'escau.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50