Canvi de titularitat de nínxol  (tràmit)

Actualització de les dades de la persona titular del nínxol, ja sigui perquè aquest l'hagi cedit en vida, o perquè l'hagi heretat algun dels seus familiars.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones hereves del/la titular, quant aquest hagi mort.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Immediat, un cop aportada tota la documentació i abonades les taxes.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

 • Un cop es disposi de tota la documentació, en el cas de tractar-se d'un nínxol a perpetuïtat, la persona interessada ha d'abonar la taxa corresponent al canvi de titularitat.
 • Entregar la documentació a l'Oficina d'Atenció ciutadana i demanar cita prèvia per a l'Oficina d'administració del Cementiri

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

 • Acceptació d'herència (document original). En cas que no existeixi aquest document cal que presentin:
  • Certificat d'últimes voluntats (document original).
  • Document acreditatiu de parentiu (llibre de família o document expedit pel Registre Civil).
  • Testament (document original).
 • Declaració Notarial d'Hereus Ab intestato (document original), en cas de que el causant no atorgués testament.
 • Document signat per tots els hereus, manifestant qui accepta i qui renuncia a la titularitat del dret funerari. Aquest document es facilita a la Oficina d'administració de Cementiri.
 • Fotocòpia de tots els DNI.
 • Títol de Dret Funerari, si s'escau.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50