Inscripció a l'oferta pública de Castelldefels

Imprimeix la pàgina
Anar a la Web de l'Ajuntament

Formulari de sol·licitud per a participar en la convocatòria
"Tècnic/a Superior Arquitecte/a", dirigida a l'Alcalde/ssa-President/a de l'Ajuntament

Aquest formulari us ajudarà a preparar la instància i imprimir-la
per ser entregada posteriorment al registre de l'Ajuntament. Ompliu les dades i cliqueu el botó "Següent".

Identificació de la convocatòria

Convocatòria:Tècnic/a Superior Arquitecte/a
Categoria:Tècnic/a Superior
Sistema Sel·lecció:concurs oposició
Grup:A1

Identificació de l'aspirant

   
   
   
   

Requisits exigits en la convocatòria

L'aspirant interessat manifesta que reuneix tots i cadascún dels requisits exigits en la convocatòria referenciada i en la Base 2 de les Bases Generals (DOGC 5155, 18/06/2008) i es compromet a prestar el jurament o promesa que estableix el Decret 359/1986 de 4 de desembre.

Documentació que s'adjunta (Presentar només la requerida segons les bases de la convocatòria)

Senyali l'opció corresponent:
L’aspirant declara que totes les dades expressades són certes i que es podran acreditar documentalment en qualsevol moment en que li siguin requerides.
Les dades anteriors seran tractades per l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS segons disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Autoritzo la cessió a l’Ajuntament de Castelldefels de les dades següents: nom, cognoms i número de DNI, perquè siguin publicades al web de l’Ajuntament, en tot allò que estigui relacionat amb la convocatòria de referència (llistes d’admesos i exclosos, així com puntuacions de les proves), en cas contrari s'ha de comunicar per escrit.

Declaració Jurada

DECLARO:

Per a totes les convocatòries

-No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el que hagués estat separat o inhabilitat.

Només per les convocatòries de Policia Local

-El compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentres es matingui relació funcionarial amb la policia local de l’entitat. Les excepcionalitats seran per causes de força major (seténcia judicial, pèrdua carnet per esgotament de punts...)

-Complir les condicions exigides per exercir les funcions que em puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, (compromís de portar armes; estar en disposició de jurar o prometre acatar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i respectar i observar l’Estatut d’Autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya...) les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.


Signatura

   

Aquest formulari us ajudarà a preparar la instància i imprimir-la
per ser entregada posteriorment al registre de l'Ajuntament. Ompliu les dades i cliqueu el botó "Següent".

Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50