Inscripció activitats lśdic esportives
Joci Jove

Imprimeix la pàgina
Anar a la Web de l'Ajuntament

Alumne *

      
   
   

Mare, Pare o Tutor/a *

      
   
   

Compte Bancari pel pagament periņdic

   (el titular ha de ser l'indicat com a: "Mare, Pare o Tutor/a")

Activitats a realitzar *

Sol·licitades *

En llista d'espera *

Declaració responsable en relació amb la situació de pandčmia generada per la Covid-19 *

Declaro sota la meva responsabilitat:

Finalment, que amb carącter previ a la realització de l’activitat, compleix els requisits de salut següents:

Només marcar en cas de menor amb patologia crņnica complexa considerada de risc per a la Covid-19:


Per fer efectiva la inscripció disposarąs de 3 dies per tornar el full de sol·licitud signat pel pare/mare o tutor al "Kasal"
IMPORTANT:
Tots els pagaments es realitzaran per domiciliació bancąria.
Per donar-se de baixa és imprescindible comunicar-ho al Kasal abans de que finalitzi l'śltim mes que es vol cursar.

La legislació vigent en matčria de protecció de dades personals l'informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de l'activitat i - si ho autoritza - per la difusió de la imatge de l'alumne per la divulgació de les activitats i serveis de l’Ajuntament. El Responsable de Tractament és l'Ajuntament de Castelldefels.La base jurķdica del tractament és el seu consentiment exprés. Les dades no seran cedides a tercers, per a més informació consulti la nostra polķtica de privacitat al web www.castelldefels.org. Aixķ mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjanēant la remissió d'un escrit dirigit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels, Plaēa de l'Església Nŗ1 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjanēant instąncia general a la seu electrņnica

Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50