Edictos y anuncios

*[SUSPENSIÓN COBRO CÁNON INICIAL PREVISTO DURANTE EL MES DE MAYO, DE ACUERDO CON LA C. 3ª DEL PLIEGO DE CL. ADT. CONCESIÓN DE ÚSO PRIVADO ESPACIOS DE DPMT, A LOS ADJUDICATARIOS DE LOS 4 ESTABLEC. FIJOS.] (texto en catalán)*  (26/05/2020)

Via Pública - Llicències

Núm. Exp.: 2020/4561

AMD-Platja

DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA

 

Vist l'acord del Ple municipal  del dia 22 de març de 2018, punt 9è, pel qual s'adjudica la concessió de dret d'ús privatiu d'espais de domini púbic, a la zona maritimoterrestre de Castelldefels, de quatre establiments fixos per destinar-los a l'explotació com a bar-restaurant, i que son els següents:

 

ESTABLIMENT-1: NANDIVALE, S.L.

ESTABLIMENT-2: ROMINUS, S.L.

ESTABLIMENT-3: BAR-RESTAURANTE CHALO PLAYA, UTE

ESTABLIMENT-4: ECO-RESTAURANTE TIBU-RON, UTE

 

Vist l'escrit presentat pel GREMIO DE HOSTELERIA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT, actuant en representació dels titulars dels quatre establiments fixos indicats al primer paràgraf,  presentat en data 30 d'abril de 2020 (registre n. 2020007373), pel qual exposa que d'acord amb el Real Decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l'Estat d'Alarma, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19, i conforme a la Resolució STL/737/2020, de 13 de març de la Generalitat de Catalunya, per la que s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció, així mateix, i d'acord amb la resta de mesures adoptades per evitar l'expansió del Covid-19, aquestes van incloure el tancament de tots els establiment de restauració oberts al públic. I, per tant, demana que l'Ajuntament adopti les mesures econòmiques  suficients a favor dels titulars de les concessions esmentades, per tal de minimitzar al màxim l'impacta econòmic que està generant el Covid-19.

 

Atès que davant l'impacte econòmic i social d'aquesta situació s'ha optat per donar prioritat absoluta a protegir i donar suport al teixit productiu i social per minimitzar l'impacte negatiu que tindrà la pandèmia sobre l'economia espanyola. També es pretén minimitzar l'impacte social i facilitar que l'activitat econòmica es recuperi un cop superada la crisis sanitària, per evitar que tingui conseqüències negatives permanents o estructurals.

 

Atès que l'article 6, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per a cada Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries, en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent als efectes de l'Estat d'Alarma i sense perjudici d'allò establert als articles 4 i 5 de l'esmentat Reial Decret.

 

Vist l'informe del Cap de la Secció Jurídica Administrativa, de data 18 de maig de 2020, que dóna resposta a les peticions expressades a l'escrit presentat pel GREMIO DE HOSTELERIA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT, actuant en representació dels titulars de les concessions de dret d'ús privatiu d'espais de domini púbic, a la zona maritimoterrestre de Castelldefels, de quatre establiments fixos per destinar-los a l'explotació com a bar-restaurant, i proposa, donada la difícil situació econòmica provocada per covid-19, acceptar l'ajornament del pagament del cànon municipals anual fins l'últim trimestre de2020, així com el no cobrament del cànon en el període comprés des del 15 de març de 2020 fins a l'aixecament de l'Estat d'alarma o la fase de l'estat d'alarma que permeti l'obertura d'aquest tipus d'establiments i denegar, per altra banda, la sol.licitud d'acollir-se a les previsions establertes en l'article 34 del Reial Decreto-ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, en la redacció donada per el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de març al considerar que la referida concessió no es pot considerar conceptualment com un contracte administratiu, sinó un contracte patrimonial.

 

Vista la disposició addicional segona, punt 9, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contactes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que diu textualment: "En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados".

 

Vista la disposició addicional segona, punt 9, de la llei esmentada al paràgraf anterior, i en virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació,

 

RESOLC:

 

Primer.- Procedir a la tramitació del present procediment  administratiu, per  considerar-se la mateixa imprescindible i inajornable, a causa de la seva vinculació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Segon.- Estimar la sol·licitud formulada per el GREMIO DE HOSTELERIA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT, en base a l'informe emès pel cap dels serveis jurídics de l'àrea de política territorial, de data  i, conseqüentment, suspendre el cobrament del cànon  inicialment previst liquidar durant el present mes de maig, segons la clàusula 3ª del plec de clàusules administratives particulars de la concessió del dret d'ús privatiu d'espais de domini públic a la zona maritimoterrestre de Castelldefels,   que regula la present  concessió,  als adjudicataris  dels quatre establiments fixos per destinar-los a l'explotació com a bar-restaurant, i que son els següents:

 

ESTABLIMENT-1: NANDIVALE, S.L.

ESTABLIMENT-2: ROMINUS, S.L.

ESTABLIMENT-3: BAR-RESTAURANTE CHALO PLAYA, UTE

ESTABLIMENT-4: ECO-RESTAURANTE TIBU-RON, UTE

 

Tercer.-Fixar com a data de pagament del referit cànon la compresa entre el  primer d'octubre al 31 de desembres de 2020.

 

Quart.- Exempcionar el cobrament del cànon corresponent al període comprés des del 15 de març de 2020 fins a la fase de l'estat d'alarma que permeti l'obertura d'aquest tipus d'establiments o, subsidiàriament, fins a l'aixecament de l'estat d'alarma, d'acord amb el que preveu l'article art. 26.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Cinquè.- Denegar la sol·licitud respecte a l'aplicació de l'article 34 del Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social Covid-19, d'acord amb l'informe emès pel cap del serveis jurídics de l'àrea de política territorial de data

 

Sisè .- Notificar aquesta resolució als interessats i al servei de gestió tributaria municipal, a la pàgina Web i fer-ne la màxima difusió als efectes legals oportuns i de coneixement general.

 

Setè .- Assabentar-ne el Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que celebri.

 

Castelldefels, 21 de maig de 2020.

 

L'ALCALDESSA

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50