Ordenanzas y Reglamentos

*[Reglament Orgànic Municipal] (texto en catalán)*  (16/03/2006)

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

El present Reglament té per objecte regular, a l'empara del que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament de Castelldefels, així com articular els drets i els deures que l'ordenament jurídic atribueix als/a les membres de la corporació i la participació en el govern del municipi dels/de les veïns/veïnes i de les entitats ciutadanes.

Article 2

El municipi és una entitat bàsica de l'organització territorial de l'Estat, amb una personalitat jurídica plena, que constitueix la via immediata de participació ciutadana en els assumptes públics i que institucionalitza i gestiona amb autonomia els interessos propis de la seva col·lectivitat.

Article 3

El govern i l'administració del municipi de Castelldefels corresponen al seu Ajuntament, integrat per l'alcalde/alcaldessa i els/les regidors/es.

Article 4

1.- Són òrgans de govern necessaris de l'Ajuntament de Castelldefels:

 • El Ple
 • L'alcalde/alcaldessa
 • Els/les tinents/es d'alcalde
 • Els/les regidors/es-delegats/ades
 • La Junta de Govern Local

2.- També hi haurà, necessàriament, en aquest Ajuntament, els següents òrgans complementaris:

 • La Comissió Especial de Comptes
 • Les Comissions Informatives
 • La Junta de Portaveus dels Grups municipals.
 • Els Consells Sectorials Municipals
 • Els Consells Territorials Municipals
 • El Consell de Ciutat
 • Qualsevol altre que, amb aquest caràcter, el Ple de l'Ajuntament constitueixi i delegui.

Article 5

La constitució de l'Ajuntament es regeix per la legislació electoral.

Article 6

Els preceptes del present Reglament s'aplicaran de forma preferent, llevat en els casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang superior que siguin d'obligada observança.

TÍTOL PRIMER
DELS/DE LES MEMBRES DE L'AJUNTAMENT
CAPÍTOL PRIMER
DE L'ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR/A

Article 7

 1. Són membres de l'Ajuntament els/les regidors/es elegits/ides pels/per les veïns/veïnes del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la Llei.
 2. La determinació del nombre de membres de la Corporació, el procediment per a llur elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat es regularan d'acord amb la legislació electoral vigent.

Article 8

1.- Els/les regidors/es perdran llur condició per:

a) Extinció del mandat.
b) Defunció o absència legal.
c) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
d) Resolució judicial ferma per la qual s'anul·li la proclamació de regidors/es.
e) Renúncia.

2.- La renúncia al càrrec haurà de fer-se mitjançant escrit dirigit a l'alcalde/alcaldessa. El Ple de la Corporació en prendrà coneixement i n'informarà a la Junta Electoral a l'efecte de designar com a regidor/a, el/la candidat/a següent en la llista corresponent.

3.- No es consideraran causes de pèrdua del càrrec de regidor/a, la falta d'assistència, ni la pèrdua de veïnatge, ni el fet de deixar de pertànyer al partit que l'havia presentat.

CAPÍTOL SEGON
DELS DRETS
Secció 1a
Dels drets en general

Article 9

Els/les membres de la corporació gaudeixen, una vegada prenen possessió del seu càrrec, dels honors, les prerrogatives i les distincions que els són pròpies, establertes per la Llei Estatal o Autonòmica.

Article 10

Els/les regidors/es tenen dret a assistir, amb veu i vot, a les sessions de l'Ajuntament en Ple i a les dels altres òrgans col·legiats de què formin part.

Article 11

Tindran, així mateix, el dret d'impugnar els acords i les disposicions municipals sempre que hi haguessin votat en contra i que incorrin en infracció de l'ordenament jurídic en els termes previstos en la legislació vigent.

Article 12

Els/les membres de la Corporació gaudeixen de la facultat d'utilitzar les dependències municipals per al desenvolupament de la seva funció, així com per relacionar-se amb els/les ciutadans/es del municipi.

Secció 2a
Dels drets d'informació

Article 13

1.- Tots els/les regidors/es tenen dret a obtenir de l'alcalde/alcaldessa i de la Junta de Govern Local, l'accés a tots els antecedents, les dades i les informacions que, figurant en poder dels serveis municipals, resultin necessaris per al desenvolupament de llur funció.

2.- Aquest dret només podrà ser limitat, totalment o parcialment, en els casos següents:

a) Quan el coneixement o la difusió dels documents o dels antecedents pugui vulnerar el dret constitucional a l'honor, a la intimitat personal o familiar i a la pròpia imatge de les persones.
b) Si es tracta de matèries relatives a la seguretat ciutadana, la publicitat de les quals pugui incidir-hi negativament.
c) Si es tracta de matèries classificades en els termes de la Llei 9/1968, de 5 d'abril, modificada per la Llei 48/1978, de 7 d'octubre, sobre secrets oficials.
d) Si es tracta de matèries emparades per les lleis que regulen el secret  estadístic i/o la protecció de dades personals.
e) Quan es tracti d'antecedents que es trobin incorporats a un procés judicial-penal, mentre romanguin sota secret sumarial.

Article 14

La consulta i l'examen dels expedients, dels llibres i de la documentació en general, es regirà per les normes següents, sense perjudici del que estableixen els articles 15 i 16 del present Reglament:

a) La petició de llur exhibició o posada a disposició es cursarà per escrit a través de la Secretaria General.
b) La resolució de la petició correspondrà a l'alcalde/alcaldessa o tinent/a d'alcalde en qui delegui aquesta funció i es considerarà concedida per silenci administratiu, si en el termini de quatre dies  hàbils no hi hagués pronunciament en aquest aspecte.
c) En tot cas, la denegació de l'accés a la informació sol·licitada s'haurà de fer a través de resolució expressa i motivada, la qual podrà ser objecte de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
d) Obtinguda l'autorització de l'òrgan corresponent, la documentació es facilitarà als/a les regidors/es el dia hàbil següent i podrà ser examinada, bé a l'Arxiu General o dependència on es trobi, bé mitjançant el lliurament de l'esmentada documentació o d'una còpia al/a la regidor/a interessat/ada a fi que pugui examinar-la al despatx o a les sales reservades als/a les regidors/es, pel temps indispensable, que en cap cas no podrà excedir de quatre dies hàbils, que podran ser ampliats per l'alcalde/alcaldessa prèvia petició raonada de l'interessat/la interessada, qui haurà de firmar en tot cas l'acusament de recepció corresponent.
e) En cap cas, els expedients, els llibres o la documentació no podrà sortir de la Casa Consistorial o de les dependències o oficines municipals corresponents.
f) El lliurament de còpies es limitarà als casos d'accés lliure dels/de les regidors/es a la informació i a aquells altres en què siguin expressament autoritzats/ades per l'alcalde/alcaldessa o el/la tinent/a d'alcalde delegat/ada.
g) La consulta dels llibres d'Actes i de Decrets i Resolucions, s'haurà d'efectuar a l'Arxiu o a la Secretaria General.

Article 15

No obstant el que disposa l'article anterior, no es requerirà petició per escrit i serà permès d'examinar a la Secretaria General:

a) Els documents que siguin en l'ordre del dia del Ple de la Corporació.
b) Els expedients que hagin estat resolts per la Junta de Govern Local. Aquests expedients es podran examinar a la Secretaria General durant els dos dies hàbils següents a la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local en què hagin estat acordats.
c) L'examen i la consulta dels Decrets de l'Alcaldia i dels/de les tinents/es d'alcalde referents a l'aprovació de despeses, factures i certificacions. El dia assenyalat a aquest efecte serà el dia hàbil següent al de la celebració de la Junta de Govern Local en què es posin de manifest.

Article 16

Els serveis administratius municipals o els/les funcionaris/àries corresponents estan obligats/ades a facilitar la informació que se'ls demani sense necessitat que el regidor/a acrediti estar-hi autoritzat/ada, en els casos següents:

a) Quan es tracti de l'accés dels/de les regidors/es a la informació pròpia de les gestions sobre les quals tinguin delegacions o responsabilitats.
b) Quan es tracti de l'accés de qualsevol regidor/a a la informació i documentació corresponent als assumptes que hagin de ser tractats pels òrgans col·legiats de què formen part, així com a les resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal.
c) Quan es tracti de l'accés dels/de les regidors/es a la informació o documentació de l'Ajuntament que sigui de lliure accés per als/a les ciutadans/es.

Secció Tercera
Dels drets econòmics

Article 17

Els/les regidors/es tindran dret a percebre, amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament, les retribucions o indemnitzacions que els corresponguin segons els criteris generals establerts en la legislació de Règim Local, en aquest Reglament i en el Pressupost Municipal.

Article 18

 1. D'acord amb l'establert a l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tindran dret a percebre retribucions i a ser donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social els/les membres de les Corporacions Locals que desenvolupin les seves responsabilitats corporatives en règim de dedicació exclusiva.
  En el supòsit d'aquestes retribucions, la seva percepció serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als Pressupostos de les Administracions Públiques i de les Entitats, Organismes i Empreses dependents d'elles, així com d'altres activitats, en els termes que fixa la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 2. El reconeixement de la dedicació exclusiva a un/una membre de la Corporació exigirà la dedicació preferent del mateix a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici d'altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a la seva dedicació a la Corporació. En el cas que aquestes ocupacions siguin remunerades, es requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Ple de l'Entitat Local.
 3. Els/les membres de les Corporacions Locals que exerceixen els seus càrrecs amb dedicació parcial, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a llurs funcions i seran donats igualment d'alta al Règim general de la Seguretat Social. Els acords plenaris de determinació dels càrrecs als quals se'ls assigni la dedicació parcial i llurs retribucions hauran de contenir també el règim de la dedicació mínima necessària per a llur percepció.
 4. Els/les membres de les Corporacions Locals que siguin personal de les Administracions Públiques i dels seus ens, organismes i empreses dependents, només podran percebre retribucions per la seva dedicació parcial a llurs funcions fora de la jornada de treball en llurs respectius centres de treball, en els termes que fixa l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats.
 5. Només s'aplicarà el règim de dedicació exclusiva o parcial si el/la regidor/a afectat/ada l'accepta expressament i per escrit. En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al Ple en la sessió ordinària següent.

Article 19

Tots els/les membres de la Corporació, fins i tot els que exerceixen càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec, quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia.

Article 20

Només els/les membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva percebran indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part en la quantia que determini el ple de l'Ajuntament.

Article 21

 1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes esmentats en els articles anteriors no podran superar els màxims que la legislació de l'Estat fixi amb caràcter general.
 2. Les quantitats establertes s'entendrà que són brutes, i l'Ajuntament n'haurà de realitzar les deduccions determinades per la legislació vigent, al moment de fer-les efectives.
 3. Les retribucions es faran efectives en catorze pagues anuals i les indemnitzacions per assistències per períodes mensuals. Quedaran exemptes d'aquesta periodicitat les indemnitzacions que tots els/les regidors/es tinguin dret a percebre per les despeses efectivament ocasionades en l'exercici del seu càrrec i que hagin estat degudament justificades.
 4. Hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i fixar-se al tauler d'anuncis de la Corporació els acords plenaris referents a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i el règim de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del/de la president/a de la Corporació determinant els/les regidors/es que exerciran llurs funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Article 22

 1. Els/les membres de la Corporació Local que no tinguin dedicació exclusiva en aquesta condició, tindran garantida, durant el període del seu mandat, la permanència en el centre o centres de treball públics o privats en què prestessin servei en el moment de l'elecció, sense que puguin ser traslladats o obligats a concursar a altres places vacants en llocs diferents.
 2. A efectes de l'exercici del dret a absentar-se del lloc de treball per al compliment d'un deure de caràcter públic que reconeixen els articles 37.3 de l'Estatut dels Treballadors i 30.2 de la Llei 30/1984, s'entén per temps indispensable per a l'exercici del càrrec electe d'una Corporació Local, el necessari per a l'assistència a les sessions del Ple o de les Comissions i l'atenció a les Delegacions de què formi part o exerceixi l'interessat/la interessada.

CAPÍTOL TERCER
DELS DEURES
Article 23

Els/les membres de la Corporació tenen el deure de complir estrictament les obligacions inherents al seu càrrec amb la diligència deguda, per al bé de la Comunitat.

Article 24

 1. Els/les regidors/es tenen el deure d'assistir a les sessions del Ple de l'Ajuntament i a les dels altres òrgans col·legiats de què formin part.
 2. Els/les regidors/es hauran de comunicar a l'alcalde/alcaldessa llurs absències del terme municipal de durada superior a vuit dies. Ho podran fer ja sia per escrit, personalment o a través del seu grup polític, amb vint-i-quatre hores d'antelació, i sempre hauran de concretar la durada previsible de la seva absència.

Article 25

Els/les regidors/es tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que els siguin facilitades a causa del seu càrrec i condició, singularment d'aquelles que han de servir d'antecedents per a decisions que encara es trobin pendents d'adopció, així com d'evitar la reproducció de la documentació que se'ls pugui facilitar, en original o còpia, per al seu estudi.

Article 26

 1. Els/les membres de l'Ajuntament hauran de respectar i complir les normes vigents en el règim d'incompatibilitats per raó del seu càrrec.
 2. Tindran, així mateix, l'obligació d'informar i de declarar els seus béns i les seves activitats privades que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics o que afectin l'àmbit de competències de la corporació en els termes previstos en el Capítol Cinquè del present Títol.

Article 27

 1. Els/les membres de la Corporació Local hauran d'abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de qualsevol assumpte, quan concorri alguna de les causes a què es refereix la legislació de Procediment Administratiu i Contractes de les Administracions Públiques. L'actuació dels/de les membres en qui concorrin aquests motius implicarà, quan això hagi estat determinant, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.
 2. Segons la legislació de procediment administratiu vigent, són causes d'abstenció:
  a) Tenir interès personal en l'assumpte o en un altre de semblant, la resolució del qual pogués influir en la d'aquell, o ser administrador/a de la societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun/a interessat/ada.
  b) Tenir parentiu de consanguinitat dintre del quart grau, o d'afinitat, dintre del segon, amb qualsevol dels/de les interessats/ades, amb els/les administradors/es d'entitats o societats interessades i també amb els/les assessors/es, representants legals o mandataris/àries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat/ada amb aquests/es per a l'assessorament, la representació o el mandat.
  c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
  d) Haver intervingut com a pèrit/a o testimoni en el procediment de què es tracti.
  e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els darrers dos anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
  f) Qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.

CAPÍTOL QUART
DE LA RESPONSABILITAT DELS/DE LES MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

Article 28

 1. Els/les membres d'aquesta Corporació estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions comesos en l'exercici del seu càrrec. Les responsabilitats s'exigiran davant dels Tribunals de Justícia competents i seguint el procediment ordinari aplicable en cada cas.
 2. Només seran responsables dels acords de la Corporació els/les membres que els haguessin votat favorablement.
 3. La Corporació podrà exigir la responsabilitat dels/de les seus/seves membres quan, per dolo o culpa greu, hagin causat danys i perjudicis a la Corporació, o a tercers, sempre que aquests últims haguessin estat indemnitzats/ades per aquesta.
 4. El/la president/a de la Corporació podrà sancionar amb multa els/les seus/seves membres per la falta no justificada d'assistència a les sessions o per l'incompliment reiterat de llurs obligacions, en els termes que determinen les lleis de la Comunitat Autònoma i, supletòriament, les de l'Estat.

CAPÍTOL CINQUÈ
DELS  REGISTRES  D'INTERESSOS

Article 29

 1. D'acord amb el que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tots els/les membres de la corporació han de formular declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics. Així mateix, formularan declaració sobre els seus béns patrimonials.
 2. Ambdues declaracions s'inscriuran en sengles registres d'interessos, els quals estaran sota la responsabilitat directa del/de la president/a de la corporació o del/de la regidor/a en qui delegui.
 3. Aquests dos registres es portaran mecanitzats pel procediment de tractament de textos, a fi de tenir-los actualitzats permanentment i d'obtenir-ne les certificacions directament.
 4. El Registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats tindrà caràcter públic i el podran consultar tots/es els/les ciutadans/es. El de béns patrimonials només el podran consultar els/les regidors/es municipals. Les certificacions sol·licitades, les expedirà la Secretaria General quan s'acreditin aquests requisits, així com l'interès legítim i directe, o bé quan les sol·licitin els/les membres de la Corporació, els Tribunals de Justícia, Tribunals de Comptes i altres organismes oficials.

Article 30

         Tots els/les regidors/es i els càrrecs de confiança tenen el deure de formular davant la Secretaria General de l'Ajuntament les dues declaracions a què fa referència la Llei:

a) Abans de prendre possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament.
c) Quan es modifiquin les circumstàncies de fet al llarg del mandat. En aquest cas, el termini per comunicar les variacions serà d'un mes a comptar des del dia en què s'hagin produït.

Article 31

Les dues declaracions s'ajustaran als models corresponents aprovats pel Ple de l'Ajuntament.

Article 32

L'incompliment o el compliment extemporani, per part dels/de les regidors/es i dels càrrecs de confiança, de l'obligació de declarar els seus interessos en els Registres, serà advertit per l'Alcaldia. Si hom fes cas omís d'aquest advertiment, l'alcalde/alcaldessa, amb audiència prèvia de l'interessat/la interessada, està facultat per sancionar-lo en els termes que estableixi la Legislació de Règim Local.

CAPÍTOL SISÈ
DELS GRUPS MUNICIPALS

Article 33

 1. Els/les regidors/es, a l'efecte de llur actuació corporativa, es constituiran en grups que es correspondran amb els partits polítics, les federacions, coalicions o agrupacions que hagin obtingut lloc en la Corporació.
 2. En cap cas no podran constituir grups separats els/les regidors/es elegits/ides que pertanyin a una mateixa llista electoral.
 3. La llista que només hagi aconseguit un regidor/a, tindrà dret que aquest/a sigui considerat/ada, a efectes corporatius, com a grup.
 4. Cap regidor/a no podrà pertànyer simultàniament a més d'un grup.

Article 34

 1. Els grups municipals es constituiran mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia i subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà a la Secretaria General de la Corporació dintre dels cinc dies hàbils següents a la constitució de l'Ajuntament.
 2. En el mateix escrit de constitució es farà constar la designació del/de la portaveu del grup que serà elegit/ida per la majoria dels seus integrants. Així mateix, podran designar-se suplents per al càrrec de portaveu.
 3. De la constitució dels grups municipals i dels/de les seus/seves integrants i portaveus, l'alcalde/alcaldessa n'informarà el Ple en la primera sessió que se celebri un cop complert el termini previst en el punt 1 d'aquest article.
 4. Els/les regidors/es que no quedin integrats/ades en un grup quedaran automàticament incorporats/ades al grup mixt. La participació d'aquest grup en les activitats de l'ajuntament és anàloga a la dels altres grups.

Article 35

 1. Els/les regidors/es que adquireixin llur condició amb posterioritat a la sessió constitutiva de la corporació, s'hauran d'incorporar al grup corresponent a la llista en què hagin estat elegits/ides en el termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des de la presa de possessió del seu càrrec.
 2. Si no es produeix la integració dels/de les esmentats/ades regidors/es en la forma prevista en el paràgraf anterior, es consideraran adscrits/es al grup mixt.

Article 36

El regidor/a o els/les regidors/es que durant el mandat deixin de pertànyer a la candidatura en què estaven integrats inicialment seran considerats/ades regidors/es no adscrits/es a cap grup municipal i tindran, únicament, els drets, els deures i les prerrogatives que estableix el present Reglament per als/per a les regidors/es de manera individual. Aquest precepte no és aplicable en el cas de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la. En aquest cas, passaran al grup mixt.

Article 37

A l'Ajuntament es constituirà un Registre de grups polítics municipals, la custòdia del qual correspondrà al/a la secretari/ària Municipal. En aquest Registre constarà la denominació del grup, el/la portaveu elegit/ida, la relació de membres amb referència al seu càrrec i representació així com el lloc de recepció oficial de correspondència de cada un dels/de les seus/seves membres.

Article 38

El grup municipal estarà representat pel/per la seu/seva portaveu davant la Corporació, el qual farà constar la seva postura oficial en els temes i debats de les sessions municipals. En el supòsit de regidors/es no adscrits/es, ells/elles mateixos/es faran les funcions de portaveus.

Article 39

L'Ajuntament sufragarà les despeses de funcionament del grup en relació amb la seva activitat municipal, en la quantitat, forma i condicions que determini el Ple de la Corporació.

Article 40

Els grups municipals tindran dret a rebre, si així ho sol·liciten, còpia dels dictàmens que hagin de ser sotmesos a l'aprovació del Ple, llevat els d'aquells assumptes que, per motius d'urgència no estiguin inclosos en l'ordre del dia i dels casos en què una força major n'impossibiliti la recepció.

Article 41

Els grups municipals tindran dret a expressar la seva opinió al Butlletí de Castelldefels que edita aquest Ajuntament, a l'espai reservat a tal efecte.

Article 42

Correspon als grups municipals designar, d'entre els seus components, aquells que hagin de formar part dels òrgans col·legiats en què tinguin representació tots els grups municipals. L'esmentada designació es farà mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia en els termes previstos en cada cas pel present Reglament.

TÍTOL SEGON
ÒRGANS DE L'AJUNTAMENT: COMPOSICIÓ I ATRIBUCIONS
CAPÍTOL PRIMER
DE L'ALCALDE
Secció 1a
De les atribucions i competències

Article 43

El nomenament, la presa de possessió, les causes d'incompatibilitat, la incapacitat, el cessament i la destitució de l'alcalde/alcaldessa es regulen per la Llei Orgànica del Règim Electoral General i disposicions complementàries, sense perjudici de l'aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries de l'Ajuntament.

Article 44

 1. L'alcalde/alcaldessa és el/la president/a de la corporació i el/la Cap de l'Administració municipal i, com a tal, exerceix les atribucions i competències que li atorga la Legislació de Règim Local:
  a) Dirigir el govern i l'administració municipals.
  b) Representar l'Ajuntament.
  c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de  qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb el vot de qualitat.
  d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
  e) Dictar bans.
  f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar les despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, llevat de les contemplades a l'article 185.5 de la Llei d'Hisendes Locals, sempre que aquelles es trobin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no excedeixi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents líquidats a l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, conformement al que disposi la Llei d'Hisendes Locals.
  g) Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el Pressupost  i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
  h) Ser el/la Cap Superior de tot el personal de la Corporació, i acordar el seu nomenament i sancions, fins i tot separar del servei els/les funcionaris/àries de la Corporació i despatxar el personal laboral, si bé n'haurà de donar compte al Ple, en aquests dos darrers supòsits, a la primera sessió que celebri.
  i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.
  j) Les aprovacions dels instruments del planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en qualsevol altre òrgan i, en supòsits d'urgència, en matèries de la competència del Ple, si bé n'haurà de donar compte a aquest en la propera sessió que celebri per a la seva ratificació.
  l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'alcalde/alcaldessa.
  m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas que es produeixi una catàstrofe o un infortuni públic o que hi hagi un risc greu, les mesures necessàries i adequades, si bé n'haurà de donar compte immediatament el Ple.
  n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions a les Ordenances municipals llevat que aquesta facultat estigui atribuïda a uns altres òrgans.
  o) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia no excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €; fins i tot les de caràcter plurianual quan llur durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no excedeixi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
  p) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis, quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
  q) L'adquisició de béns i drets quan llur valor no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52 €, així com l'alienació del patrimoni que no excedeixi el percentatge ni la quantia anteriors, en els supòsits següents:
    - La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
    - La de béns mobles, llevat els declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista al Pressupost.
  r) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixen aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local.
  s) Ordenar la publicació, l'execució i el compliment dels acords de l'Ajuntament.
  t) Les altres que expressament li atribueixin les Lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
 2. Correspon, així mateix, a l'Alcaldia el nomenament dels/de les tinents/es d'alcalde.

Article 45

Les atribucions de l'Alcaldia no poden ser assumides pels altres òrgans o membres de la corporació sense delegació expressa, llevat pels/per les tinents/es d'alcalde, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Article 46

Les resolucions de l'Alcaldia s'hauran d'inscriure en el llibre especial destinat a l'efecte, el qual serà confeccionat per mitjans mecànics, foliat i enquadernat.

Article 47

 1. L'alcalde/alcaldessa pot renunciar al seu càrrec davant el Ple de la Corporació sense que això comporti, necessàriament, la renúncia del seu càrrec de regidor/a.
 2. La renúncia de l'alcalde/alcaldessa, un cop acceptada pel Ple comportarà necessàriament una nova elecció d'alcalde/alcaldessa en els termes establerts en la legislació electoral.

Article 48

 1. L'alcalde/alcaldessa podrà ser destituït/ïda del seu càrrec si l'Ajuntament en Ple adopta i aprova una moció de censura que es regirà per la legislació electoral vigent i que es reprodueix a l'article 106 d'aquest Reglament.
 2. També cessarà en el seu càrrec quan no prosperi una qüestió de confiança què es regirà per la legislació electoral vigent i que es reprodueix a l'article 107 d'aquest Reglament.
 3. Llevat dels dos supòsits anteriors, la vacant en l'Alcaldia es resoldrà d'acord amb el procediment general que estableix l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, si bé es considerarà que encapçala la llista en què figurava l'alcalde/alcaldessa el/la següent de la mateixa, llevat que renuncïi a la seva candidatura.

Article 49

L'alcalde/alcaldessa, com a primera autoritat del municipi ostentarà el tractament d'il·lustríssim/a, d'acord amb les disposicions vigents.

Secció 2a
De les delegacions de l'Alcaldia

Article 50

 1. L'Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les següents:
  a) Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  b) Decidir els empats amb el vot de qualitat.
  c) La concertació d'operacions de crèdit.
  d) El comandament superior del personal, separar del servei els/les funcionaris/àries i despatxar personal laboral.
  e) Dirigir el govern i l'administració municipal.
  f) Dictar bans.
  g) L'exercici de les accions judicials i administratives a què es refereix el paràgraf 1.k) de  l'article 44 d'aquest Reglament.
  h) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat a què es refereix el paràgraf 1.l) de  l'article 44 d'aquest Reglament.
  i) L'adopció de mesures urgents en cas de catàstrofe o infortuni públic.
  j) Qualsevol altra específicament indelegable que determini la legislació de règim local.
 2. Les atribucions urbanístiques a què es refereix el paràgraf 1.j) de  l'article 44 d'aquest Reglament només les podrà delegar en la Junta de Govern Local.
 3. La Delegació, perquè sigui efectiva, requerirà l'acceptació de l'òrgan o membre en qui es delegui. La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, adoptarà l'acord d'acceptació corresponent en la primera sessió que celebri i els/les membres en qui es pretengui delegar podran formular la seva acceptació o el desestiment en el mateix avís de recepció del Decret de l'Alcaldia una vegada feta la notificació.

Article 51

 1. L'Alcaldia podrà efectuar delegacions genèriques sobre àrees determinades de l'activitat municipal a favor dels/de les membres de la Junta de Govern Local i també delegacions específiques a qualsevol regidor/a per a la direcció i gestió d'assumptes determinats inclosos en les esmentades àrees. En aquest cas, el/la regidor/a que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels/de les regidors/es amb delegacions per a comeses específiques incloses dins la seva àrea.
 2. Les delegacions genèriques es referiran a una o a diverses àrees o matèries determinades i podran abraçar, tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes que afectin a tercers.
 3. Les delegacions per a comeses específiques podran ser de tres tipus:
  a) Relatives a un projecte determinat. En aquest cas, l'eficàcia de la delegació que podrà contenir totes les facultats de l'Alcaldia inclosa la d'emetre actes que afectin a tercers, es limitarà al temps de gestió o execució del projecte.
  b) Relatives a determinats tipus d'assumptes sense limitació temporal. En aquest cas, les facultats delegades comprendran la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents. No obstant això, la facultat d'emetre actes administratius que afectin terceres persones quedarà reservada a l'Alcaldia o al/ a la regidor/a delegat/ada de l'àrea corresponent.
  c) Relatives a un barri. Podran incloure totes les facultats delegables de l'Alcaldia en relació a determinades matèries circumscrites a l'àmbit territorial de la delegació. En cas de coexistir aquests tipus de delegacions amb delegacions genèriques per àrea, els Decrets de delegació establiran els mecanismes de coordinació entre les unes i les altres de manera que quedi garantida la unitat de govern.

Article 52

 1. Totes les delegacions a què fa referència l'article anterior es realitzaran mitjançant Decret de l'Alcaldia que contindrà l'àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació, les facultats que es deleguin, així com les condicions específiques de llur exercici en la mesura que s'apartin del règim general previst en aquest Reglament.
 2. La delegació d'atribucions de l'Alcaldia produirà efectes des del dia següent al del Decret, llevat que s'hi disposi una altra cosa (sense perjudici de la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província).
 3. Les normes dels apartats anteriors seran aplicables a qualsevol modificació posterior de les delegacions.
 4. De totes les delegacions i de les seves modificacions se n'informarà el Ple en la primera sessió que celebri posteriorment a aquelles.

Article 53

Correspon a l'Alcaldia, com a atribució indelegable i en els termes de l'article 71 de la Llei 7/1985, la convocatòria de les consultes populars i municipals.

Article 54

Totes les delegacions podran ser revocades per l'alcalde/alcaldessa seguint el mateix procediment i les mateixes formalitats que per a la seva concessió.

CAPÍTOL SEGON
DELS TINENTS D'ALCALDE

Article 55

 1. Els/les tinents/es d'alcalde seran nomenats/ades lliurement per l'Alcaldia, entre els/les membres de la Junta de Govern Local. El nomenament es farà mitjançant Decret de l'Alcaldia del qual s'informarà el Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que celebri. Aquesta resolució es notificarà personalment als/a les interessats/ades i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Municipal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la firma de la resolució si no s'hi disposa una altra cosa.
 2. L'alcalde/alcaldessa, en qualsevol moment, podrà revocar el nomenament dels/de les tinents/es d'alcalde, seguint els mateixos tràmits i formalitats que per al nomenament. La condició de tinent/a d'alcalde es perd, a més de per cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

Article 56

Els/les tinents/es d'alcalde són òrgans unipersonals d'inexcusable existència a l'Ajuntament. El nombre no podrà excedir d'un terç del nombre de regidors/es que formen part de la Corporació.

Article 57

Són funcions del/de la tinent/a d'alcalde:

a) Integrar el Ple i la Junta de Govern Local.
b) Substituir l'alcalde/alcaldessa en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos que estigui absent o malalt, així com exercir-ne les funcions en els supòsits de vacant a l'Alcaldia fins que en prengui possessió el/la nou/nova alcalde/alcaldessa.
c) Exercir les delegacions que expressament li atribueixi l'Alcaldia.
d) Exercir la direcció i coordinació de l'àrea municipal que li atribueixi l'Alcaldia, sense perjudici de les delegacions específiques que en l'esmentada àrea pugui conferir aquesta Alcaldia a determinats/ades membres de la Corporació.

Article 58

 1. La substitució en cas de vacant, absència o malaltia de l'alcalde/alcaldessa es produirà automàticament, per l'ordre de nomenament dels/de les tinents/es d'alcalde.
 2. Els/les tinents/es d'alcalde, en assumir la substitució de l'Alcaldia, tindran els mateixos honors, privilegis i drets i estaran subjectes a les mateixes obligacions i deures que el substituït/ïda.
 3. En els supòsits de substitució de l'alcalde/alcaldessa per raó d'absència o malaltia, el/la tinent/a d'alcalde que n'assumeixi les funcions no podrà revocar les delegacions que hagués atorgat el primer.

CAPÍTOL TERCER
DEL PLE

Article 59

El Ple és un òrgan col·legiat que està integrat per tots els/les regidors/es i presidit per l'alcalde/alcaldessa o qui el substitueixi legalment.

Article 60

 1. Corresponen al Ple les atribucions següents:
  a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les Entitats a què es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985; creació d'òrgans desconcentrats, l'alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles Entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.
  d) L'aprovació del Reglament Orgànic i de les Ordenances.
  e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes, d'acord amb el que disposi la Llei d'Hisendes Locals.
  f) L'aprovació de les formes de gestió dels Serveis i dels expedients de municipalització.
  g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  h) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i a altres Aministracions públiques.
  i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels/de les funcionaris/àries i el nombre i règim del personal eventual.
  j) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
  k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
  l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  m) La concertació de les operacions de crèdit sempre que el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents líquidats a l'exercici anterior, conformement al que disposi la Llei d'Hisendes Locals.
  n) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, així com totes les de caràcter plurianual quan llur durada sigui superior a quatre anys i aquelles en què l'import acumulat de totes les anualitats excedeixi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior als 6.010.121,04 €.
  o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els Pressuposts.
  p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
    - Les de béns immobles, o de mobles declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el Pressupost.
    - Les de béns immobles i mobles previstes en el Pressupost, quan superin els mateixos percentatges i imports establerts per a l'adquisició de béns.
  q) Aquelles altres que corresponen al Ple per exigir llur aprovació una majoria especial.
  r) Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 2. Pertany igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a l'alcalde/alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que es regiran pel que es disposa a la legislació electoral general.

Article 61

 1. El Ple pot delegar, totalment o parcialment, en la Junta de Govern Local, les seves atribucions llevat de les següents:
  a) Aquelles que exigeixin un quòrum especial de votació.
  b) La votació sobre la moció de censura i la qüestió de confiança.
  c) Les relacionades al número 1, lletres a), b), c), e), f), g), h), i), l) de l'article 60 anterior.
  d) Aquelles altres que siguin considerades específicament indelegables per la legislació de règim local.
 2. L'acord plenari pel qual es produeixi la delegació requerirà la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i produirà efectes des del dia següent que s'hagi adoptat, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Municipal. Aquestes regles seran, també, d'aplicació a les modificacions o a l'anul·lació posterior de l'esmentat acord.
 3. L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes a què es refereixi, les facultats completes que es deleguin, i les condicions específiques del seu exercici.

CAPÍTOL QUART
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Article 62

 1. La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l'alcalde/alcaldessa que la presideix i els/les regidors/es nomenats/ades lliurement per ell/ella, en qualitat de membres.
 2. El nombre de regidors/es que l'alcalde/alcaldessa pot nomenar membres de la Junta de Govern Local no podrà ser superior a un terç del nombre legal dels/de les regidors/es que componen el consistori. A l'efecte del còmput no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors/es.
 3. L'alcalde/alcaldessa sempre pot cessar lliurement qualsevol membre de la Junta de Govern Local.
 4. Els nomenaments i els cessaments es resoldran mitjançant Decret de l'Alcaldia i se n'informarà el Ple.
 5. L'alcalde/alcaldessa formarà la Junta de Govern Local dintre dels deu dies següents a la constitució de l'Ajuntament i informarà d'aquest fet en la sessió plenària següent que se celebri.

Article 63

 1. És atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern Local, l'assistència permanent a l'alcalde/alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions. Amb aquesta finalitat, serà informada de totes las decisions de l'alcaldia. Per a l'accés a aquesta informació, podran emprar-se els mitjans tècnics o informàtics de què disposi l'Ajuntament.
 2. Així mateix, la Junta de Govern Local exercirà les atribucions que delegui l'alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa la Secció 2a del/la Capítol primer del present Títol, així com les que li delegui el Ple o un altre òrgan municipal. També exercirà les atribucions que expressament li assignin les Lleis.
 3. És facultat de l'alcalde/alcaldessa permetre que altres regidors/es puguin assistir com a observadors/es, esporàdicament o habitualment, a les sessions de la Junta de Govern Local. Els/les observadors/es tindran veu però no vot en les sessions, tot considerant-se la seva assistència exclusivament a efectes informatius.

CAPITOL CINQUÈ
DELS/DE LES REGIDORS/ES DELEGATS/ADES

Article 64

Els/les regidors/es delegats/ades són aquells/aquelles regidors/es sobre els quals recau alguna de les atribucions reservades a l'Alcaldia i que poden ser objecte de delegació d'acord amb el que estableix el present Reglament.

Article 65

 1. La delegació es realitzarà mitjançant Decret de l'Alcaldia en el qual constarà la competència delegada, la seva extensió i el nom del/de la regidor/a en qui es delega.
 2. Les competències delegades en un/una regidor/a no podran ser delegades, al mateix temps, en un/una altre/a membre de la Corporació.

Article 66

De l'exercici de la competència delegada en respondrà directament el/la regidor/a delegat/ada, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de l'alcalde/alcaldessa.

Article 67

Es perd la condició de regidor/a delegat/ada:

a) Per renúncia expressa, que s'haurà de formalitzar per escrit davant l'alcalde/alcaldessa i no produirà efectes fins que no sigui acceptada per l'alcalde/alcaldessa, o fins que hagi transcorregut el termini de trenta dies des de la seva presentació.
b) Per revocació de la delegació adoptada per l'Alcaldia amb les mateixes formalitats seguides per a atorgar-la.
c) Per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local en el cas de les delegacions a què fa referència l'article 51.1 del present Reglament.

CAPÍTOL SISÈ
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Article 68

 1. Les Comissions informatives estaran integrades exclusivament per regidors/es, són òrgans col·legiats de l'Ajuntament sense atribucions resolutòries i tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple.
 2. El dictamen de la Comissió informativa corresponent té caràcter preceptiu, llevat en els assumptes que tinguin caràcter netament polític i en els que siguin declarats d'urgència durant la sessió del Ple.

Article 69

En l'acord que el Ple adopti per a la creació de les comissions informatives, se'n determinarà la composició concreta tenint en compte les regles següents:

a) L'alcalde/alcaldessa serà president/a nat/nata de totes les Comissions informatives; no obstant això, la presidència efectiva podrà delegar-la en un/una regidor/a mitjançant Decret, a proposta de la mateixa Comissió, de la qual cosa n'haurà d'informar el Ple. De la mateixa manera, podrà designar-se un/a President/a suplent, entre els regidors que siguin membres titulars de la Comissió.
b) Formaran part de les Comissions Informatives, juntament amb l'alcalde/alcaldessa, un/una regidor/a per cada grup polític o llista minoritària, i es cobrirà la resta fins a completar la Comissió amb membres de cada un dels grups polítics proporcionalment a la seva representativitat dintre de la Corporació. Es corregiran per excés les fraccions iguals o superiors a 0,5 i per defecte, les inferiors.
c) L'adscripció a cada comissió dels/de les regidors/es que corresponguin a cada grup polític, així com les variacions que es produeixin durant el període de mandat, seran decidides per cada grup. D'aquestes decisions, se n'ha d'informar el Ple o bé a l'Alcaldia mitjançant escrit del/de la portaveu del grup, i l'Alcaldia s'encarregarà d'informar-ne el Ple. Podrà designar-se, de la mateixa manera, un/una suplent per cada titular, sense perjudici del que estableix el paràgraf a) d'aquest mateix article.

Article 70

El/la secretari/ària de les Comissions informatives serà el que ho sigui de la Corporació, qui podrà delegar aquesta funció en el/la Cap de Servei, Secció o Negociat corresponent.

Article 71

 1. Les Comissions informatives poden ser permanents o especials.
 2. Les comissions informatives permanents són les que es constitueixen amb caràcter general i distribueixen entre elles les matèries que s'han de sotmetre al Ple. El nombre de comissions informatives, el dels/de les seus/seves membres, la denominació inicial, així com qualsevol variació que s'hi produeixi durant el mandat corporatiu es decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta de l'Alcaldia.
 3. Són Comissions informatives especials les que el Ple acordi constituir per a un assumpte concret en consideració a les seves característiques especials de qualsevol tipus. Aquestes comissions s'extingeixen automàticament, un cop hagin dictaminat o informat sobre l'assumpte per al qual s'haguessin constituït, llevat que l'acord plenari que les havia creat disposés una altra cosa.

Article 72

Les Comissions informatives tindran, en tot cas, les funcions següents:

a) Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que hagin de ser sotmesos al Ple de la Corporació.
b) Informar dels temes proposats per la Presidència de la Comissió i debatre'ls.
c) Controlar les tasques de govern i la gestió de l'àrea corresponent, mitjançant preguntes a la Presidència de la Comissió.
d) Debatre les línies d'actuació de l'àrea corresponent.

Article 73

L'alcalde/alcaldessa i la Junta de Govern Local, aquesta última quan tingui competències delegades de l'Alcaldia, podran requerir l'informe o l'assessorament de les Comissions com a tràmit previ a l'adopció de qualsevol resolució.

CAPÍTOL SETÈ
DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Article 74

 1. La Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva segons que disposa l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, és una comissió informativa de caràcter especial, la composició de la qual es regula per les regles contingudes en el Capítol anterior.
 2. La Comissió Especial de Comptes quedarà integrada pels/per les mateixos/es membres de la Comissió informativa d'Hisenda o comissió anàloga.

Article 75

 1. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals següents:
  a) Compte General del Pressupost.
  b) Compte d'administració del patrimoni.
  c) Compte de valors independents i auxiliars del Pressupost.
  d) Compte d'ens i organismes municipals de gestió.
 2. Un cop la comissió n'hagi emès informe, seran sotmesos a informació pública durant 15 dies, mitjançant exposició en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i altres mitjans d'informació municipal a fi de presentar les reclamacions i observacions pertinents. Finalitzat el període d'exposició pública, la Comissió realitzarà un informe del resultat i n'elevarà l'expedient al Ple per a la seva aprovació.

CAPÍTOL VUITÈ
DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Article 76

La Junta de Portaveus és un òrgan municipal integrat per l'alcalde/alcaldessa i els/les portaveus de cada un dels grups polítics amb representació municipal. La Presidència d'aquesta Junta l'ostentarà l'alcalde/alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Article 77

La Junta de Portaveus podrà nomenar un/una secretari/ària d'entre els/les seus/seves membres o d'entre el personal de l'Ajuntament, a fi que aixequi acta dels acords que adopti.

Article 78

La funció de la Junta de Portaveus és la d'emetre acords, informe o recomanacions que no tindran caràcter resolutori ni ostentaran la consideració d'actes administratius.

Article 79

La Junta de Portaveus tindrà les atribucions següents:

a) Assessorar l'Alcaldia en les qüestions de competència del Ple municipal.
b) Assessorar l'Alcaldia quan s'hagin d'adoptar mesures en cas de catàstrofe o infortuni públic o quan hi hagi un risc greu que es produeixi.
c) Assessorar l'alcalde/alcaldessa quan aquest/a ho demani.
d) Rebre informació de l'alcalde/alcaldessa en assumptes d'especial transcendència.

CAPÍTOL NOVÈ
ALTRES ÒRGANS DE GESTIÓ DESCONCENTRADA O DESCENTRALITZADA

Article 80

El Ple municipal podrà establir òrgans desconcentrats diferents dels enumerats en els capítols anteriors i, també ens descentralitzats amb personalitat jurídica pròpia quan així ho aconselli la necessitat d'una major eficàcia en la gestió, l'agilització dels procediments, l'expectativa d'augmentar-ne o millorar-ne el finançament o la conveniència d'obtenir un grau de participació ciutadana en l'activitat de prestació dels serveis.

Article 81

L'establiment dels òrgans i ens a què fa referència l'article anterior es regeix pel que disposa la legislació de Règim Local relativa a les formes de gestió de serveis i, en tot cas, s'ha d'inspirar en el principi d'economia organitzativa, de manera que el seu nombre sigui el menor possible en atenció a llur correcta prestació.

TÍTOL TERCER
DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS MUNICIPALS
CAPÍTOL PRIMER
FUNCIONAMENT DEL PLE
Secció 1a
De les sessions

Article 82

El Ple de l'Ajuntament celebrarà les seves sessions a la Casa Consistorial, llevat en els supòsits de força major en què, a través de resolució de l'Alcaldia, prèvia informació a la Junta de Portaveus, podrà habilitar-se un altre edifici o Local a aquest efecte. Aquesta resolució es notificarà a cada un dels/de les regidors/es i a les Entitats ciutadanes i serà objecte de la major difusió i publicitat a fi que els/les interessats/ades a assistir a la sessió en coneguin el lloc de la celebració. En tot cas es farà constar aquesta circumstància a l'acta.

Article 83

 1. Les sessions del Ple podran ser ordinàries, extraordinàries  i extraordinàries de caràcter urgent.
 2. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta. Aquestes sessions se celebraran un cop al mes en la data que fixi el mateix Ple, sense perjudici de la seva flexibilització en l'època estival, per part de l'Alcaldia.
 3. Són sessions extraordinàries les que convoqui l'Alcaldia amb aquest caràcter, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, com a mínim del nombre legal de membres de la Corporació. Aquesta sol·licitud haurà de fer-se per escrit, s'hi haurà de raonar l'assumpte o els assumptes que la motiven i l'hauran d'haver firmada, personalment, tots els/les regidors/es que la subscriguin. La relació d'assumptes inclosa en l'escrit no anul·la la facultat de l'Alcaldia per determinar els punts de l'ordre del dia, si bé l'exclusió d'algun dels assumptes proposats, haurà de ser motivada.
  La celebració de la sessió extraordinària a instància de membres de la Corporació no podrà demorar-se més de quinze dies des que es presenti l'escrit de sol·licitud al Registre General.
 4. Si la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació de 2 dies hàbils exigits per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'alcalde/alcaldessa podrà convocar sessió extraordinària de caràcter urgent. En aquest cas, s'hi ha d'incloure, com a primer punt de l'ordre del dia, el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si el Ple no considera aquesta urgència, s'aixecarà, acte seguit, la sessió.

Article 84

 1. Tota sessió, ja sigui ordinària o extraordinària, haurà de respectar el principi d'unitat d'acte i es procurarà que acabi el mateix dia que comenci. Si acabés el dia sense que s'haguessin debatut i resolt tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el/la president/a podrà aixecar la sessió; en aquest cas, els assumptes no debatuts, s'hauran d'incloure en l'ordre del dia de la sessió següent.
 2. El/la president/a, durant el transcurs de la sessió podrà acordar interrupcions al seu prudent arbitri, a fi de permetre les deliberacions dels grups separadament sobre la qüestió debatuda o per descansar davant els debats.

Article 85

 1. Les sessions del Ple de l'Ajuntament seran públiques. No obstant això, el/la president/a, per pròpia iniciativa, podrà declarar la suspensió del caràcter públic d'una determinada sessió per motius d'ordre públic o alteració a la sala. En aquests casos, continuarà la sessió totalment o parcialment, segons els supòsits, a porta tancada.
 2. De la mateixa manera, podrà celebrar-se a porta tancada la sessió en què s'hagin de debatre i de votar assumptes que puguin afectar la intimitat personal o familiar dels/de les ciutadans/es o llur pròpia imatge o honor, sempre que aquesta mesura sigui aprovada pel Ple per pròpia iniciativa.
 3. Ningú no podrà, sense tenir autorització expressa de l'alcalde/alcaldessa, realitzar gravacions gràfiques o sonores, en les sessions plenàries.

Article 86

 1. Per a la vàlida celebració de les sessions és requisit indispensable que el nombre d'assistents no sigui inferior a un terç del nombre legal dels/de les membres de l'Ajuntament. Aquest quòrum s'haurà de mantenir durant tota la sessió.
 2. Les sessions se celebraran en primera convocatòria en el lloc, dia i hora en què es convoquin. Si, un cop transcorreguts 60 minuts des de l'hora de la convocatòria, no s'hagués aconseguit el quòrum necessari segons el que disposa el punt anterior, la sessió se celebrarà automàticament en segona convocatòria 48 hores després. Si aleshores tampoc no s'aconseguís el quòrum necessari, la Presidència deixarà sense efecte la convocatòria i proposarà l'estudi dels assumptes inclosos en l'ordre del dia per a la primera sessió que se celebri amb posterioritat, ja sigui ordinària o extraordinària.
 3. Serà requisit fonamental per a la celebració de les sessions, l'assistència del/de la secretari/ària de la Corporació o de qui, legalment, el/la substitueixi, el qual aixecarà acta del contingut de la sessió. En aquesta acta s'inclouran els acords adoptats amb el text íntegre dels dictàmens i un extracte de les intervencions dels/de les regidors/es, llevat que se sol·liciti expressament la constància en l'acta d'una determinada intervenció. En aquest cas, l'esmentada constància es realitzarà literalment.

Secció 2a
Convocatòria i ordre del dia

Article 87

 1. Correspon a l'alcalde/alcaldessa, com a president/a del Ple, convocar-ne totes les sessions.
 2. Les sessions plenàries s'han de convocar, almenys amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries de caràcter urgent, la convocatòria de les quals haurà de ser ratificada pel Ple. La convocatòria de les sessions extraordinàries haurà de ser motivada.
 3. La convocatòria de les sessions s'haurà de notificar a cada regidor/a, juntament amb l'ordre del dia i l'esborrany de l'acta o actes per a aprovar si no haguessin estat trameses anteriorment, al seu domicili o al lloc que designi per a notificacions. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que hagin de servir de base al debat i, si és procedent, a la votació, haurà d'estar a disposició dels/de les regidors/es des del mateix dia de la convocatòria a la Secretaria de la Corporació, exceptuant-ne aquella que tracti sobre els punts que posteriorment es decideixi incloure-hi, per acord del Ple, en raó de la seva urgència.
 4. Les convocatòries de les sessions amb expressió de la data i del lloc de la celebració, així com els assumptes inclosos en l'ordre del dia, es notificaran a les entitats ciutadanes que així ho hagin demanat expressament i al/a la Cap de Premsa Local a l'objecte de donar-los major difusió.
 5. La notificació també podrà realitzar-se telemàticament, quan pugui acreditar-se la data i l'hora de la seva recepció, així com la identitat i el contingut de la convocatòria i de l'ordre del dia.
 6. Del compliment dels requisits enumerats en els punts anteriors, n'haurà de quedar constància expressa a la Secretaria General.

Article 88

 1. L'ordre del dia de les sessions, el fixarà lliurement l'Alcaldia, i serà clar i complet i de tal manera que, a través d'un extracte indicatiu els/les regidors/es coneguin els assumptes que s'hi tractaran. Amb aquesta finalitat, l'alcalde/alcaldessa podrà demanar l'assistència dels/de les membres de la Junta de Govern Local i consultar la Junta de Portaveus.
 2. En l'ordre del dia, només s'hi poden incloure els assumptes que hagin estat prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la Comissió informativa que correspongui i aquells altres que ordeni el/la president/a per raó d'urgència, si bé, en aquests casos, no podrà adoptar-se cap acord sense que el Ple ratifiqui la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
 3. Els assumptes que, d'acord amb les lleis, s'hagin d'aprovar mitjançant quòrum especial, requeriran un informe previ de la Secretaria General o d'Intervenció, segons els casos. Aquests informes s'hauran d'emetre per escrit i hauran d'haver estat sol·licitats per l'Alcaldia amb 8 dies d'antelació.
 4. Els/les regidors/es podran sol·licitar directament a la Secretaria General, la realització d'un informe jurídic, o bé a Intervenció municipal, la realització d'un informe econòmic, també amb vuit dies d'antelació, sempre que l'escrit de sol·licitud estigui firmat per una tercera part del nombre legal de regidors/es; no obstant això, no serà necessària l'esmentada proporció quan l'informe el sol·liciti l'Alcaldia, el Ple o les comissions, si llur president així ho decidís.
 5. L'estructura de l'ordre del dia en les sessions ordinàries serà la que segueix:
  1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Despatx oficial i comunicacions rebudes.
  3. Dictàmens de les Comissions Informatives que contenen les propostes de resolució dels diferents assumptes.
  4. Propostes dels/de les regidors/es o dels grups municipals que no es refereixin al control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de Govern. S'hi inclouran totes aquelles que hagin estat presentades abans de les 20 hores del tercer dia hàbil anterior a la celebració de la sessió.
  5. Control i Fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de Govern:
    a)Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, de la Junta de Govern Local i dels/de les regidors/es-delegats/ades. En aquest punt, l'alcalde/alcaldessa, la Junta de Govern Local i els/les regidors/es-delegats/ades informaran el Ple dels decrets i resolucions que hagin dictat i que considerin d'interès que siguin coneguts per tota la Corporació i d'aquells altres, el coneixement dels quals sigui necessari.
    b) Mocions dels Grups Municipals. S'hi inclouran totes aquelles mocions dels grups que hagin estat presentades abans de les 20 hores del tercer dia hàbil anterior a la celebració de la sessió.
 6. Assumptes d'Urgència. S'hi inclouran les propostes i les mocions que no hagin estat dictaminades prèviament per les Comissions Informatives, així  com aquelles mocions dels grups municipals que hagin estat presentades després de finalitzar el termini establert als paràgrafs 4 i 5.b anterior. En tots els casos, caldrà que el Ple municipal ratifiqui, mitjançant declaració d'urgència,  la seva inclusió a l'ordre del dia. En el supòsit que l'assumpte no figuri a l'ordre del dia, la prèvia declaració d'urgència haurà ser adoptada amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
 7. Precs i Preguntes. En les sessions extraordinàries no existirà aquest punt.

El que s'estableix en aquest article sobre les Mocions no serà aplicable a la moció de censura a l'alcalde/alcaldessa, que es regirà pel que es disposa la legislació electoral general.

Article 89

La convocatòria per a una sessió ordinària o extraordinària donarà lloc a l'obertura de l'expedient corresponent en què haurà de constar:

a) La relació dels expedients conclusos que les posin a disposició de l'Alcaldia.
b) La determinació de l'ordre del dia per l'alcalde/alcaldessa.
c) Les còpies de les notificacions cursades als/a les regidors/es.
d) Còpia de l'anunci de la convocatòria al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
e) Minuta de l'acta.
f) Còpia dels oficis de remissió dels acords adoptats, a les Administracions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.
g) Publicació dels acords al tauler d'edictes.

Secció 3a
Dels debats

Article 90

Els/les regidors/es s'asseuran al Saló de sessions conforme a llur adscripció a grups municipals. L'ordre de col·locació dels grups el determinarà l'alcalde/alcaldessa, després de sentir els/les portaveus. Tindrà preferència el grup format pels/per les regidors/es de la llista que hagués obtingut major nombre de vots. En qualsevol cas, la disposició tendirà a facilitar la dinàmica de la sessió així com l'emissió i el recompte dels vots.

Article 91

 1. La sessió s'iniciarà amb la declaració d'obertura feta pel/per la president/a del Ple.
 2. Les sessions ordinàries començaran amb la pregunta que el/la president/a farà als/a les regidors/es, de si han de formular alguna observació a l'acta o actes de sessions anteriors, distribuïdes amb la convocatòria, o abans. Si no en formulessin cap, es consideraran les actes aprovades i, si en formulessin alguna, es debatran i es decidiran les rectificacions que fossin procedents.
 3. Tots els assumptes es debatran i votaran en l'ordre en què haguessin estat relacionats a l'ordre del dia. No obstant, l'alcalde/alcaldessa pot alterar l'ordre, o retirar un assumpte quan la seva aprovació exigís una majoria especial i aquesta no pogués obtenir-se en el moment previst inicialment.
 4. A continuació, el/la president/a preguntarà si algun grup ha de proposar la inclusió en l'ordre del dia, per raons d'urgència, d'algun assumpte no comprès  en els que acompanyen la convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes; si fos així, el/la portaveu del grup proponent exposarà els motius de la sol·licitud i el Ple votarà acte seguit sobre la procedència de la proposta.
 5. En les sessions extraordinàries no podran tractar-se altres assumptes que els que hagin estat recollits expressament en l'ordre del dia.

Article 92

El/la secretari/ària de la Corporació prendrà nota dels/de les assistents al Ple, en cada moment, als efectes del còmput dels quòrums oportuns.

Article 93

La consideració de cada punt inclòs en l'ordre del dia començarà amb la lectura íntegra o en extracte, feta pel/per la secretari/ària, del dictamen formulat per la Comissió informativa corresponent o, si es tracta d'un assumpte urgent no dictaminat per l'esmentada Comissió, de la proposició o moció que se sotmet al Ple.

A sol·licitud de qualsevol grup, s'haurà de donar lectura íntegra a les parts de l'expedient, informe o dictamen de la Comissió que es consideri convenient per a la seva millor comprensió. Si ningú no sol·licités la paraula després de la lectura, l'assumpte quedarà aprovat per assentiment unànime dels presents.

Article 94

Si es promou debat, les intervencions seran ordenades per l'alcalde/alcaldessa conforme a les regles següents:

a) Només es podrà fer ús de la paraula amb l'autorització prèvia del/de la president/a.
b) El debat s'iniciarà amb una exposició i justificació de la proposta a càrrec del/de la regidor/a proponent i en el cas de les mocions, a càrrec dels/de les portaveus dels grups o del/de la regidor/a que designi el grup que hagi subscrit la moció.
c) A continuació, els diversos grups consumiran un primer torn a través del/de la seu/seva portaveu. L'ordre d'intervencions anirà des dels grups de menor representació, que les iniciarà, fins als de representació més gran. Tancarà el primer torn el/la regidor/a proponent per tal de contestar les intervencions anteriors. El/la president/a tindrà cura que totes les intervencions tinguin la mateixa durada.
d) El qui es consideri al·ludit/al·ludida per una intervenció podrà sol·licitar de l'alcalde/alcaldessa que li concedeixi un torn per al·lusions, que serà breu i concís.
e) Si ho demana algun grup, es farà un segon torn i un cop consumit aquest, l'alcalde/alcaldessa pot donar per acabada la discussió que es tancarà amb una intervenció del/de la regidor/a ponent, en la qual ratificarà o modificarà la seva proposta.

Article 95

 1. Els/les regidors/es podran, en qualsevol moment del debat, demanar la paraula per plantejar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte, la norma que demanen que s'apliqui. El/la president/a resoldrà el que sigui procedent sense que, per aquest motiu, s'entauli cap debat.
 2. El/la secretari/ària i l'interventor/la interventora podran intervenir, sense dret a vot, quan siguin requerits pel/per la president/a per raons d'assessorament tècnic, aclariment de conceptes o lectura de documents. Així mateix, tots dos funcionaris/àries podran prendre la paraula per pròpia iniciativa, prèvia autorització de la Presidència.
 3. Qualsevol regidor/a podrà demanar, durant el debat, la retirada d'algun expedient inclòs en l'ordre del dia, a fi d'incorporar-hi documents o informes, i també que l'expedient quedi sobre la taula i se n'ajorni la discussió. En tots dos casos, aquesta petició es votarà abans d'efectuar la votació de la proposta sobre el fons de l'assumpte. Si la majoria simple votés a favor de la petició, s'ajornarà la discussió i la votació de la proposta fins a la sessió següent.

Article 96

 1. L'alcalde/alcaldessa podrà cridar a l'ordre el/la regidor/a que:
    a) S'excedeixi en el temps atorgat per a la seva intervenció, o que es desviï notòriament de la qüestió del debat.
    b) Profereixi paraules o exposi conceptes ofensius a la dignitat de la Corporació o dels/de les membres de les institucions públiques o de qualsevol altra persona o entitat.
    c) Produeixi interrupcions o que, de qualsevol altra manera, alteri l'ordre de les sessions.
    d) Pretengui fer ús de la paraula sense que la hi hagi estat concedida o un cop la hi hagi estat retirada.
  Si el/la regidor/a que hagués estat cridat a l'ordre persistís en la seva actitud, el/la president/a el requerirà perquè abandoni la sessió i adoptarà les mesures que consideri oportunes per fer efectiva l'expulsió.
 2. L'alcalde/alcaldessa vetllarà, en les sessions públiques de l'Ajuntament en Ple, pel manteniment de l'ordre a les tribunes i podrà ordenar l'expulsió d'aquells que alterin l'ordre, no mantinguin el comportament degut, o donin mostres d'aprovació o desaprovació, i suspendre la sessió per temps determinat si es produeixen circumstàncies que ho aconsellin.

Article 97

El/la regidor/a que no pugui participar en la deliberació i en la votació d'un assumpte d'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, haurà d'abandonar la Sala mentre es debat i vota l'assumpte, llevat que es tracti de debatre la seva actuació com a corporatiu, en què tindrà dret a romandre i defensar-se.

Article 98

Finalitzat l'examen dels punts inclosos en l'ordre del dia, els/les regidors/es podran formular precs i preguntes que es regiran d'acord amb el que disposa l'article 105 d'aquest mateix Reglament.

Secció 4a
De les Votacions

Article 99

Un cop acabat el debat d'un assumpte, se n'efectuarà la votació. Abans de començar-la, l'alcalde/alcaldessa en plantejarà els termes clarament i concisament.

Article  100

 1. Les votacions seran ordinàries, nominals i secretes:
    a) Són ordinàries les que es manifesten a través de signes convencionals d'assentiment, dissentiment o abstenció.
    b) Són nominals  aquelles en què el/la secretari/ària llegeixi la llista de regidors/es a fi que cada  un d'ells, en ser anomenat/ada digui “sí”, “no” o “m'abstinc”, segons els termes de la votació. L'alcalde/alcaldessa ho fará en el darrer lloc.
    c) Són secretes aquelles que es realitzen mitjançant una papereta que els/les regidors/es van dipositant en una urna o una bossa.
 2. Cap regidor/a no podrà abandonar el seu escó sense llicència prèvia del/de la president/a. Es considerarà abstenció quan, iniciada la deliberació d'un assumpte en concret, s'absenti un regidor/a i no torni fins acabada la votació.

Article 101

 1. El sistema normal de votació serà la votació ordinària.
 2. La votació nominal requerirà sol·licitud d'un grup municipal, aprovada pel Ple per majoria simple en votació ordinària.
 3. En el supòsit de votació ordinària, qualsevol regidor/a podrà demanar que es faci constar en acta el sentit en què ha emès el seu vot, a l'efecte de la seva legitimació per a la impugnació dels acords adoptats.
 4. La votació secreta només podrà utilitzar-se per al nomenament o destitució de persones.

Article 102

Un cop iniciada la votació, no es podrà interrompre per cap motiu.

Article 103

 1. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels/de les membres assistents, a excepció dels supòsits establerts en l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que requereixen una majoria especial i d'aquells altres que estableixin les lleis. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
 2. En cas d'empat, s'efectuarà una nova votació i, si l'empat persisteix, decidirà el vot de qualitat del/de la president/a.
 3. Una vegada finalitzada la votació, el/la president/a proclamarà l'acord adoptat.

Article 104

Proclamat l'acord, cada grup podrà sol·licitar del/de la president/a un torn d'explicació del seu vot a través del/de la portaveu del grup.

Article 105

A efecte del desenvolupament de les sessions i per a definir el caràcter de les intervencions en els debats, s'utilitzarà la terminologia següent:

 • DICTAMEN.- És la proposta sotmesa al Ple després de l'estudi de l'expedient per la Comissió Informativa. Conté una part expositiva i un acord a adoptar.
 • PROPOSICIÓ.- És la proposta que se sotmet al Ple i que, per raons d'urgència, no ha pogut ser prèviament dictaminada per la Comissió Informativa corresponent. S'inclou, però, a l'ordre del dia que acompanya la convocatòria i conté una part expositiva o justificació i una proposta d'acord. No procedirà entrar a debatre ni votar una proposició sense que prèviament el Ple hagi ratificat, per majoria absoluta legal, la urgència de la seva inclusió a l'ordre del dia.
 • MOCIÓ.- És la proposta que se sotmet directament a coneixement del Ple, a l'empara del que preveu la legislació de Règim Local i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
 • VOT PARTICULAR.- És la proposta de modificació d'un dictamen formulada per un/una membre que forma part de la Comissió Informativa. Haurà d'acompanyar el dictamen des del dia següent a la seva aprovació per la Comissió.
 • ESMENA.- És la proposta de modificació, total o parcial, d'un dictamen, proposició o Moció presentada per qualsevol regidor/a o grup polític municipal, que s'haurà de presentar al Registre General, com a mínim, abans de les 14 hores del dia de l'inici de la sessió.
 • PREC.- És la formulació d'una proposta d'actuació dirigida a alguns dels Òrgans de Govern Municipal. Els precs formulats en el si del Ple podran ser debatuts, però en cap cas sotmesos a votació.
  Poden plantejar precs tots els/les membres de la Corporació, o els grups municipals a través dels/de les seus/seves portaveus.
  Els precs podran ser efectuats oralment o per escrit i seran debatuts generalment a la sessió següent, sense perjudici de que ho puguin ser a la mateixa sessió  en què es formulin si l'alcalde/alcaldessa ho estima convenient.
 • PREGUNTA.- És qualsevol qüestió plantejada als Òrgans de Govern en el si del Ple. Poden plantejar preguntes tots els/les membres de la Corporació, o els grups municipals a través dels/de les seus/seves portaveus.
  Les preguntes plantejades oralment en el transcurs d'una sessió seran generalment contestades pel/per la seu/seva destinatari/ària a la sessió següent, sense perjudici que el preguntat vulgui donar-li resposta immediata.
  Les preguntes formulades per escrit seran contestades pel/per la seu/seva destinatari/ària a la sessió següent, sense perjudici que el preguntat vulgui donar-li resposta immediata.
  Les preguntes formulades per escrit amb vint-i-quatre hores d'antelació, seran contestades ordinàriament a la sessió immediata o, per causes degudament motivades, a la següent.

Secció 5a
De la moció de censura i de la qüestió de confiança

Article 106

 1. L'alcalde/alcaldessa pot ser destituït/ïda mitjançant moció de censura, la presentació, tramitació i votació de la qual es regirà per les normes següents:
  a) La moció de censura haurà de ser proposada, almenys, per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i haurà d'incloure un/una candidat/a a l'Alcaldia, que podrà ser qualsevol regidor/a, l'acceptació expressa del/de la qual ha de constar en l'escrit de proposició de la moció.
  b) L'escrit en què es proposi la moció de censura haurà d'incloure les firmes degudament autenticades per notari/notària o per la Secretaria General de la Corporació, i haurà de ser presentat davant d'aquest per qualsevol dels/de les signants. El/la secretari/ària general comprovarà que la moció de censura reuneixi els requisits exigits en aquest article i estendrà en el mateix acte la diligència acreditativa corresponent.
  c) El document així diligenciat serà presentat al Registre General de la Corporació per qualsevol dels/de les signants de la moció, i el Ple quedarà automàticament convocat per a les dotze hores del desè dia hàbil següent al del registre. El/la secretari/ària de la Corporació haurà de trametre notificació indicativa d'aquesta circumstància a tots els/les seus/seves membres en el termini màxim d'un dia, a comptar des de la presentació del document en el Registre, a l'efecte que assisteixin a la sessió, i hi haurà d'especificar la data i l'hora de la convocatòria.
  d) El Ple serà presidit per una Mesa d'edat, integrada pels/per les regidors/es de més i de menys edat dels/de les presents, exclosos l'alcalde/alcaldessa i el/la candidat/a a l'Alcaldia, i hi actuarà com a secretari/ària aquell/a qui ho sigui de la Corporació, el/la qual haurà d'acreditar aquesta circumstància.
  e) La Mesa es limitarà a llegir la moció de censura, a concedir la paraula durant un temps breu, si hi fossin presents, al/a la candidat/a a l'Alcaldia, a l'alcalde/alcaldessa i als/a les portaveus dels grups municipals, i a sotmetre a votació la moció de censura.
  f) El/la candidat/a inclòs/a en la moció de censura quedarà proclamat/ada alcalde/alcaldessa si la moció  prospera amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de regidors/es que legalment componen la Corporació.
 2. Cap regidor/a no pot signar durant el seu mandat més d'una moció de censura. A aquest efecte no es prendran en consideració les mocions que no haguessin estat tramitades perquè no reunissin els requisits previstos en la lletra b) de l'apartat 1 d'aquest article.
 3. La dimissió sobrevinguda de l'alcalde/alcaldessa no suspendrà la tramitació i votació de la moció de censura.
 4. L'alcalde/alcaldessa, en l'exercici de les seves competències, està obligat a impedir qualsevol acte que pertorbi, obstaculitzi o impedeixi el dret dels/de les membres de la Corporació a assistir a la sessió plenària en què es voti la moció de censura i a exercir-hi el dret al vot. Especialment, no són d'aplicació a la moció de censura les causes d'abstenció i recusació previstes en la legislació de procedimient administratiu.

Article 107

 1. L'alcalde/alcaldessa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a l'aprovació o modificació de qualsevol dels assumptes següents:
    a) Els pressupostos anuals
    b) El reglament orgànic
    c) Les ordenances fiscals
    d) L'aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament  general d'àmbit municipal.
 2. La presentació de la qüestió de confiança vinculada a l'acord sobre algun dels assumptes assenyalats en el número anterior figurarà expressament en el punt corresponent de l'ordre del dia del Ple, i per a l'adopció de cadascun d'aquests acords es requerirà el «quòrum» de votació exigit a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Règim Local. La votació s'efectuarà, en tot cas, mitjançant el sistema nominal de crida pública.
 3. Per a la presentació de la qüestió de confiança serà requisit previ que l'acord corresponent hagi estat debatut en el Ple i que no hagi obtingut la majoria necessària per a l'aprovació.
 4. En el cas que la qüestió de confiança no obtingués el nombre necessari de vots favorables per a l'aprovació de l'acord, l'alcalde/alcaldessa cessarà automàticament, i quedarà en funcions fins a la presa de possessió de qui hagi de succeir-lo en el càrrec. L'elecció del nou alcalde/alcaldessa es realitzarà en sessió plenària convocada automàticament per a les dotze hores del desè dia hàbil següent al de la votació de l'acord al qual es vinculés la qüestió de confiança, i es regirà per les regles contingudes en l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, si bé l'alcalde/alcaldessa cessant no podrà ser cap de llista a l'efecte de l'elecció,  i ocuparà el seu lloc el/la segon/a de la llista, tant a l'efecte de la presentació de candidatures a l'Alcaldia com de designació automàtica de l'alcalde/alcaldessa, en cas que pertanyi a la llista més votada i que cap candidat/a no obtingui el vot de la majoria absoluta del nombre legal de regidors/es.
 5. La previsió continguda en el número anterior no serà aplicable quan la qüestió de confiança es vinculi a l'aprovació o modificació dels pressupostos anuals. En aquest cas s'entendrà atorgada la confiança i aprovat el projecte si en el termini d'un mes des que es va votar el rebuig de la qüestió de confiança no es presenta una moció de censura amb candidat/a alternatiu/iva a alcalde/alcaldessa, o si aquesta no prospera. A aquests efectes, no regeix la limitació establerta en l'apartat 2 de l'article anterior.
 6. Cada alcalde/alcaldessa no podrà plantejar més d'una qüestió de confiança l'any, comptats des de l'inici del seu mandat, ni més de dos durant tot el mandat. No es podrà plantejar una qüestió de confiança durant l'últim any de mandat de cada Corporació.
 7. No es podrà plantejar una qüestió de confiança des de la presentació d'una moció de censura fins a la votació.
 8. Els/les regidors/es que votessin a favor de l'aprovació d'un assumpte al qual s'hagués vinculat una qüestió de confiança no podran signar una moció de censura contra l'alcalde/alcaldessa que l'hagués plantejada fins que transcorri un termini de sis mesos, comptats a partir de la data de votació del mateix assumpte. Així mateix, durant el termini indicat, els esmentats/ades regidors/es tampoc no podran emetre un vot contrari a l'assumpte al qual s'hagués vinculat la qüestió de confiança, sempre que sigui sotmès a votació en els mateixos termes que en aquella ocasió. En cas d'emetre l'esmentat vot contrari, aquest serà considerat nul.

CAPÍTOL SEGON
REGLES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Article 108

 1. La Junta de Govern Local, per a l'exercici de les seves competències, celebrarà sessió ordinària un cop la setmana, en els dies i hores que l'Alcaldia estableixi mitjançant Decret, i extraordinària o extraordinària de caràcter urgent quan així ho decideixi l'Alcaldia. No obstant això, durant l'època estival l'Alcaldia podrà flexibilitzar la periodicitat establerta de celebració de les sessions.
  Les sessions se celebraran a la Casa Consistorial o al lloc habilitat a l'efecte quan així ho decideixi l'Alcaldia. Les sessions no tindran caràcter públic.
 2. La convocatòria de les sessions de la Junta de Govern Local contindrà l'ordre del dia dels assumptes a debatre sobre els quals s'hagi d'adoptar acord i s'haurà de trametre, mitjançant notificació personal, a cada un/una dels/de les membres, amb dos dies hàbils d'antelació i d'acord amb el procediment establert per a la convocatòria del Ple en el present Reglament. S'enviarà còpia de l'esborrany de l'acta als/a les portaveus dels grups municipals, encara que no siguin membres de la Junta de Govern Local.
 3. No obstant el que s'ha dit anteriorment, l'alcalde/alcaldessa podrà, en qualsevol moment, reunir la Junta de Govern Local quan consideri necessari conèixer-ne l'opinió o demanar que l'assisteixi abans de dictar resolucions, en exercici de les atribucions que li corresponen. D'aquestes reunions no caldrà aixecar-ne acta ni caldrà que hi assisteixi el/la secretari/ària de la Corporació.
 4. En les sessions de la Junta de Govern Local, no serà obligada la inclusió del punt relatiu a precs i preguntes. La seva inclusió, si s'escau, la realitzarà l'alcalde/alcaldessa.

Article 109

 1. Per a la vàlida celebració de les sessions de la Junta de Govern Local es requereix, tant en primera com en segona convocatòria, la presència de la tercera part dels/de les seus/seves membres legals, així com de l'alcalde/alcaldessa-president/a o del/de la tinent/a d'alcalde que el/la substitueixi i del/de la secretari/ària de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui. La segona convocatòria tindrà lloc una hora després després de la fixada per a la primera.
 2. Les sessions, les obrirà i les aixecarà el/la president/a, el/la qual dirigeix i ordena segons el seu prudent  arbitri, els debats en el si de la Junta, d'acord amb el procediment establert per al Ple en el present Reglament.
 3. Els acords de la Junta de Govern Local s'adoptaran sempre per la majoria simple dels/de les presents i a través de votació ordinària.

Article 110

En les deliberacions de la Junta de Govern Local es podrà requerir la presència del personal directiu municipal a fi i efecte d'informar en les matèries relatives al seu àmbit d'activitat.

CAPÍTOL TERCER
REGLES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Article 111

 1. Les Comissions Informatives celebraran sessions ordinàries mensualment en la data i al lloc que determinin el primer cop que es reuneixin.
 2. L'alcalde/alcaldessa o els/les presidents/es respectius/ives podran convocar sessions extraordinàries o urgents.
 3. L'alcalde/alcaldessa o el/la president/a de cada Comissió estaran obligats/ades a convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti, com a mínim, la quarta part dels/de les seus/seves membres.
 4. Les sessions se celebraran a la Casa Consistorial o en altres dependències habilitades a l'efecte.

Article  112

 1. La vàlida celebració de les sessions, tant en primera com en segona convocatòria, requerirà la presència de la tercera part dels components de la Comissió, ja siguin titulars o suplents, amb un mínim de tres.  La segona convocatòria tindrà lloc una hora després de la fixada per a la primera.
 2. El/la president/a dirigeix i ordena, segons el seu prudent arbitri, els debats de la Comissió, respectant els principis generals que regeixen per als debats plenaris.
 3. Els dictàmens s'aprovaran sempre per majoria simple dels/de les presents. Decidirà els empats el/la president/a amb el vot de qualitat.

Article 113

 1. Cap Comissió no podrà deliberar sobre assumptes de la competència d'una altra, llevat que es tracti de problemes comuns. En aquest cas l'alcalde/alcaldessa, a proposta dels/de les presidents/es respectius/ives, podrà convocar una sessió conjunta, i es formarà en conseqüència, una Comissió mixta.
 2. El dictamen de la Comissió podrà limitar-se a mostrar la seva conformitat o disconformitat amb la proposta que li sotmetin els serveis administratius competents, o bé podrà formular-hi una alternativa.
 3. Els/les regidors/es membres de la Comissió que dissenteixen del dictamen que aquesta hagi aprovat, podran demanar que consti el seu vot en contra o formular vot particular  per a defensar-lo en el Ple.

Article 114

 1. Les sessions de les Comissions informatives no podran celebrar-se vàlidament, a efectes de fe pública i, si és procedent, a efectes d'assessorament legal, sense l'assistència del/de la secretari/ària general de la Corporació o del/de la Cap de Servei/Secció/Negociat de l'àrea corresponent, que aixecarà acta de cada sessió.
 2. Les sessions de les Comissions informatives no tindran caràcter públic. No obstant això, el/la president/a de cada Comissió podrà requerir, a efectes informatius, la presència en les seves sessions de les entitats de representació ciutadana, del personal o membres de la Corporació o de tècnics especialitzats/ades, els/les quals hauran d'abandonar la sessió quan hagi finalitzat la seva intervenció.
  A les sessions de la Comissió d'Hisenda, hi assistirà, en tot cas, l'interventor/la interventora.

Article 115

En tot allò no previst en aquest capítol s'aplicaran les disposicions del Capítol primer d'aquest títol sobre el funcionament del Ple.

Article 116

El règim de funcionament de les Comissions informatives exposat  en aquest capítol servirà de marc d'aplicació per a qualsevol de les Comissions Especials que es formin.

CAPÍTOL QUART
REGLES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Article 117

La Junta de Portaveus es reunirà, amb convocatòria prèvia de l'alcalde/alcaldessa, ja sigui per iniciativa seva o bé a instància de la majoria dels/de les seus/seves membres. En aquest cas, la reunió haurà de ser sol·licitada mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia i s'haurà de convocar abans de la pròxima sessió plenària.

Article 118

Dels acords, dels informes i de les recomanacions emesos per la Junta de Portaveus se'n podrà aixecar l'acta corresponent pel/per la secretari/ària, de conformitat amb el que disposa l'article 77 d'aquest Reglament.

CAPÍTOL CINQUÈ
REGLES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT DELS ALTRES ÒRGANS COL.LEGIATS

Article 119

 1. Els Consells Sectorials, Territorials i de Ciutat de l'Ajuntament de Castelldefels es regiran pel que es disposi en els acords plenaris que estableixin llur creació o modificació i en el seu Reglament específic de funcionament.
 2. El funcionament dels òrgans col·legiats dels ens descentralitzats de gestió es regirà pel que disposi la legislació en matèria de formes de gestió de serveis, segons llur naturalesa específica.

CAPÍTOL SISÈ
RÈGIM GENERAL DE L'EXERCICI D'ATRIBUCIONS DELEGADES

Article 120

Les prescripcions d'aquest Capítol seran d'aplicació en l'exercici d'atribucions delegades pels òrgans de Govern municipals, sempre que en la resolució o en l'acord de delegació no s'estableixin condicions específiques.

Article 121

 1. Si la resolució o l'acord de delegació es refereix genèricament a una matèria o sector d'activitat sense especificació de potestat s'entendrà que comprèn totes les facultats, drets i deures, referits a la matèria delegada que correspon a l'òrgan que té assignades originàriament les atribucions, amb l'única excepció de les potestats que, segon la Llei 7/1985, de 2 d'abril, siguin indelegables.
 2. Cap òrgan municipal no podrà delegar en un tercer les atribucions o potestats rebudes per delegació d'un altre òrgan municipal.

Article 122

 1. En tot cas, i sense perjudici de les facultats de fiscalització de l'activitat de l'òrgan que actua per delegació que pugui reservar-se l'òrgan delegant en la resolució o en l'acord de delegació, aquest últim conservarà la de demanar informació detallada de la gestió del primer i la de ser informat, amb caràcter previ, de l'adopció de les decisions de transcendència.
 2. L'òrgan delegant podrà reservar-se la facultat de resoldre els recursos que puguin formular-se en relació amb els actes dictats en l'exercici de les facultats delegades.

Article 123

La delegació d'atribucions s'entendrà que es fa per temps indefinit, llevat que la resolució o l'acord de delegació disposi una altra cosa, o que la temporalitat de la delegació es derivi de la seva pròpia naturalesa.

Article 124

L'òrgan delegant podrà revocar o avocar en qualsevol moment la delegació i recuperar l'exercici de les atribucions delegades sense més requisits  que  els requerits per atorgar-la.

En aquest cas, podrà revisar  els actes dictats per l'òrgan delegat en els   supòsits i amb els requisits  establerts legalment per a la revisió d'ofici dels actes administratius.

CAPÍTOL SETÈ
DE LA FE PÚBLICA

Article 125

 1. Tots els acords dels òrgans col·legiats, així com les resolucions dels òrgans unipersonals, perquè siguin vàlids, hauran d'estar recollits en els llibres d'Actes i Resolucions corresponents.
 2. Hi ha d'haver llibres separats per a:
  a) Actes del Ple
  b) Actes de la Junta de Govern Local
  c) Resolucions i Decrets de l'Alcaldia i dels/de les regidors/es-delegats/ades,
 3. Hi ha d'haver arxius de les actes de les Comissions Informatives.

Article  126

Tots els llibres d'Actes i de Resolucions seran custodiats a la Secretaria General de la Corporació, sota la responsabilitat del funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional que n'estigui al front.

Aquests llibres no podran sortir sota cap pretext de la Casa Consistorial. L'accés al seu contingut es realitzarà consultant-los en el lloc en què es trobin custodiats, o bé a través de l'expedició de certificacions i testimonis.

Article 127

Les característiques i els continguts necessaris de les actes i la manera de portar els llibres d'actes i resolucions es regeixen pel que disposa la legislació de règim local.

TÍTOL QUART
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CAPÍTOL PRIMER
EN GENERAL

Article 128

L'Ajuntament  ha de facilitar la més àmplia informació sobre la seva activitat i fomentarà la participació de tots els/les ciutadans/es en el govern i l'administració locals, de conformitat amb el Reglament específic de Participació de Ciutadana i els reglaments que el desenvolupen.

Article 129

Tindran caràcter públic les sessions que celebrin els òrgans col·legiats de l'Ajuntament, llevat d'aquelles en què el present Reglament estableixi el contrari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 • Primera
  L'estructura i organització dels serveis administratius de l'Ajuntament correspondrà, amb caràcter general, a l'Alcaldia, amb l'assessorament de la Junta de Govern Local. No obstant això, el Ple ostenta les atribucions que li atorguen els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985 en ordre a la creació d'òrgans desconcentrats, aprovació de les formes de gestió de Serveis i aprovació de les Ordenances reguladores de cada un d'ells, així com les relatives a la plantilla del personal.
 • Segona
  El procediment administratiu local es regeix per la legislació bàsica de l'Estat i, si és procedent, per la de la Comunitat Autònoma.
 • Tercera
  En tot cas, el règim d'impugnació d'actes i acords municipals serà el que regulen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprovà el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Des de la data d'entrada en vigor del present Reglament, queden derogades totes les disposicions contingudes en Ordenances i Reglaments municipals que s'hi oposin. I, expressament, el Reglament Orgànic Municipal aprovat definitivament pel Ple Municipal en sessió del 30 de setembre de 1986. Queden igualment sense efecte tots els acords municipals que resultin incompatibles amb el que es disposa en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i un cop transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, d'acord amb el que disposa l'article 66 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.

------------------------------------

José-Antonio Andrés i Hernández, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primer.- Que aquest Reglament orgànic municipal  de l'ajuntament de Castelldefels va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 03/02/2005, sotmès a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci exposat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 40 del dia 16/02/2004, Diari Oficial de la Generalitat núm. 4326 del dia 18.02.2005 i i diari La Vanguardia del dia 21/02/2005.

Segon.- Que durant l'esmentat termini reglamentari d'informació pública, van ser formulades un total de setze al·legacions, deu de les quals van ser presentades en data 21/02/2005 pel grup municipal d'AVVIC i les sis restants en data 02/03/2005 pel grup municipal d'ERC.

Tercer.- Que el mateix Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 28/04/2005 i amb el quòrum exigit de la majoria absoluta legal,  aprovà definitivament el text del Reglament que consta transcrit íntegrament en les cinquanta-tres pàgines anteriors, rubricades i segellades cada una d'elles per aquesta Secretaria Municipal.

Quart.- Que el text íntegre del Reglament ha estat publicat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. núm. 123 del dia 24/5/2005 (correcció d'errades BOP núm. 63 del 15.03.2006), i inserida la preceptiva referència en el DOGC núm. 4399, del dia 6 de juny de 2005.

Cinquè.- Que aquest Reglament ha entrat en vigor el dia 2 de juny de 2005, un cop transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquesta certificació, d'ordre i amb el vistiplau de l'Il·lm. senyor alcalde, Antonio Padilla Reche.

Castelldefels, 16 de març de 2006.

Vist i plau

 L'alcalde

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50