Ordenanzas y Reglamentos

*[Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Castelldefels local] (texto en catalán)*  (13/09/2010)

PREÀMBUL

I. El 28 de desembre de 2009 finalitza el període de transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant referida com a Directiva de Serveis), norma que té com a objectiu aconseguir un efectiu mercat interior en l'àmbit dels serveis per via de l'eliminació d'obstacles legals i administratius. Alhora representa una gran oportunitat per modernitzar l'Administració i fer-la més accessible als ciutadans gràcies a la implantació de procediments electrònics. El resultat ha de conduir a un sistema administratiu més àgil i de major confiança en el ciutadà, a la interrelació amb les Administracions de tota la Unió Europea i amb la pròpia Comissió Europea, i, en definitiva, a reactivar l'economia en potenciar el sector dels serveis.

A l'Estat espanyol s'ha optat com a fórmula normativa per incorporar la Directiva de Serveis a través d'una Llei horitzontal o genèrica, l'anomenada “Llei paraigües”, i en paral·lel, a través d'una altra Llei modificativa de la legislació estatal per tal d'adequar-la als principis de la Directiva de Serveis, l'anomenada “Llei òmnibus”. Mentre que la norma horitzontal o “paraigües” ha estat promulgada i publicada com a Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” (BOE de 24 de novembre de 2009), la “Llei òmnibus” ho ha estat com a Llei 25/2009, de 22 de desembre, “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” (BOE de 23 de desembre de 2009).
 
A més de modificar la diversa legislació estatal afectada per la Directiva de Serveis, com a mesures horitzontals en matèria de procediment administratiu (contingudes en el Capítol I del seu Títol I) la Llei 25/2009, de 22 de desembre, “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, reforma substancialment les formes d'intervenció de l'activitat dels ciutadans previstes tant en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, “reguladora de les bases del règim local”, com en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, “de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común”, en introduir com a tals el sotmetiment a comunicació prèvia o a declaració responsable i el control posterior a l'inici de l'activitat. De fet hom considera que la modificació de l'art. 84 de la Llei de bases de règim local determinada per l'art. 1.2 de la “Llei òmnibus” és la clau de tot el nou sistema, ja que per via d'ell la comunicació prèvia, la declaració responsable i el control posterior assoleixen la naturalesa jurídica de forma d'intervenció. 

A més, com a d'altres mesures horitzontals respecte del procediment administratiu, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, dóna una nova redacció al règim del silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat i modifica la Llei 11/2007, de 22 de juny, “de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”. 

Pel que fa a l'activitat normativa de transposició de la Directiva de Serveis desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, aquesta té com a antecedent el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. Aquest Decret prescriu l'eliminació de la regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però també la dels obstacles i càrregues administratives.

D'acord amb l'article 189 de l'Estatut d'autonomia, la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències, i l'existència d'una regulació europea no modifica la distribució interna de competències que estableixen la Constitució i el mateix Estatut. El mateix article de l'Estatut determina que, en el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees. En aquest senti, s'ha aprovat   la Llei de 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació de normes amb rang de llei a la directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als  relativa als serveis en el mercat interior.
 
II. En aquest context, en principi les Entitats locals haurien de tenir un paper especialment rellevant en el procés de transposició de la Directiva de Serveis ja que elles són les autoritats competents en gran part de la normativa i procediments afectats. Tanmateix, en dita transposició i per tant en el desenvolupament i execució de la Llei Paraigües, els Ens locals tenen un marge d'actuació en bona mida limitat per l'acció normativa de l'Estat i les Comunitats autònomes, la qual condiciona i limita l'acció normativa dels Ens locals. En efecte, en la mida que la majoria d'ordenances locals depenen de la normativa aprovada per altres nivells territorials i llevat del cas de les “ordenances independents”, els Ens locals només podran adequar la seva normativa a la Directiva de Serveis un cop que la normativa marc que les normes locals desenvolupen o complementen hagi estat prèviament adequada.

La Diputació de Barcelona, d'acord amb la seva comesa de servei als municipis, en raó de la  seva competència d'assistència i cooperació jurídica i tècnica, ha estat estudiant les fórmules normatives adequades a efectes de transposar la Directiva de Serveis en l'àmbit local i protegir els interessos dels Ens locals davant del retard de les tasques de transposició normativa a nivell estatal i autonòmic. Si ja dita Corporació va ser capdavantera en la identificació i difusió dels punts de la diversa normativa local de necessària adaptació a la Directiva de Serveis, en base a tal experiència per Decret de 5 de juny de 2009 va aprovar-se la constitució d'un Grup de treball en el si de la Secretaria de la Diputació de Barcelona per a la implantació de la Directiva de Serveis. En el marc d'aquest Grup, la Diputació de Barcelona va revisar en funció de la Directiva de Serveis no només el conjunt de normes de la Corporació, sinó també les ordenances “tipus” que poden adoptar com a model els municipis de la província. Com a criteri addicional, la Diputació de Barcelona considera que aquesta és una bona oportunitat perquè les Corporacions revisin i actualitzin les seves ordenances, no només des de l'òptica de la Directiva de Serveis.

Al mes de novembre de 2009 el Grup de treball de la Secretaria de la Diputació de Barcelona va concloure la fase d'avaluació del conjunt d'ordenances inicialment identificades com a potencialment afectades per la Directiva de Serveis. Tanmateix, arribats a la fase de l'efectiva modificació del conjunt d'ordenances, pròpies i tipus, va trobar-se amb el problema de l'actual inexistència de normativa marc –estatal o autonòmica- vigent plenament adaptada a la Directiva de Serveis.

En aquest context la Diputació de Barcelona va plantejar la necessitat d'aprovar un model tipus d'Ordenança municipal que transposi els principis de la Directiva de Serveis a nivell horitzontal i estableixi les regles generals necessàries per a l'aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, en l'àmbit de les respectives Corporacions que l'adoptin. Per via de la fórmula normativa plasmada en la present Ordenança es tracta de proveir als Ens locals d'un instrument que, atesa la data de finalització del termini de transposició de la Directiva de Serveis i les obligacions definides en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, els permeti afirmar el compliment dels seus “deures de transposició” en la mida d'allò possibilitat per la normativa marc, estatal i autonòmica.

Aquesta fórmula normativa no seria estrictament necessària en la mida que les Administracions públiques europees tenen l'obligació d'interpretar el Dret nacional de conformitat amb el Dret comunitari europeu i d'inaplicar el Dret intern que resulti incompatible amb el Comunitari, però l'avantatge d'aquesta Ordenança és donar cobertura general a l'obligació d'aquest Ajuntament  d'aplicar la Directiva de Serveis, determinant la inaplicabilitat de tota norma o procediment municipal que siguin contraris a la Directiva, i garantir que tots els procediments i tràmits que es duguin a terme per l'establiment i el desenvolupament dels serveis subjectes a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, s'atenguin a la mateixa, ja que no tots els procediments es contenen a ordenances.

A més, aquesta Ordenança és la base a efectes de la futura adaptació a la Directiva de Serveis de les ordenances no independents dels Ens locals, que estan condicionades per la normativa sectorial aprovada per d'altres nivells de govern. A aquest respecte, l'Ordenança incorpora un seguit de disposicions addicionals i transitòries que determinen l'àmbit i sentit de la incidència de la Directiva de Serveis en la normativa local de caràcter sectorial afectada per la Directiva.

III. Aquesta Ordenança recull els principis tant de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” com de la pròpia Directiva de Serveis i incorpora elements de la Llei 25/2009. de 22 de desembre, “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”. S'estructura en 18 articles agrupats en sis Capítols, set Disposicions addicionals, una Disposició Derogatòria, tres Disposicions transitòries i una Disposició final. Mentre que el Capítol I estableix les disposicions generals (arts. 1-3), el Capítol II determina el règim d'autoritzacions d'activitats i serveis (arts. 4-12), el Capítol III fa referència al silenci administratiu en procediments inicials a sol·licitud de l'interessat (art. 13), el Capítol IV regula els principis de la simplificació administrativa i el dret d'informació (arts. 14-15), el Capítol V els de la Finestreta única (arts. 16-17) i el Capítol VI la cooperació administrativa (art. 18).

Per últim la Disposició addicional primera preveu la modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les seves referències a la normativa vigent amb motiu de la promulgació de normes posteriors; la Disposició addicional segona fa una determinació específica de causes justificatives d'interès general; la Disposició addicional tercera adapta, en termes generals, les ordenances fiscals; la Disposició addicional quarta fa esment al règim del espectacles públics i les activitats recreatives; la Disposició addicional cinquena determina la incidència en les normes de construcció i en les llicències urbanístiques d'ús; la Disposició addicional sisena fa el mateix quant a l'ocupació del domini públic;  la Disposició addicional setena fa referència a l'ocupació de terrasses de titularitat privada en establiments de pública concurrència i d'establiments dedicats a la venda d'alimentació i basars;  la Disposició  addicional vuitena respecte al serveis de Locutoris dels serveis funeraris; i la Disposició Addicional novena fa referència al Serveis Funeraris.

Dites disposicions es completen alhora amb tres Disposicions transitòries, respectivament relatives a l'inici de procediments, el règim transitori dels procediments en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i el règim transitori en matèria de procediments electrònics. L'entrada en vigor de l'Ordenança es determina per via de la Disposició final única, que a aquests efectes es remet als tràmits del procediment d'aprovació d'ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

A nivell material, cal destacar com a criteris que han inspirat la redacció de l'Ordenança, entre d'altres, els següents:

  • A les definicions establertes en les disposicions generals s'ha introduït, en clàusula general, una definició dels serveis no econòmics d'interès general, que és una qüestió de particular importància en l'àmbit local.   
  • La normativa relativa als àmbits d'interès local només cal revisar-la des del punt de vista del dret d'establiment; és per això que en aquesta Ordenança no s'ha fet incidència en el règim definit a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, quant a la lliure prestació de serveis amb relació al règim d'activitats i serveis.  
  • Quant a la simplificació de procediments cal destacar que la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i la Directiva de Serveis imposen la predefinició dels requisits necessaris per a tramitar els controls d'establiment, entre ells la documentació a aportar i les condicions que el prestador ha de complir.
  • En la mida que l'adaptació normativa a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i a la Directiva de Serveis ha de venir acompanyada de la veritable implantació de procediments electrònics, un dels altres pilars de la Directiva, s'hi regulen els principis generals però no es dóna un sistema acabat, el qual dependrà de la forma en què evolucioni l'Administració electrònica i de les possibilitats de cada Corporació.
  • Tot i que el règim de cooperació administrativa referit en el Capítol VI de l'Ordenança ha d'integrar-se amb les normes específiques de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i de la Directiva de Serveis, cal fer esment a la necessària utilització de l'anomenat sistema IMI (Internal market information system) com a eina d'intercanvi electrònic d'informació entre les autoritats competents dels Estats membres per tal de recolzar les disposicions del mercat interior que contenen obligacions de cooperació administrativa.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordenança té per objecte establir les regles generals per a l'aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici  al terme municipal de Castelldefels, per tal de facilitar la llibertat d'establiment dels prestadors i la lliure prestació de serveis, simplificar els procediments i fomentar, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, així com evitar la introducció de restriccions al funcionament dels mercats de serveis que, d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança, puguin ser discriminatòries o no resultin justificades o proporcionades.

Article 2.  Àmbit d'aplicació.

1. Aquesta Ordenança s'aplica als procediments i tràmits municipals necessaris per a l'establiment de serveis que es realitzen a canvi d'una contraprestació econòmica i que són oferts o prestats en el terme municipal d'aquest municipi per prestadors establerts a Espanya o a qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea.

2. Queden exceptuades de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança, a més de les matèries establertes en l'art. 2.2 de la Llei 17/2009, les següents:
a) Els serveis no econòmics d'interès general.
b) Les activitats que impliquin l'ús o ocupació del domini públic, bé per utilització privativa, bé per aprofitament especial, que en tot cas quedaran condicionades a l'obtenció de llicència o concessió administrativa en els termes de la legislació sobre patrimoni de les Administracions públiques. 
c) Els serveis financers.
d) Els serveis i xarxes de comunicacions electròniques, així com els recursos i serveis associats en allò que es refereix a les matèries que es regeixen per la legislació sobre comunicacions electròniques.
e) Els serveis en l'àmbit del transport i de la navegació marítima i aèria, inclosos els serveis portuaris i aeroports necessaris per dur a terme l'activitat de transport.
f) Els serveis de les empreses de treball temporal.
g) Els serveis sanitaris, inclosos els serveis farmacèutics, prestats per professionals de la salut als seus pacients per tal d'avaluar, mantenir o restaurar el seu estat de salut, quan aquestes activitats són reservades a professions sanitàries regulades.
h) Els serveis audiovisuals, inclosos els serveis cinematogràfics, independentment de la seva forma de producció, distribució i transmissió; i la radiodifusió.
i) Les activitats de joc, incloses les loteries, que impliquin apostes de valor monetari.
j) Les activitats que suposin l'exercici de l'autoritat pública.
k) Els serveis socials relatius a l'habitatge social, l'atenció a la infància i el suport a famílies i persones temporalment o permanentment necessitades que siguin proveïts directament per les administracions públiques o per prestadors privats en la mesura que dits serveis es prestin en virtut d'acord, concert o conveni amb la referida administració. 
l) Els serveis de seguretat privada.

3. Aquesta Ordenança no s'aplicarà a l'àmbit tributari, sens perjudici de les necessàries adaptacions de les ordenances fiscals ja establertes o que s'estableixin i que regulin exaccions, sancions o exempcions en relació al procediment de concessió d'autoritzacions o llicències o per la realització de controls posteriors relatius a serveis subjectes a aquesta Ordenança. Tanmateix, s'aplicarà aquesta Ordenança en els casos que l'ordenança fiscal reguli el procediment de tramitació de l'establiment d'activitats.

Article 3. Definicions.

Als efectes d'aquesta ordenança s'entendrà per:

1. “Servei”: Qualsevol activitat econòmica per compte propi, prestada normalment a canvi d'una remuneració, contemplada en l'article 50 del Tractat de la Comunitat Europea.
2. “Servei no econòmic d'interès general”: Servei local fonamentalment finançat amb càrrec als pressupostos de la Corporació i en el que els tributs o contraprestacions eventualment satisfets pels ciutadans no siguin previstes com a remuneració a efectes de cobrir íntegrament les despeses del mateix.  
3. “Prestador”: Qualsevol persona física amb la nacionalitat de qualsevol Estat membre, o resident legal en Espanya, o qualsevol persona jurídica o entitat constituïda de conformitat amb la legislació d'un Estat membre, la seu social o centre d'activitat principal del qual es trobi dins de la Unió Europea, que ofereixi o presti un servei.
4. “Destinatari”: Qualsevol persona física o jurídica, que utilitzi o desitgi utilitzar un servei.
5. “Estat membre d'establiment”: L'Estat membre de la Unió Europea en el territori del qual tingui el seu establiment el prestador del servei.
6. “Establiment”: L'accés a una activitat econòmica no assalariada i el seu exercici, així com la constitució i gestió d'empreses i especialment de societats, en les condicions fixades per la legislació, per una duració indeterminada, en particular mitjançant una infaestructura estable.
7. “Establiment físic”: Qualsevol infraestructura estable a partir de la qual es dugui a terme efectivament una prestació de serveis.
8. “Autorització”: Qualsevol acte exprés o tàcit de l'autoritat competent que s'exigeixi, amb caràcter previ, per a l'accés a una activitat de serveis o al seu exercici.
9. “Requisit”: Qualsevol obligació, prohibició, condició o límit a l'accés o exercici d'una activitat de serveis previstos en l'ordenament jurídic o derivats de la jurisprudència o de les pràctiques administratives establertes en les normes de les associacions o dels col·legis professionals.
10. “Declaració responsable”: El document subscrit per un interessat que manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici i que disposa de la documentació que així ho acredita, així com que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'activitat.
11. “Comunicació prèvia”: El document mitjançant el qual els interessats posin en coneixement de la Corporació local les seves dades identificatives i demés requisits exigibles per a l'exercici d'un dret o l'inici d'una activitat, d'acord amb allò establert a l'article 71 bis de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions i del procediment administratiu comú.
12. “Règim d'autorització”: Qualsevol sistema previst en l'ordenament jurídic o en les normes dels col·legis professionals que continguin el procediment, els requisits i les autoritzacions necessaris per a l'accés o exercici d'una activitat de serveis.
13. “Raó imperiosa d'interès general”: Raó reconeguda o que es reconegui com a tal en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees, entre d'altres: L'ordre públic, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors, dels destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, la sanitat animal, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural. A efectes municipals s'entenen incloses entre les esmentades raons imperioses d'interès general l'afectació de la convivència dels veïns, la circulació de persones i vehicles, la cohesió social, la neteja i l'ornament i la preservació del paisatge.   
14. “Autoritat competent”: Qualsevol organisme o entitat que dugui a terme la regulació, ordenació o control de les activitats de serveis i, en particular, les autoritats administratives i els col·legis professionals.
15. “Punt de contacte”: Òrgan de l'administració autonòmica que s'estableixi per a les comunicacions d'aquesta Corporació local amb la Unió Europea.
16. “Professió regulada”: L'activitat o conjunt d'activitats professionals, l'accés, exercici o una de les modalitats d'exercici de les quals estiguin subordinats de manera directa o indirecta, en virtut de disposicions legals o reglamentàries, a la possessió de determinades qualificacions professionals.
17. “Comunicació comercial”: Qualsevol forma de comunicació destinada a promocionar, directament o indirectament, béns, serveis o la imatge d'una empresa, organització o persona amb una activitat comercial, industrial o artesanal o que exerceixi una professió regulada.

A aquests efectes, no es consideren comunicacions comercials:
a) Les dades que permeten accedir directament a l'activitat de dita empresa, organització o persona i, concretament, el nom de domini o la direcció de correu electrònic.
b) La informació relativa als béns, serveis o a la imatge de dita empresa, organització o persona, elaborada de forma independent, especialment quan es faciliten sense contrapartida econòmica.

CAPÍTOL II.- RÈGIM D'AUTORITZACIONS D'ACTIVITATS I SERVEIS

Article 4. Principis generals.

1. Aquest Ajuntament intervé les activitats privades mitjançant els següents mitjans:
a) Ordenances i bans.
b) Submissió a prèvia llicència i altres actes de control preventiu. No obstant això, quan es tracti de l'accés i exercici d'activitats de serveis incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2009, s'estarà al que disposa la Llei esmentada, les lleis sectorials i aquesta Ordenança.
c) Submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, d'acord amb allò establert a l'art. 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, “de règimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común”.
d) Submissió a control posterior a l'inici de l'activitat, als efectes de verificar el compliment de la normativa reguladora de la mateixa.
e) Ordres individuals constitutives de mandat per a l'execució d'un acte o la prohibició del mateix.

2. L'activitat d'intervenció d'aquesta Corporació local s'ajustarà, en tot cas, als principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l'objectiu que es persegueix. 

3. Les llicències o autoritzacions atorgades per altres Administracions públiques no eximeixen els seus titulars d'obtenir les corresponents i preceptives llicències d'aquesta Corporació local, respectant-se en tot cas el que disposen les corresponents lleis sectorials.

4. Quan aquest Ajuntament estableixi mesures que limitin l'exercici de drets individuals o col·lectius o exigeixi el compliment de requisits per al desenvolupament d'una activitat, haurà d'aplicar la mesura menys restrictiva, motivant la seva necessitat per a la protecció de l'interès públic i justificant la seva adequació per aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es causin diferències de tracte discriminatòries.

5. Les autoritzacions, declaracions responsables i comunicacions a que fa referència aquesta Ordenança tenen caràcter operatiu i comporten l'obligació d'adaptar l'activitat a la normativa vigent de forma permanent. 

Aquesta Corporació local vetllarà pel compliment dels requisits aplicables segons la legislació corresponent, per a la qual cosa podrà comprovar, verificar i investigar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i demés circumstàncies que concorrin en l'establiment i l'exercici d'activitats econòmiques.

Article 5. Règim d'autorització.

La normativa municipal reguladora de l'accés o l'exercici d'una activitat de serveis només  podrà imposar als prestadors un règim d'autorització quan hi concorrin les següents condicions, que s'hauran de motivar suficientment en l'expedient de l'ordenança corresponent :

a) No discriminació: Que el règim d'autorització no resulti discriminatori, ni directament ni indirectament, en funció de la nacionalitat, lloc de naixement, residència o empadronament o, pel que es refereix a societats, per raó del lloc d'ubicació del domicili social.
b) Necessitat: Que el règim d'autorització estigui justificat per una raó imperiosa d'interès general, d'acord amb la definició de l'article 3.13 d'aquesta Ordenança.
c) Proporcionalitat: Que dit règim sigui l'instrument més adequat per garantir la consecució de l'objectiu que es persegueix perquè no existeixen altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix resultat.

Article 6. Establiments i sucursals

1. La prestació o l'exercici d'activitats econòmiques no queden sotmesos, per sí mateixos, a control municipal. Les llicències i controls municipals es refereixen en tot cas a l'emplaçament físic d'aquelles, entenent-se com a tal el seu exercici en establiments físics o en altres llocs estables, com també la utilització de substàncies o equips fora de l'establiment quan puguin afectar el medi ambient o la seguretat.
2. L'obertura de delegacions o sucursals queda sotmesa als controls establerts respecte als establiments en general. Això no obstant, no serà exigible la presentació de la documentació o el compliment dels requisits no específicament lligats a l'establiment físic i que ja hagin estat acreditats davant d'altres Administracions públiques europees.

Article 7. Règim de declaració responsable o comunicació prèvia.

1. Mitjançant la comunicació prèvia o la declaració responsable el titular de l'activitat manifesta solemnement que compleix els requeriments legalment exigibles per a l'establiment i exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acreditativa, que es compromet a mantenir les condicions esmentades durant la vigència de l'activitat i a facilitar la informació necessària a l'autoritat competent per al control de l'activitat  
2. Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies produeixen els efectes que es determinin en cada cas a la normativa corresponent i permeten, amb caràcter general, l'establiment i l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que corresponen a aquesta Corporació.
Això no obstant, quan estigui previst a la normativa d'aplicació, la comunicació podrà presentar-se posteriorment a l'inici de l'activitat.
3. El règim de declaració responsable i comunicació relatiu a l'establiment d'una activitat haurà de regular-se de manera expressa en cada cas, d'acord amb allò previst a la Llei 17/2009 i a aquesta Ordenança.
En tot cas es requerirà una comunicació o una declaració responsable de l'interessat, mitjançant la que manifesti, en el seu cas, el compliment dels requisits exigits, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'activitat, i es faciliti la informació necessària a l'autoritat competent per al control de l'activitat:
a) Quan així sigui establert per una llei per raons d'ordre públic, seguretat i salut pública, seguretat i salut en el treball o protecció del medi ambient.
b) Quan s'estableixi reglamentàriament pel compliment d'obligacions de l'Estat derivades de la normativa comunitària o de tractats i convenis internacionals.  
4. La presentació d'una declaració responsable o una comunicació incompleta o amb absència dels requisits establerts a l'efecte no és jurídicament eficaç, amb obligació de paralitzar l'activitat sense perjudici de les responsabilitats a que hi hagi lloc. En tot cas, l'ordre de paralització haurà d'anar precedida d'un tràmit d'esmena si l'omissió no afecta a un requisit essencial.
5. Així mateix, la resolució que declari l'anterior situació podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l'exercici del dret o a l'exercici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, sempre d'acord amb els terminis establerts en les normes sectorials que siguin d'aplicació.
6. Els models de declaració responsable i de comunicació prèvia es mantindran permanentment publicats en la web municipal i en la finestreta única regulada en els articles 16 i 17 d'aquesta Ordenança.

Article 8. Limitacions temporals.

1. Amb caràcter general la realització d'una comunicació o una declaració responsable o l'atorgament d'una autorització permetrà establir una activitat de serveis i exercir-la per temps indefinit.
2. Només es podrà limitar la duració de l'activitat en els supòsits següents:
a) Quan la declaració responsable o l'autorització es renovi automàticament o només estigui subjecta al compliment continu dels requisits.
b) Quan el nombre d'autoritzacions disponibles sigui limitat d'acord amb el següent article.
c) Quan es justifiqui la limitació de la duració de l'autorització o dels efectes de la comunicació o la declaració responsable per concórrer una raó imperiosa d'interès general.
3. Als efecte previstos en aquest apartat, no té la consideració de limitació temporal el termini màxim que es pugui imposar al prestador per iniciar la seva activitat a comptar des de l'atorgament de l'autorització o des de la presentació de la comunicació o la declaració responsable.
4. El que disposa l'apartat anterior no afectarà la possibilitat de revocar l'autorització, particularment quan deixin de complir-se les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat.

Article 9. Limitació del nombre d'autoritzacions.

1. Quan el nombre d'autoritzacions disponibles per a una determinada activitat quedi limitat degut a l'escassesa de recursos naturals o de les capacitats tècniques que es poden utilitzar, l'Ajuntament aplicarà un procediment de selecció entre els possibles candidats respectant les garanties d'imparcialitat i de transparència. Alhora es garantirà la publicitat adequada pel que fa a l'inici, el desenvolupament i la finalització del procediment.
2. Quan el nombre d'autoritzacions per realitzar una determinada activitat de serveis estigui limitat:
a) El procediment d'atorgament respectarà el compliment dels principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, procediment que en tot cas tindrà en consideració les raons imperioses d'interès general que hi puguin concórrer.
b) L'autorització que es concedeixi tindrà una durada limitada i proporcionada atenent a les característiques de la prestació del servei i no donarà lloc a renovació automàtica ni comportarà, un cop extingida l'autorització, cap tipus d'avantatge per al prestador cessant o per a persones especialment vinculades amb ell.

Article 10. Principis aplicables als requisits exigits.

1. No es podran exigir requisits, controls previs o garanties equivalents o essencialment comparables a aquells als que ja sigui sotmès el prestador a Espanya o a un altre Estat membre.
2. Tots els requisits que supeditin l'accés a una activitat de serveis o el seu exercici hauran d'ajustar-se als següents criteris:
a) No ser discriminatoris.
b) Estar justificats per una raó imperiosa d'interès general.
c) Ser proporcionats a dita raó imperiosa d'interès general.
d) Ser clars i inequívocs.
e) Ser objectius.
f) Ser fets públics amb antelació.
g) Ser transparents i accessibles.
3. L'accés a una activitat es regirà pel principi d'igualtat de tracte i de no discriminació. 

Article 11. Requisits prohibits.

En cap cas se supeditarà l'accés a una activitat de serveis o el seu exercici en aquest municipi a les següents condicions:
a) Requisits discriminatoris basats directament o indirectament en la nacionalitat, inclòs que l'establiment o el domicili social es trobin en el territori municipal o estatal; i en particular requisits de nacionalitat o de residència per al prestador, el seu personal, els partícips en el capital social o els membres dels òrgans de gestió i supervisió.
b) Prohibició d'estar establert en diversos municipis, o en diversos Estats membres o d'estar inscrit en els registres o col·legis o associacions professionals.
c) Limitacions de la llibertat del prestador per escollir entre un establiment principal o secundari i, especialment, l'obligació del prestador de tenir el seu establiment principal en el terme d'aquest municipi o en el territori espanyol o limitació de la llibertat d'elecció entre establiment en forma de sucursal o de filial.
d) Condicions de reciprocitat amb un altre Estat membre en què el prestador ja tingui el seu establiment.
e) Requisits de naturalesa econòmica, en particular, els que supeditin la concessió de l'autorització a la prova de l'existència d'una necessitat econòmica o d'una demanda en el mercat, que s'avaluïn els efectes econòmics, possibles o reals, de l'activitat o que es faci una apreciació de si l'activitat s'ajusta als objectius de programació econòmica establerts per l'autoritat competent.
f) Intervenció directa o indirecta de competidors, fins i tot en el si d'òrgans consultius, en la concessió d'autoritzacions o en l'adopció d'altres decisions de les autoritats competents relatives a l'establiment per a l'exercici d'una activitat de serveis, sense perjudici de l'actuació de col·legis professionals i consells generals i autonòmics de col·legis professionals quan estigui legalment prevista, i sens perjudici de les consultes a afectats, usuaris o treballadors.
g) Obligació que la constitució de garanties financeres o la subscripció d'una assegurança s'hagin de realitzar amb un prestador o organisme establert en el municipi o en la resta del territori espanyol.
h) Obligació d'haver estat inscrit amb caràcter previ durant un període determinat en els registres de prestadors existents en el municipi o en la resta del territori espanyol o de haver exercit prèviament l'activitat durant un període determinat en dit territori.

Article 12. Condicions o limitacions.

1. La normativa municipal reguladora de l'accés a una activitat de serveis o del seu exercici no inclourà les següents condicions:
a) Restriccions quantitatives o territorials i, concretament, límits fixats en funció de la població o d'una distància geogràfica mínima entre prestadors, llevat allò que resulti de l'ordenació urbanística.
b) Requisits que obliguen al prestador a constituir-se adoptant una determinada forma jurídica així com l'obligació de constituir-se com a entitat sense ànim de lucre.
c) Requisits relatius a la participació en el capital d'una societat, com ara l'obligació de disposar d'un capital mínim per a determinades activitats o tenir una qualificació específica per posseir el capital social o gestionar determinades societats.
d) Requisits diferents dels exigits per a l'accés a les professions regulades, d'acord amb allò previst a la Directiva 2005/36/CE pel que fa al reconeixement de qualificacions professionals. Tampoc els que reservin l'accés a una activitat de serveis a uns prestadors concrets en funció del tipus d'activitat.
e) La prohibició de disposar de diversos establiments en el municipi o en tot el territori espanyol.
f) L'obligació d'exercici d'una única activitat de forma exclusiva.
g) Requisits relatius a la composició de la plantilla de treballadors, com ara l'obligació de disposar d'un nombre mínim d'empleats, ja sigui en el total de la plantilla o en categories concretes o a l'obligació de contractar amb una procedència o modalitat determinada.
h) Restriccions a la llibertat de preus, com ara tarifes mínimes o màximes, o limitacions als descomptes.
i) L'obligació del prestador de realitzar, junt amb el seu servei, altres serveis específics o d'oferir una determinada gamma o assortiment de productes.
2. Això no obstant, excepcionalment, es podrà supeditar l'accés a una activitat de serveis o al seu exercici al compliment d'algun dels requisits de l'apartat anterior quan, de conformitat amb l'article 5.1 d'aquesta Ordenança, no siguin discriminatoris, estiguin justificats per una raó imperiosa d'interès general i siguin proporcionats.
En tot cas, la concurrència d'aquestes condicions s'haurà de notificar al Punt de Contacte de la Comissió Europea i haurà d'estar suficientment motivada en la normativa municipal que estableixi aquests requisits, llevat que hagin estat establerts per una norma amb rang de Llei.

CAPÍTOL III.- RÈGIM DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Article 13.- Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.

1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que aquesta Corporació local ha de dictar en la forma prevista en l'art. 43.3 de la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, “de règimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común”, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat que hagués deduït la sol·licitud per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en els quals una norma amb rang de Llei o una norma de Dret Comunitari Europeu estableixin el contrari.
Així mateix, el silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, als quals es refereix l'article 29 de la Constitució espanyola, i en aquells l'estimació dels quals tingués com a conseqüència que es transferissin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, així com en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.
No obstant, en els supòsits en què legalment pugui admetre's recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan municipal competent no dictés resolució expressa sobre el mateix.
2. L'estimació per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu que finalitza el procediment. La desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti procedent.

CAPÍTOL IV.- SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I DRET D'INFORMACIÓ.

Article 14. Simplificació de procediments.

1. Els procediments i tràmits municipals aplicables a l'establiment i la prestació de serveis en aquesta Entitat local han de ser simplificats d'acord amb el que es disposa en aquest capítol.
2. Els procediments i tràmits que supediten l'accés i l'exercici d'una activitat de serveis dins de l'àmbit territorial del municipi es podran realitzar electrònicament i a distància llevat que es tracti de la inspecció del lloc o de l'equip que s'utilitza en la prestació del servei.
3. Els procediments corresponents a la implantació de les activitats regulades per aquesta Ordenança tenen caràcter reglat, han de ser clars i inequívocs, objectius, imparcials,  transparents, accessibles, proporcionats a l'objectiu que els és propi i definits prèviament.
4. No poden establir-se tràmits que resultin confusos, duplicats, els que generin un cost desproporcionat en el sol·licitant o comportin un retard desproporcionat o injustificat.

Article 15. Documentació exigible.

1. Els ciutadans tenen dret a obtenir informació precisa sobre la documentació a aportar,  els requisits i condicions exigibles per a la tramitació de les comunicacions, declaracions responsables o llicències gestionades per l'ajuntament.
2. Els requisits citats en l'apartat anterior seran exigibles només si resulten indispensables d'acord amb la naturalesa del control establert a l'efecte i en tot cas quedaran predeterminats d'acord amb la normativa d'aplicació.
3. El sol·licitant queda eximit d'aportar els documents o dades que ja estiguin en possessió d'altres administracions públiques comunitàries o d'acreditar les condicions ja constatades davant aquelles. En aquest cas, el sol·licitant ho farà saber a l'inici del procediment i haurà d'autoritzar a l'Ajuntament de forma expressa perquè sol·liciti la informació. El termini de resolució quedarà suspès durant el temps necessari per a la seva obtenció. En el cas que no sigui possible accedir directament a la informació es comunicarà així a l'afectat perquè pugui aportar-la pels seus mitjans.
4. Els documents emesos per una autoritat europea podran ser aportats per còpia, sense que sigui necessària la presentació d'originals, compulses o traduccions, excepte que així estigui previst en la normativa d'aplicació o es justifiqui per raons d'ordre públic o seguretat.
En el cas de presentació de còpies, el procediment quedarà igualment suspès pel temps necessari per a la verificació dels documents si calgués.
5. Això no obstant, a l'objecte de complir les previsions legals, l'Ajuntament podrà exigir durant la tramitació l'aportació de documentació complementària o el compliment dels requisits que apareguin com a necessaris a la vista de les característiques de l'activitat. En aquest cas, se suspendrà el termini de tramitació i es concedirà al sol·licitant el temps adequat a la naturalesa d'allò requerit.
6. En el cas de requeriment de documentació o condicions no incloses en la informació inicial l'afectat podrà plantejar la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament quan l'esmena no sigui conseqüència d'una inadequada qualificació de l'activitat per part de l'afectat i sempre que s'acrediti que el dany té la seva causa determinant en la manca d'informació suficient prèvia a l'inici del procediment.

CAPÍTOL V.- FINESTRETA ÚNICA

Article 16. Finestreta única.

1. Quan es tracti de procediments i tràmits per a l'accés i l'exercici d'una activitat de serveis inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2006/123/CE o de les normes estatals i autonòmiques de transposició de la mateixa,, els prestadors de serveis podran accedir, electrònicament, a distància i per via de la Finestreta Única que l'Estat implanti a l'efecte, tant a la informació relativa als mateixos com a la realització dels tràmits preceptius per tal motiu, incloent la possibilitat de remissió telemàtica de les declaracions, notificacions o sol·licituds necessàries als efectes municipals.
2. Aquesta Corporació local promourà que els prestadors de serveis puguin a través de la referida Finestreta Única obtenir tota la informació i formularis rellevants per a l'accés i l'exercici de la seva activitat i conèixer l'estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, les resolucions que hi recaiguin i la resta de comunicacions que s'efectuïn en relació a les seves sol·licituds.
3. Als efectes d'allò establert en l'apartat anterior, la incorporació i manteniment permanentment actualitzat del contingut esmentat en la Finestreta Única, serà responsabilitat de les delegacions municipals o departaments gestors del procediment d'autorització o llicència o del de comunicació prèvia i declaració responsable. La Corporació tractarà d'adoptar les mesures necessàries per tal d'incorporar en els àmbits respectius les tecnologies necessàries per garantir la interoperabilitat dels diferents sistemes.

Article 17. Garanties d'informació a través de la Finestreta única.

1. Els prestadors i els destinataris dels serveis podran obtenir, a través de la Finestreta Única i per mitjans electrònics, la següent informació, que haurà de ser clara i inequívoca:
a) Els requisits aplicables als prestadors establerts en el terme municipal, en especial aquells relatius als procediments i tràmits necessaris per accedir a les activitats de serveis i el seu exercici, així com les dades de la delegació municipal o organisme competent que permetin posar-se en contacte directament amb el mateix.
b) Els mitjans i condicions d'accés als registres i bases de dades públics relatius a prestadors d'activitats de serveis en el municipi.
c) Les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se.
d) Les dades de les associacions sectorials de prestadors de serveis i les organitzacions de consumidors que prestin assistència als prestadors o als destinataris dels serveis en el Municipi.
2. L'Ajuntament proporcionarà informació a prestadors i usuaris pels mitjans electrònics i telemàtics de comunicació municipal establerts amb caràcter general.
3. La tramitació electrònica dels procediments afectats per la Llei 17/2009, s'articularà pel sistema comú d'administració electrònica d'aquesta Corporació i d'acord amb el règim jurídic aplicable en aquesta matèria. En tot cas, per tal que la informació administrativa disponible a la Finestreta única sigui clara i inequívoca i estigui actualitzada, haurà d'adequar-se al sistema de gestió definit per la Conferència Sectorial d'Administració Pública, previ informe de la Comissió Nacional d'Administració Local.  

CAPÍTOL VI. - COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 18. Obligació general de cooperació.

Amb la finalitat de garantir la supervisió dels prestadors i dels seus serveis i d'acord amb els principis de cooperació administrativa, aquesta Corporació local, en l'àmbit de les seves competències municipals, facilitarà tota la informació necessària i cooperarà a efectes d'informació, control, inspecció i investigació, amb la resta d'autoritats competents espanyoles o de la resta d'Estats membres i amb la Comissió Europea.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent amb motiu de la promulgació de normes posteriors i remissió general a la legislació estatal i autonòmica.
1. Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
2. En relació a la normativa sectorial, en allò no previst en aquesta Ordenança s'estarà a allò disposat a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, i a la restant normativa estatal i autonòmica de transposició de la Directiva de Serveis. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Determinació específica de causes justificatives d'interès general. 
Als efectes d'aquesta Ordenança s'entén que concorren causes justificatives d'interès general en aquells procediments que, havent estat regulats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 17/2009, per normes amb rang de llei o de Dret comunitari europeu, estableixin efectes desestimatoris quan no es notifiqui resolució expressa del procediment en el termini previst.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Adaptació d'ordenances fiscals
Mentre que no es duguin a terme les adaptacions de les ordenances fiscals a què es refereix l'article 2.3 d'aquesta Ordenança, regiran les regles següents:
Primera. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
1. S'entenen inclosos en el fet imposable de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres els supòsits en què, de forma paral·lela a la normativa de transposició de la Directiva de Serveis, es substituís la llicència d'obres o urbanística per la comunicació prèvia o la declaració responsable.
2. En aquests casos de comunicació prèvia o declaració responsable, la liquidació provisional a compte prevista legalment es practicarà quan s'iniciï la construcció, instal·lació o obra a què es refereixin.
Segona. Taxes per l'atorgament de llicències
1. Conforme a la clàusula general de l'article 24.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableixen taxes per la realització d'activitats administratives de competència local en els casos en què, com alternativa a l'atorgament de llicències, es disposi, en virtut de la normativa de transposició de la Directiva de Serveis, el sotmetiment a control posterior a l'inici de l'activitat, a efectes de verificar el compliment de la normativa que la regula.
2. Llevat que les respectives ordenances fiscals ja fixin tarifes específiques pels casos de control posterior mitjançant comunicacions prèvies o declaracions responsables, la quota tributària serà la que resulti de les regles contingudes en les respectives ordenances fiscals per l'atorgament de llicències.
3. Quan les ordenances fiscals per l'atorgament de llicències incloguin l'exigència de les taxes en règim d'autoliquidació, aquesta haurà de practicar-se igualment en presentar-se la corresponent comunicació prèvia o declaració responsable que, com a alternativa a l'atorgament de llicències, vingui disposada per la normativa de transposició de la Directiva de Serveis.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Règim dels espectacles públics i les activitats recreatives.  
En matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, per haver estat aprovada durant el període de transposició de la Directiva de Serveis la Llei 11/2009, de 6 de juliol, “de regulació administrativa d'espectacles públics i les activitats recreatives”, i per recollir la mateixa tant els principis de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, com els de la Llei 17/2009, s'entén plenament vigent la normativa municipal adaptada a l'esmentada Llei 11/2009.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Incidència en les normes de construcció i en les llicències urbanístiques d'ús.
1. Respecte els requeriments i tramitació de les llicències de primera instal·lació i d'activitats inoqües es modifica la normativa municipal en el sentit d'exigir únicament la comunicació prèvia en la forma prevista en l'apartat següent, als efectes de garantir la presa en consideració de l'activitat i la consegüent activitat municipal d'inspecció i comprovació.  
2. L'interessat haurà de presentar la seva comunicació prèvia acompanyada del corresponent projecte tècnic  quan la naturalesa de l'objecte de la comunicació ho requereixi, o en tot cas, d'una memòria descriptiva de l'activitat a realitzar i plànols descriptius de l'establiment.
En els supòsits en que l'activitat a realitzar pugui  comportar emissions a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres cal acompanyar, també,  la comunicació d'una certificació lliurada por  una entitat col·laboradora de l'administració ambiental  o pels serveis tècnics municipals.
Juntament amb  la documentació prevista en l'apartat anterior, l'interessat acompanyarà el  resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa pel sotmetiment a control  inicial posterior a l'inici de l'activitat.
Les activitats inoqües sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable estaran subjectes a control periòdic cada 10 anys a partir de la presentació de la comunicació prèvia al Registre Municipal o l'acta de la Inspecció denuncien l'obertura de l'activitat sense comunicació pèvia.
3. En tant que no afectades per la Directiva 2006/123/CE i la Llei 17/2009, es mantenen vigents les llicències urbanístiques de construcció i d'usos, que es regularan per la seva normativa específica. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. Ocupació del domini públic.
1. Les Ordenances d'aquesta Corporació relatives a l'ocupació del domini públic, bé per utilització privativa bé per aprofitament especial, no requereixen ésser modificades per quedar  excloses de la Directiva 2006/123/CE i la Llei 17/2009. 
2. Tanmateix hauran de respectar-se els principis de l'art. 9 d'aquesta Ordenança en el procediment d'atorgament de llicències o concessions relatives a l'ocupació del domini públic.
3.- Es modifica expressament l'article 68 apartat 10, de l'Ordenança de Civisme i de l'ús de l'espai públic que queda redactat de la següent forma:
“10. Les terrasses que disposin d'autorització municipal podran funcionar, amb caràcter general, fins a les 24:00 hores com a màxim els dies feiners,diumenges i festius, tenint cura que a partir de les 23 hores les persones que les ocupin respectin el descans del veïnat. La nit del dissabte i vigílies de festius es podrà ampliar una hora més l'horari efectiu de tancament de la terrassa concedint 15 minuts més, per a la retirada de les instal·lacions i /o ocupacions, sempre que l'horari  de l'activitat ho permeti. Excepcionalment i pel període compres entre el 1 de juny al 15 de setembre, l'horari de terrasses serà de les 8h del mati a les 2h. de la matinada,  i havent retirat ja les instal·lacions i/o ocupacions.
En cas d'incompliment de la present condició o l'existència de denúncies verificades pels serveis municipals corresponents  per molèsties de sorolls, l'autorització per ocupar la via pública podrà ser revocada.”

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA. Ocupació de terrasses de titularitat privada en establiments de pública concurrència i d'establiments dedicats a la venda d'alimentació  i basars
L'horari previst en les terrasses  que ocupen el domini públic, i als efectes  d'aplicació dels principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat i, per tant, per evitar greuges comparatius, es fa extensiu  a les terrasses de ús privat.
L'horari de tancament dels establiments dedicats a la venda d'alimentació i basars, i en base als mateixos  principis que els indicats en l'apartat anterior, es fixa fins les 23 hores.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA. Serveis de Locutoris
A efectes d'aquesta disposició s'entén per locutori  els locals destinat a la prestació de serveis individuals  de telèfon i internet
El locals destinats aquest tipus d'activitats es destinaran únicament i exclusivament a l'ús de locutori  i seran incompatibles amb qualsevol altra activitat en aquell mateix local, ja estigui subjecta a la legislació d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, ja estigui relacionada amb la venda o consum de begudes i aliments.
L'horari de funcionament per aquest tipus d'establiments es fixa des de les 09 hores  a les 23 hores.
En qualsevol cas, si es generen molèsties als veïns, s'aplicaran la sancions corresponents previstes en  la normativa vigent una vegada verificada la molèstia pels serveis municipal competents.
Es consideraran molèsties tant els sorolls detectats dins el local com les que succeeixin al seu entorn directament imputables al funcionament del mateix.
Pel tema de sorolls s'aplicarà la corresponent ordenança municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA. Serveis funeraris.
En matèria de serveis funeraris, es manté vigent l'Ordenança específica fins que es produeixi la necessària adaptació del règim legal i reglamentari en la matèria, garantint-se en tot cas la llibertat d'elecció dels prestadors de serveis funeraris. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. Derogació normativa.
1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogades totes aquelles  disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a allò establert a la mateixa. Concretament queden derogats els article 6 apartats 5è i 6è i articles 83, 84 85 i 86 de l'ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal  en les activitats i instal·lacions
2. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, tots els procediments i tramitacions relatius a l'establiment dels serveis subjectes a la Llei 17/2009, hauran de complir amb el que estableix aquesta Ordenança, malgrat no s'hagués modificat expressament la disposició o norma municipal que la reguli.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Inici de procediments.
1. Els procediments d'autoritzacions iniciats amb anterioritat al 27 de desembre de 2009 es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.
2. Tanmateix, prèviament a la resolució, l'interessat podrà desistir de la seva sol·licitud i optar per l'aplicació de la nova normativa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Règim transitori dels procediments en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats.
Fins a l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sense perjudici de les disposicions transitòries en ella definides, i atesa la concurrència de raons imperioses d'interès general com ara la protecció del medi ambient i la salut pública, es mantenen el règim d'intervenció i les fórmules de control establertes en raó de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. Règim transitori en matèria de procediments electrònics.
Mentre que no s'habilita una Finestreta única a l'objecte de la informació a prestadors i usuaris i la tramitació dels procediments, l'Ajuntament realitzarà les gestions oportunes per canalitzar els procediments electrònics a través de l'Administració de l'Estat, de la Comunitat autònoma o de l'Administració supramunicipal competent de forma agregada a la seva pròpia informació i procediments. A aquests efectes aquesta Corporació s'entén integrada en la “Ventanilla Única de la Directiva de Servicios” (VUDS), en la que està integrada la Diputació de Barcelona.     

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s'hagin realitzat els tràmits del procediment d'aprovació d'ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50