Ordenanzas y Reglamentos

*[Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels i els Organismes Autònoms que en depenen] (texto en catalán)*  (30/03/2006)

En el modern estat social i democràtic de dret és inqüestionable la importància que tenen les subvencions, fins al punt que pot afirmar-se que estem davant d'un instrument decisiu en la política social i econòmica de qualsevol administració.

En un sentit ampli, la subvenció és una categoria que engloba un conjunt variat de figures de diferent naturalesa jurídica i econòmica ja que hi conflueixen aspectes pressupostaris i financers amb aspectes jurídic administratius. Alguns tractadistes parlen del caràcter interdisciplinari de la subvenció tot recordant el predomini financer i pressupostari d'aquesta Institució.

La pràctica totalitat de la doctrina, així com reiterades recomanacions del Tribunal de Comptes -davant la inseguretat jurídica existent per la dispersió normativa i llacunes existents- i també les relacions financeres entre Espanya i la Unió Europea, instrumentades mitjançant subvencions amb càrrec a fons comunitaris, exigien una llei general de subvencions on s'abordés aquesta problemàtica de forma integral que és el que fa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A Catalunya, la Generalitat havia ja regulat la matèria de subvencions -amb gran precisió tècnica- en el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
Aquesta Ordenança general es centra en l'ajuda pública que s'atorga sota la forma de lliurament dinerari o pecuniari que és la figura més necessitada d'una atenció reguladora, establint les regles oportunes, amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia i eficiència, potenciant simultàniament el control i transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d'ajudes econòmiques.

Per altra part, és convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitació i justificació i, al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan els Serveis gestors i la pròpia Intervenció pel compliment de la finalitat de la subvenció.

La present Ordenança general emmarcaria tota l'activitat subvencionadora de caràcter pecuniari de l'Ajuntament de Castelldefels i de les entitats que en depenen i les diferents Àrees hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, les quals, en cap cas, poden estar en contradicció amb la present Ordenança general.
Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament General dels previstos en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, i està adaptada a la Llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

La present Ordenança està constituïda pels següents títols i disposicions:

 • Títol I, dedicat a disposicions generals, comprensiu dels articles 1 al 6.
 • Títol II, dedicat al procediment i gestió de les subvencions, comprensiu dels articles 7 al 21. 
 • Títol III, dedicat a la nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions, comprensiu dels articles 22 al 24. 
 • Títol IV, dedicat a les infraccions, sancions administratives i responsabilitats en matèria de subvencions, comprensiu dels articles 25 i 26. 
 • Títol V, dedicat al control financer de les subvencions, comprensiu de l'article 27. 
 • Títol VI, dedicat a les bases específiques, comprensiu de l'article 28. 
 •  Disposició addicional 
 •  Disposició transitòria 
 •  Disposició derogatòria 
 •  Disposicions finals

TÍTOL I
Disposicions generals

 • Article 1. Objecte
  Aquesta Ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Castelldefels i els seus organismes autònoms i altres ens, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Article 2. Concepte de subvenció i àmbit d'aplicació
  S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per l'Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
  a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d'una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin.
  c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.
  Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter empresarial dependents de l'Ajuntament, podran atorgar subvencions quan així s'hagi previst en els seus estatuts; altrament, serà necessari que ho autoritzi l'Ajuntament.
 • Article 3. Supòsits exclosos
  1. Aquesta Ordenança General no serà d'aplicació en els següents casos:
  a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.
  b) Subvencions atorgades al concessionari d'un servei públic que les rep com a contraprestació del funcionament del Servei.
  c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.
  d) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l'Ajuntament actuï com simple intermediari.
  e) Aportacions de l'Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors: organismes autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions; etc. en les quals està representada l'Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.
  f) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local (Federació i Associació de Municipis).
  g) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament.
  2. La present Ordenança general només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, en els següents casos:
  a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d'altres administracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l'Administració que financi, totalment o parcialment, la subvenció.
  En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d'atorgament de la subvenció, serà d'aplicació aquesta Ordenança general.
  b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.
 • Article 4. Règim jurídic
  El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
  a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS).
  b) La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local (arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març) (d'ara endavant LRHL).
  c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
  d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
  e) L'Ordenança general de subvencions d'aquest Ajuntament.
  f) El Reglament Orgànic de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castelldefels vigents en el moment de la concessió.
 • Article 5. Caràcter de les subvencions
  1. Les subvencions regulades per la present Ordenança general tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (salvat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
  2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.
  3. En qualsevol cas, l'Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exemptes de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
 • Article 6. Finalitat de les subvencions
  6.1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d'interès públic o social.
  6.2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:
  a) Assistència i cooperació amb altres ens diferenciats amb personalitat pròpia.
  b) Finançament d'obres o actuacions, dintre del Municipi, que coadjuvin a serveis de competència de l'Ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del Municipi.
  c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o investigacions.
  d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del Municipi, de la Comunitat Autònoma o de l'Estat Espanyol.
  6.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

TÍTOL II
Procediment i gestió de les subvencions

 • Article 7. Principis generals
  La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança general s'efectuarà d'acord amb els següents principis:
  a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
  b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
  c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
  Les subvencions es concediran mitjançant concurrència competitiva o concessió directa.
 • Article 8. Quantia de les subvencions
  8.1. L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l'obra o activitat subvencionada.
  8.2. Com a regla general l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'obra o activitat subvencionada. En els casos en què s'ultrapassi aquest límit, s'haurà de justificar, en l'expedient, la necessitat de fer-ho.
 • Article 9. Consignació pressupostària
  9.1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat d'aquestes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient.
  9.2. En la tramesa de l'expedient a la Intervenció per al seu informe, s'haurà d'adjuntar el corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió.
 • Article 10. Concessió mitjançant concurrència competitiva
  10.1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.
  10.2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les corresponents Bases específiques.
  10.3. L'anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases específiques per les quals es regeixi el concurs.
  10.4. En el procés de selecció s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases específiques i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.
  10.5. L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l'import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.
  10.6. Es crearà un òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, la composició del qual s'haurà de determinar en les Bases específiques, i el seu president formularà la proposta de concessió.
  L'òrgan col·legiat estarà integrat per un representant de la presidència de la Corporació; pel regidor de l'Àrea que atorgui la subvenció o persona en qui delegui i pel cap o coordinador de l'esmentada Àrea o persona en qui delegui. A través de les bases específiques es podrà incrementar el nombre de components d'aquest òrgan col·legiat.
 • Article 11. Concessió directa
  11.1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos:
  a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
  b) Subvencions, l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l'Administració per una norma de rang legal.
  c) Subvencions per remeiar situacions d'emergència o d'urgència quan aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat.
  d) Subvencions que no ultrapassin l'import de 3.000,00 EUR per un mateix beneficiari, una mateixa activitat i en un mateix exercici. (paràgraf anul·lat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25/02/2008)
  e) Aquelles altres subvencions en les quals s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.
  11.2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni.
  En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió, es fixaran, a més del beneficiari i quantia de la subvenció, l'objecte, el termini i la forma de justificació.
 • Article 12. Sol·licituds
  Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual s'haurà de fer constar el següent:
  a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.
  b) Identificació i dades generals de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF).
  c) Memòria de l'obra o activitat a subvencionar.
  d) Pressupost total d'aquestes.
  e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.
  f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
  g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
  h) Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.
  i) Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tots els concursants afectats.
 • Article 13. Obligacions dels beneficiaris
  A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la LGS, s'haurà de tenir en compte les següents:
  13.1. Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Castelldefels.
  En cas de tenir un conveni de regularització de deutes en vigor i estar al corrent de pagament dels terminis, es considera que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions financeres amb l'Ajuntament.
  13.2. Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries de subvencions hauran d'estar inscrites en el corresponent registre oficial.  Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.
  13.3. En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG hauran d'estar inscrites en el registre públic corresponent i disposar de seu central o delegació permanent al municipi de Castelldefels.
  13.4. Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Castelldefels, a excepció d'activitats en les quals no s'elabori documentació o programa imprès, com poden ser, beques, premis i altres.
 • Article 14. Reformulació de sol·licituds
  Dins d'una mateixa convocatòria, els beneficiaris d'una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les subvencions concedides.
  La nova subvenció haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que la va concedir i, en tot cas, haurà de respectar l'objecte, criteris de valoració i demés requisits previstos en les Bases específiques.
 • Article 15. Acceptació
  Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit, siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que assenyalin les Bases específiques o l'acord de concessió.
  Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a aquesta, l'Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
  Article 16. Resolució i pagament de la subvenció
  16.1. Seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència segons la normativa sobre "delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament de Castelldefels diferents del Ple", vigent en el moment de la seva concessió. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i la manca de resolució, dins d'aquest termini, tindrà caràcter de desestimació.
  16.2. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada.
  Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de l'obra o activitat efectuada.
  El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s'efectuarà en casos puntuals que s'hauran d'explicitar en les bases específiques o en l'acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s'hagi establert a les corresponents Bases específiques o a l'acte de concessió.
  En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor sobrevingut de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.
  En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als perceptors per assegurar que s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.
 • Article 17. Publicitat
  17.1. En el Butlletí Oficial de la Província es publicaran, amb periodicitat semestral, les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
  17.2. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts a l'apartat 1, d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que les Bases específiques indiquin una altra cosa.
  17.3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l'apartat anterior 1 en els següents casos:
  a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
  b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d'un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.
  c) Quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia inferior a 3.000,00 EUR. En aquest supòsit s'hauran d'anunciar en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament o entitat subvencionadora i, a més, les Bases específiques, el conveni o la resolució de concessió podran preveure altres procediments de publicitat adients.
  d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sempre i quan l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 1 s'hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.
 • Article 18. Justificació
  18.1. Les subvencions es justificaran amb documents originals, de conformitat amb el que disposin les Bases específiques i l'acord de concessió. En tot cas caldrà tenir en compte les següents regles:
  a) S'haurà de justificar la realització de l'obra o activitat subvencionada i el seu cost.
  b) Quan se subvencioni l'adquisició d'un immoble, s'exigirà còpia de la corresponent escriptura.
  c) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l'entitat, aquesta haurà de presentar com justificant una memòria de l'activitat i els seus comptes (Balanç de situació, compte de resultats, informe d'auditoria, si és obligatori o si s'ha efectuat, liquidació del Pressupost, si és un ens públic, etc.) corresponents a l'exercici a què es refereixi la subvenció.
  d) En el cas d'obres subvencionades, si aquestes s'efectuen per una Administració pública, s'hauran d'aportar l'acta de recepció i la liquidació, i a més, si s'efectuen pagaments a compte, les corresponents certificacions d'obra; si s'efectuen per un ens que no tingui el caràcter d'Administració pública, s'hauran d'aportar certificació del tècnic director i factures o liquidació del contractista.
  e) En el cas d'activitats, s'hauran d'aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.
  f) En tractar-se d'administracions públiques (tant per obres o per activitats), es podrà acceptar certificació acreditativa dels justificants de despeses signada pel funcionari públic, i quedaran a disposició de l'Ajuntament per al seu examen, si es considerés oportú, els justificants corresponents.
  g) Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho determinin, es podran justificar les subvencions amb informes de control financer que efectuarà la Intervenció de la Corporació de conformitat amb el que es preveu a l'article 27 d'aquesta Ordenança general. En aquests casos, s'haurà de presentar una memòria de l'activitat subvencionada abans del seu pagament.
  18.2. El Servei gestor haurà d'estampillar en els documents aportats pel beneficiari el segell creat a l'efecte, de manera que quedi constància de l'acord d'atorgament i de l'import subvencionat.
 • Article 19. Despeses subvencionables
  19.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.
  19.2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les Bases específiques de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
  19.3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 EUR en el cas de cost per execució d'obra, o de 12.000,00 EUR en el cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'empreses que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.
  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
  19.4. En el cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s'han de seguir les regles següents:
  a) Les Bases específiques han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el qual no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.
  En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta circumstància s'ha de fer constar en l'escriptura, així com l'import de la subvenció concedida, aspectes que han de ser objecte d'inscripció en el registre públic corresponent.
  b) L'incompliment de l'obligació d'afectació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la LGS, i aquest quedarà subjecte al pagament del reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que fos un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles.
  19.5. Es considera satisfeta l'obligació d'afectació a què es refereix l'apartat 4 anterior quan:
  a) Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l'Ajuntament de Castelldefels o l'entitat concedent.
  b) Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi d'afectació, alienació o gravamen és autoritzat per l'Ajuntament de Castelldefels o l'entitat concedent. En aquest cas, l'adquiridor assumeix l'obligació d'afectació dels béns pel període restant i, en cas d'incompliment d'aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.
  19.6. Les Bases específiques de les subvencions han d'establir, si s'escau, les regles especials que es considerin oportunes en matèria d'amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització ha d'estar subjecte a les condicions següents:
  a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
  b) Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
  c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
  19.7. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l'execució del projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada, i són indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta, i sempre que així ho prevegin les Bases específiques. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
  En cap cas són despeses subvencionables:
  a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
  b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
  c) Les despeses de procediments judicials.
  19.8. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
  19.9. El beneficiari ha d'imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l'activitat.
 • Article 20. Comprovació de les justificacions
  20.1. El Servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis fixats i les comprovarà formalment, i podrà requerir al beneficiari perquè esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.
  20.2. L'Ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l'art. 33 de la LGS.
  20.3. L'Ajuntament podrà comprovar directament l'execució de l'obra o activitat subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi, o bé, a través d'empreses contractades a l'efecte.
 • Article 21. Subcontractació d'activitats subvencionades
  El beneficiari de subvencions per a activitats podrà sotscontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la LGS.

TÍTOL III
Nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions

 • Article 22. Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions
  22.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
  a) Les indicades a l'art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.
  22.2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les demés infraccions de l'ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l'art. 63 de la Llei 30/1992 esmentada.
  22.3. La tramitació i declaració de nul·litat s'ajustarà al que disposa l'art. 36 de la LGS.
 • Article 23. Revisió
  La resolució d'atorgament d'una subvenció pot ser revisada per l'Ajuntament de Castelldefels o pels seus organismes dependents, un cop transcorregut el termini d'audiència de 10 dies concedit al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l'import de la subvenció, en els supòsits següents:
  a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
  b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total de l'obra o de l'activitat subvencionada o aquell percentatge que s'hagi fixat en les Bases específiques.
  c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionables previstes a les Bases específiques o en el conveni que les reguli.
 • Article 24. Reintegrament de subvencions ja satisfetes
  24.1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés. Així mateix, estarà obligat a reintegrar el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
  24.2. A més, l'ens subvencionat haurà d'ingressar els interessos de demora, calculats segons els tipus d'interès legal incrementat en un 25% d'aquest tipus, meritats des del moment del pagament fins a la data de l'acord de reintegrament.
  24.3. Aquests ingressos tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressessin dintre d'aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament General de Recaptació i a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).
  Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables subsidiaris els administradors.
  En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 de la LGS.

TÍTOL IV
Infraccions, sancions administratives i responsabilitats en matèria de subvencions

 • Article 25. Infraccions i sancions administratives
  Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipificades en els arts. 52 i següents de la LGS.
  Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d'acord amb els supòsits de la Llei esmentada i s'aplicaran als infractors les sancions tipificades en aquesta. Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s'aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l'obligació de reintegrament contemplada a l'article 24, i pel seu cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i s'aplicarà el Reglament General de Recaptació.
  En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, l'Ajuntament de Castelldefels o els seus organismes dependents passaran la denúncia a la jurisdicció competent i s'abstindran de seguir el procediment sancionador entretant l'autoritat judicial no dicti sentència en ferm, tingui lloc el sobreseïment o l'arxiu de les actuacions o es produeixi la devolució de l'expedient pel Ministeri Fiscal.
  Les sancions es graduaran i es quantificaran d'acord amb el que es disposa en els arts. 60, 61, 62 i 63 de la LGS.
 • Article 26. Responsabilitats
  Els perceptors de subvencions concedides per l'Ajuntament de Castelldefels o per les entitats que en depenen, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.
  L'incompliment d'aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.
  La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l'art. 176 i següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
  Les responsabilitats comptable i penal s'exigiran pels òrgans competents de conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 309).

TÍTOL V
Control financer de les subvencions

 • Article 27. Control financer de les Subvencions
  27.1. En les Bases del Pressupost s'inclouran actuacions de control financer sobre tota classe de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Castelldefels i les entitats que en depenen, tant si el seu atorgament s'ha fet a través de concurrència competitiva o per concessió directa, i fins i tot en les que aquesta Ordenança general té caràcter supletori.
  Aquest control tindrà principalment com a objecte comprovar el compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció i en l'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.
  27.2. El control financer s'efectuarà per la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els arts. 220 a 222 del Text Refós de la LRHL; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General Pressupostària i altres normes concordants. Es podrà contractar per aquesta tasca, a través del corresponent expedient de contractació, la col·laboració d'empreses privades d'auditoria per a la realització de controls financers de subvencions les quals hauran de seguir la metodologia utilitzada per la pròpia Intervenció.
  Els beneficiaris i tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual tindrà les següents facultats: lliure accés a la documentació objecte de comprovació; als locals de negoci i demés establiments o llocs on es desenvolupi l'activitat subvencionada; l'obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions en què hagi indicis de la incorrecta obtenció o destí de la subvenció i el lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control.
  Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a l'exercici del control financer seran els previstos en els arts. 47 a 50 de la LGS, amb l'excepció que quan hi hagi disconformitat entre l'informe de la Intervenció i l'òrgan gestor se sotmetrà a consideració del Plenari municipal.

TÍTOL VI
Bases específiques

 • Article 28. Bases específiques
  28.1. Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s'hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, que s'aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança general ni la resta de legislació aplicable.
  28.2. La competència per a l'aprovació de les Bases específiques correspon a la Junta de Govern. En el cas dels organismes autònoms o d'entitats públiques de caràcter empresarial serà competent el que s'estableixi en els seus estatuts.
  28.3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
  28.4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:
  a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s'executarà l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció.
  b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditar-los.
  c) Import màxim de les subvencions i percentatge d'aquestes respecte al cost de l'activitat subvencionada.
  d) Possibilitat, o no, de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa finalitat.
  e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.
  f) Composició de l'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió, d'acord amb el que es preveu a l'article 10.6. d'aquesta Ordenança.
  g) Termini per al seu atorgament, que no ha d'excedir dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  h) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d'efectuar pagaments parcials.
  i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
  j) Partida pressupostària on s'imputa l'import de la subvenció.
  28.5. Les Bases específiques hauran de fer constar l'obligatorietat que en la activitat subvencionada figuri el patrocini o el logotip de l'Ajuntament, en els termes establerts en l'article 13.4.
  Disposició addicional
  Els preceptes d'aquesta Ordenança General que, per sistemàtica, incorpora aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l'Ajuntament o els seus organismes, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què se'n produeixi la modificació o derogació de la normativa esmentada.
  En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d'aquesta Ordenança.
  La present Ordenança no serà d'aplicació a l'atorgament de beques de col·laboració concedides a estudiants i llicenciats per tal de completar la seva formació teòrico-pràctica, les quals es regiran per la seva normativa específica.

Disposició transitòria
Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, els serà d'aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici.

Disposició derogatòria
Queden sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquesta Ordenança general, i expressament les Bases reguladores de sol.licitud i concessió de subvencions municipals, aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 29 de febrer de 1996.

Disposicions finals
Primera. - En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança general, s'estarà al que disposin el Reglament orgànic de l'Ajuntament de Castelldefels, les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació de l'any corresponent i la normativa sobre delegació de competències i atribució dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castelldefels, vigent en el moment de la concessió.

Segona. - La present Ordenança general de subvencions aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30 de març de 2006 i que ha esdevingut definitivament aprovada el 26 de maig de 2006, regirà a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, un cop transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.


José-Antonio Andrés i Hernández, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primer.- Que aquesta Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels i els Organismes Autònoms que en depenen, va ser aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 30/03/2006, sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci exposat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Diari “La Vanguardia” del dia 07/04/2006, al Butlletí Oficial de la Província núm. 87, del dia 12/04/2006 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4616, del dia 19/04/2006.

Segon.- Que durant l'esmentat termini reglamentari d'informació pública, l'acord i l'Ordenança esmentats no han estat objecte de cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa han esdevingut definitius, en virtut del que disposa l'article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tercer.- Que aquesta Ordenança ha entrat en vigor el dia 11 de juliol de 2006, un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província núm 163 del dia 10 de juliol de 2006 i la preceptiva referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4684 del dia 26 de juliol de 2006.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lluro aquesta certificació, d'ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde, Antonio Padilla Reche.

Castelldefels, 8 de setembre de 2006.

Vist i plau, L'alcalde.

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50