(esta información solo está disponible en catalán)

CALENDARI FISCAL 2019

 

CALENDARI FISCAL ANY 2019

(Aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 14/11/2018 i modificat en data 28/11/2018).

 

CONCEPTE

PERÍODE COBRAMENT VOLUNTÀRIA

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

DOMICILIATS: 2 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 2 de maig

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Quioscs i Marquesines
  • Rètols indicatius d'hotels i restaurants
  • Parades de venda fixa (mercat setmanal)

 

DOMICILIATS: 2 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 2 de maig

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Taules i cadires.
  • Mostres comercials, babys infantils, neveres o màquines de gelats i altres supòsits.

 DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 2 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 5 de juliol a 5 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Urbana):

DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 2 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 3 de juny a 5 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Rústica ):

DOMICILIATS: 2 de setembre

NO DOMICILIATS: 3 de juny a 5 de setembre

Taxa sobre el Servei de Clavegueram:

DOMICILIATS: 2 de setembre

NO DOMICILIATS: 3 de juny a 5 de setembre

Ecotaxa pel Tractament de Residus:

DOMICILIATS: 2 de setembre

NO DOMICILIATS: 3 de juny a 5 de setembre

Taxa d'Entrada de Vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals):

DOMICILIATS: 2 de setembre

NO DOMICILIATS: 3 de juny a 5 de setembre

Taxa de Cementiri Municipal

DOMICILIATS: 2 de setembre

NO DOMICILIATS: 3 de juny a 5 de setembre

Impost sobre Activitats Econòmiques:

DOMICILIATS: 4 de novembre

NO DOMICILIATS: 19 de setembre a 19 de novembre

 

NOTA.- Del cobrament dels tributs periòdics a dalt indicats, tant en via voluntària com en executiva, s'encarrega l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona (ORGT), que també du a terme les gestions implícites, com emissió de duplicats, domiciliacions bancàries, etc.

 


Revisado: 18/12/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50