(esta información solo está disponible en catalán)

CALENDARI FISCAL 2020

 

 

ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

SERVEIS ECONÒMICS

Gestió de Tributs

 

CALENDARI FISCAL ANY 2020

 

(Modificat per resolucions d'alcaldia de 26/03 i 31/03 de 2020 amb motiu de l'Estat d'Alarma )

CONCEPTE

PERÍODE COBRAMENT VOLUNTÀRIA

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

DOMICILIATS: 1 de juliol

NO DOMICILIATS: 2 de març a 6 de juliol

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Quioscs i Marquesines
  • Rètols indicatius d'hotels i restaurants
  • Parades de venda fixa (mercat setmanal)

 

DOMICILIATS: 1 de juliol

NO DOMICILIATS: 2 de març a 6 de juliol

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Taules i cadires.
  • Mostres comercials, babys infantils, neveres o màquines de gelats i altres supòsits.

 DOMICILIATS:

1a fracció: 3 d'agost

2a fracció: 1 d'octubre

3a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 6 de juliol a 5 de novembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Urbana):

DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de juny

2a fracció: 3 d'agost

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 2 de juny a 7 de setembre

 

(Aprovat per resolució d'alcaldia de data 15/11/2019 )

Impost sobre Béns Immobles (Rústica ):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 2 de juny a 7 de setembre

Taxa sobre el Servei de Clavegueram:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 2 de juny a 7 de setembre

Ecotaxa pel Tractament de Residus:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 2 de juny a 7 de setembre

Taxa d'Entrada de Vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 2 de juny a 7 de setembre

Taxa de Cementiri Municipal

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 2 de juny a 7 de setembre

Impost sobre Activitats Econòmiques:

DOMICILIATS: 2 de novembre

NO DOMICILIATS: 18 de setembre a 18 de novembre

 

NOTA.- Del cobrament dels tributs periòdics a dalt indicats, tant en via voluntària com en executiva, s'encarrega l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona (ORGT), que també du a terme les gestions implícites, com emissió de duplicats, domiciliacions bancàries, etc.

 

Oficina ORGT de Castelldefels:

Edifici nou Ajuntament (planta baixa)

e-mail: orgt.castelldefels@diba.cat

Telèfon: 93.472.92.44/Fax: 93.411.78.82

 


Revisado: 31/03/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50