(esta información solo está disponible en catalán)

TAULA DE BENEFICIS FISCALS 2018

ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I UNIVERSITATS
SERVEIS ECONÒMICS
UI Gestió de Tributs
 
         
ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 2018
TAULA GENERAL BENEFICIS FISCALS/ALTRES BENEFICIS
 
         
IBI  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Propietat Estat, CCAA , E. Locals afectes a seguretat ciutadana, serveis educatius,
penitenciaris i defensa nacional
100%  
E O Béns Comunals i Monts Veïnals en mà comuna 100%  
E O Església Catòlica i Associacions Confessionals 100%  
E O Creu Roja Espanyola 100%  
E O Convenis Internacionals 100%  
E O Destinats a Representació Diplomàtica 100%  
E O Monts poblats d'espècies creixement lent 100%  
E O Línies Ferrocarril 100%  
E O Centres Sanitaris Públics 100%  
E P Centres Docents Concertats 100%  
E P Patrimoni Històric Espanyol 100%  
E P Monts Repoblació Forestal 100%  
E P Entitats sense fi lucratiu 100%  
E O Béns quota =< a 6,00 € 100%  
BO P Urbanització, Construcció i Promoció Immobiliària 50%  
BO P Habitatges Protecció Oficial 50%  
BO P Béns Rústics
Cooperatives Agràries
95%  
BP P Famílies Nombroses 400,00 €  
BP P Béns immobles d'organismes públics d'investigació  i ensenyament universitari 95%  
BP P Aprofitament tèrmic o elèctric provinent del sol, sense obligació per normativa 50%  
IAE  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Estat, CC AA, Entitats Locals, OO AA de l'Estat i
Entitats de Dret Públic anàlogues a CC AA
100%  
E O Inici activitat de persones jurídiques durant els 2 primers períodes impositius 100%  
E O Persones físiques 100%  
E P Persones juridiques, xifra negocis de l'exercici fiscal
declarat l'any mmediat anterior< 1.000.000,00 €
100%  
E P No residents amb establiment permanent a Espanya, xifra negocis de l'exercici fiscal declarat l'any mmediat anterior< 1.000.000,00 € 100%  
E O Entitats gestores Seguretat Social i Mutualitats de
previsió Social
100%  
E P Organismes públics d'investigació i establiments
d'ensenyament costejats 100% amb fons públics o concertats sense ànim de lucre
100%  
E P Associacions/fundacions disminuïts físics
psíquics i sensorials sense ànim de lucre
100%  
E O Creu Roja Espanyola 100%  
E O Tractats Internacionals 100%  
E P Entitats sense finalitat lucrativa i
d'incentius fiscals al mecenatge
100%  
E P Inici activitat professional classificada sessió segona tarifes durant els 5 primers anys 50%  
BO P Règim fiscal de Cooperatives 95%  
BP P Inici activitat de persones jurídiques durant els 5 primers períodes inici activitat 50%  
BP P Contractació treballador i increment plantilla amb contracte indefinit  40%  
BP P Utilització energia eòlica, solar a partir de biomassa o sistemes de cogeneració 50%  
BP P Local tancat més de tres mesos Reducció per
nombre dies
 
BP P Obres vies públiques durada  + 3 mesos 80%  
         
ICIO  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Propietat Estat, CC AA o Entitats Locals i els
seus OO AA
100%  
E O Obres realitzades per Santa Seu, Conferència
Episcopal, Diòcesis, Parròquies, Ordres i Congregacions Religioses i Instituts Vida Consagrada
100%  
E P Obres per inundacions, aigüats o altres sinistres 100%  
E P Obres en béns patrimonials propietat d'universitats 100%  
BP P Especial interès o utilitat municipal Fins 95%  
BP P Instal.lació d'ascensor d'immobles de 20 anys antiguitat 50%  
BP P Obres de rehabilitació de façanes 50%  
BP P Instal.lació de baixants d'aigues pluvials 50%  
BP P Obres de supresió de barreres arquitectòniques que en el moment
de la construcció no tinguessin obligació legal de fer-ho
50%  
BP P Obres de Protecció Oficial referents a habitatges, locals comercials,
 places d'aparcament i obres d'equipament comunitari
50%  
BP P Noves construccions que afavoreixin les condicions d'accès i habitabilitat
dels discapacitats.
90%  
BP P Incorporació sistemes aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar 20%  
         
IVTM  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Propietat Municipi, Estat, CC AA i Entitats Locals 100%  
E O Propietat representaicons diplomàtiques,
oficines consulars i funcionaris consulars, en reciprocitat
100%  
E O Propietat Organismes Internacionals amb seu a
l'Estat Espanyol i els seus funcionaris i membres
100%  
E P Tractats, Convenis Internacionals i els de propietat de l'Església Católica 100%  
E O Ambulàncies  i vehicles assistència sanitària 100%  
E P Tara < 350 Kg i < 45 Km/h per a discapacitats 100%  
E P Ús exclusiu persones amb discapacitat de grau => 33% 100%  
E O Autobusos i vehicles adscrits a transport públic
urbà per a més de 9 places
100%  
E P Tractors, remolcs i semiremolcs 100%  
E P Vehicles propietat de les universitats 100%  
BP P Vehicles classificats d'històrics 100%  
BP O Vehicles de més de 25 anys 100%  
BP P Vehicles elèctrics, bimodals o hibrids, o que utilitzin determinats combustibles:
els vehicles quines emissions de CO2 se situïn per sota de 95 grams/kilòmetre
75%  
         
IIVTNU  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
no subjecció   Dissolució de condomini quan no hi hagi excés real d'adjudicació 100%  
E P Dret de servatge 100%  
E P Conjunt Històrico Artístic 100%  
E O Subjecte passiu:
* Estat i seus OO AA administratius.
* CC AA de Catalunya, província Barcelona i seus OO AA.
* Municipi Castelldefels i entitats locals integrades.
* Entitats gestores Seguretat Social.
* Creu Roja Espanyola.
* Església Catòlica i entitats religioses.
100%  
E P Subjecte passiu:
* Institucions benèfiques i benèfic docents.
* Titulars de concessions administratives revertibles.
*  Fundacions i altres entitats sense finalitats lucratives.
100%  
E P Les universitats  100%  
B P Transmissions vivenda habitual per mort 1r grau 90%  
E O Quota =< 6,00 € 100%  
         
TAXA SERVEIS URBANÍSTICS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Millora i restauració de façanes 100%  
E P Reparació i construcció voreres no compreses en llicència edificació/urbanització 100%  
E P Supressió de barreres arquitectòniques d'accés i a l'interior dels domicilis 100%  
BP P Obres per inundacions, aigüats o altres sinistres 100%  
E P Obres de substitució i modificació dels rètols per tal que figurin
 en llengua catalana
100%  
E P Obres o construccions que es duguin a terme per Universitats 100%  
         
TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Trasllats forçosos per expropiació o sinistre 100%  
e P Instal.lacions proposades per Administracions Públiques 100%  
E P Activitats i instal.lacions que duguin a terme les Universitats 100%  
E P Trasllat de local que comporti augment de plantilla 100% E
BP P Trasllat activitat del centre urbà al Polígon Industrial 50%  
BP P Reconversió d'activitats d'establiment màquines recreatives  50%  
BP P Trasllat establiments de MICROPYMES (5 treballadors) o autònoms 75%  
BP P Persones físiques que constitueixin societat per inici d'activitat 20%_  
BP P PYMES que incrementin plantilla treballadors contractes 1 any i jornada complerta Màxim 50%  
BP P Activitats en règim de co-working (excepte la pròpia del titular del local) 50%  
         
TAXA SERVEI CLAVEGUERAM  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Béns d'universitats afectes al compliment de les seves finalitats  100%  
         
TAXA EXPEDICIÓ DISTINTIUS I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Interès de l'Estat, CC AA, Província i altres
institucions de dret públic 
100%  
E O Certificacions convivència i empadronament (excepte les referides a anys anteriors a 1986),negatives de béns, informes càrregues tributàries i web 100%  
E P Motiu inundacions, aigüats o altres sinistres 100%  
E O Motiu canvi nom i numeració via pública 100%  
E O Informes perones victimes violència gènere 100%  
E P Béns d'universitats afectes al compliment de les seves finalitats  100%  
B P Estudiants amb requisits 50%  
         
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Enterraments en fossa comuna, conducció cadàvers pobres de solemnitat i
inhumacions ordenades per autoritat judicial/enterraments per beneficiència
100%  
         
TAXA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Vehicle procedent de robatori o dipossitat per diligències policials 100%  
E O Adjudicació judicials del vehicle 15 dies%  
E O Vehicle embargat per deutes amb la hisenda pública local Segons data  
E O Motius extraordinaris de trasllat vehicle 100%  
         
TAXA PRESTACIONS POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIALS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O (*) Estat, OO AA, Generalitat Catalunya, Església,
Diputació Barcelona, EMSHTR i EMT
(* els transports especials precisen autorització)
100%  
         
TAXA GUALS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Estat, CC AA, Entitats Locals o de dret públic 100%  
E P Béns d'universitats afectes al compliment de les seves finalitats  100%  
         
TAXA OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre d'actes culturals, socials, divulgatius, recreatius, etc.  100%  
         
    TAXA PER INSTAL.LACIONS,  OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
P Entitats sense ànim de lucre d'actes culturals, socials, divulgatius, recreatius i/o esportius 100%  
         
TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES ZONA BLAVA  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E O Motocicletes i ciclomotors 100%  
E O Estacionaments en zones reservades per categoria o activitat del vehicle 100%  
E O Autotaxis amb conductor present 100%  
E O Serveis oficials identificats 100%  
E O Representacions diplomàtiques 100%  
E O Vehicles d'assistència sanitària 100%  
E O Vehicles propietat de persones amb discapacitat 100%  
E O Vehicles de personal mèdic 100%  
E O Telefònica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, SA 100%  
E O Residents a Castelldefels titular d'un vehicle amb adreça fiscal que recaigui sobre carrer zona blava o de vianants del casc urbà (excepte àmbit platja) 2 hores diàries  
E P Usuaris zona verda sector platja que reuneixin requisits apartat 3.b art. 2 OF 17 100%  
E O Vehicles amb distintius "zero emissions" i "eco" (Estacionament 2 primeres hores) 50%  
E Vehicles amb distintius "zero emissions" i "eco" (Tarifa sevei recàrrega) 100%  
         
ECOTAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Béns d'universitats afectes al compliment de les seves finalitats  100%  
BP (*) P Restes de jardineria: Autocompostatge
(* Es concedeix via devolució d'ingrès, a posteriori)
95%  
BP P Activitats que guardin el contenidor en l'interior de la seva instal.lació:
-El contenidor ha estat facilitat per l'Ajuntament:
 La quota a pagar serà del 75% de l'import que li correspondria.
 El contenidor és de propietat del titular de l'activitat:
 La quota a pagar serà del 50 % de l'import que li correspondria
Variable  
         
CONTRIBUCIONS ESPECIALS  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Béns d'universitats afectes al compliment de les seves finalitats  100%  
         
         
         
    ALTRES BENEFICIS    
         
PREU PÚBLIC ACTIVITATS LÚDICO CULTURALS I DE TEMPS LLIURE (Annex I.2)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
    Casal d'estiu per a joves amb disminució    
E P Empadronats a Castelldefels amb renda per càpita inferior a indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 100%  
PREU PÚBLIC TEATRE PLAZA (Annex I.3)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
BP P En funció edat espectador, grups, situació butaques, abonaments temporada Variable  
         
PREU PÚBLIC CASA DELS INFANTS (Annex I.5)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
BO P Criteris econòmics socials Variable  
         
PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ PISCINES I ALTRES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (Annex I.6)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
BP O Consultar taula del Preu Públic Variable  
         
PREU PÚBLIC ANUNCIS INSTAL·LACIONS MUNCIPALS (Annex I.7)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Empreses i comerços, entitats de Castelldefels, altres entitats, empreses o particulars segons condicions i/o conveni 100%  
         
PREU PÚBLIC LA GUAITA (Annex I.9)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Serveis Comuns:Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (Annex I.10)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
BP P Taula de benefici fiscal en funció dels ingressos anuals Variable entre 10% i 100%  
         
PREU PÚBLIC CASTELL DE CASTELLDEFELS (Annex I.11)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Activitats de promoció de la ciutat cultural, esportives, solidàries, turístiques i comercial promogudes u organitzades conjuntament per l'Ajuntament 100%  
E O Visites guiades "Nens fins a 6 anys" 100%  
         
PREU PÚBLIC BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO (Annex I.12)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC DEIXALLERIA MUNICIPAL (Annex I.13)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Consultar taula del Preu Públic 100%  
         
PREU PÚBLIC CENTRE CÍVIC CAN ROCA (Annex I.14)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC CENTRE FREDERIC MOMPOU (Annex I.15)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR (Annex I.16)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC CASAL DE LA CULTURA (Annex I.17)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC ESPAI DE MAR (Annex I.18)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament 100%  
         
PREU PÚBLIC PARC EDUCACIÓ VIÀRIA (Annex I.19)  
Exempció/
Bonif.Oblig./
Bonif.Potest.
D'ofici/
Caràcter Pregat
Motiu Percentatge  
E P Representacions a Castelldefels 100%  
         

Revisado: 09/02/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50