(esta información solo está disponible en catalán)

Bases Reguladores de selecció Policia Local (DOGC núm. 5155 - 18/06/08)

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L'ACCÉS A PERSONAL FUNCIONARI, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Base 1. Objecte de la convocatòria
És objecte general de les presents bases la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure dels llocs de treball que s'identifiquin en les convocatòries successives de personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, agent de la policia local de l'Ajuntament de Castelldefels, sens perjudici que a les convocatòries s'especifiqui un altre sistema de selecció, i, si és pertinent, els cursos de formació i la fase de prova i/o període de pràctiques.
Els principis rectors d'aquestes bases són els establerts a l'art. 55 del l'EBEP respecte a l'accés.
El contingut d'aquestes bases es completarà amb les bases específiques que s'aprovin per a cada convocatòria, en funció de les característiques pròpies de les places convocades.
Juntament amb les places vacants que s'hagin de cobrir a través de les corresponents convocatòries, aquestes podran contenir fins un 10% addicional de places, si s'escau, d'acord amb el que preveu l'oferta pública d'ocupació. 
Les funcions a desenvolupar són les que estableix la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, el Reglament del Cos i altres normes de caràcter legal o reglamentari, així com les establertes en la Relació de Llocs de Treball, i s'exerciran sotmeses al règim d'incompatibilitats que estableix la llei.

Base 2. Requisits dels aspirants
Per ser admesos/es a la realització dels processos selectius, els/les aspirants hauran de posseir els requisits següents:
2.1 Requisits generals. 
a) Nacionalitat:
  1) Ser ciutadà espanyol o,
  2) Tenir nacionalitat  espanyola 
b) Edat: haver complert 18 anys i no passar dels 37 abans que fineixi el termini de presentació d'instàncies.
c) Titulació: estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre títol equivalent o superior en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 
d) Capacitat funcional: no patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impossibiliti l'exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria.
e) Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el que hagués estat separat o inhabilitat. Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.
f) Alçada: tenir una alçada mínima de 1,65 m. les dones i de 1,70 m. els homes, la qual cosa serà comprovada abans de l'inici de les proves mèdiques.
g) Permisos de conduir: estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de la classe A i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la classe B amb autorització per a la conducción de vehicles de transport públic (BTP) abans que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
h) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir BTP, mentre es mantingui relació funcionarial amb la policia local de l'entitat.  Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per, esgotament dels punts...)
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
2.2 Requisits específics
Qualsevol altre requisit específic que, ajustat a norma, s'especifiqui en les convocatòries successives i que tingui relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a desenvolupar.
Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, tret de la certificació per poder conduir vehicles prioritats, que s'ha de presentar abans del nomenament com a funcionari en pràctiques o abans de la finalització del curs selectiu, i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera. Aquests requisits s'han d'acreditar de la manera i en el termini que preveu la base tercera. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició.
Si durant els processos selectius els tribunals consideren que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu que es tracti.
Les places no cobertes pel torn de promoció interna o per la quota de reserva per a persones discapacitades es poden acumular al torn lliure.

Base 3. Presentació de sol·licituds: 
3.1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al registre general de l'Ajuntament una sol·licitud en el model oficial normalitzat, que es facilitarà a les dependències municipals o a la pàgina web municipal (formulari RRHH0001), i  la documentació acreditativa dels mèrits per sol·licitar prendre part en el procés de selecció, en la qual els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen els requisits exigits a la base segona i aquells acreditats per a la fase de concurs. Així mateix, caldrà que l'aspirant es comprometi a prestar el jurament que estableix el Decret 359/1986 de 4 de desembre, pel qual s'estableix la fórmula de jurament o promesa en la presa de possessió de funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Tot l'anterior, s'haurà d'adreçar al President de la corporació i presentar-se en el Registre General, en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds també es podran presentar en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
També es podran presentar, en l'esmentat període, a l'adreça de correu electrònic o pel mitjà telemàtic que s'indiqui en les convocatòries corresponents. En aquest cas, els serveis municipals que es determini efectuaran diligència de recepció i registraran dels documents.
Seran causa d'exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat  en la presentació de la sol·licitud i l'incompliment dels requisits formals del formulari adequat normalitzat per l'Ajuntament.
3.2. Signatura.
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l'aspirant. La manca de signatura suposarà l'exclusió de l'aspirant sens perjudici del que es disposa en l'apartat següent.
3.3. Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància es comunicarà a la persona interessada, a fi que en un termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.
3.4. Consentiment al tractament de dades personals.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa vigent. En cas de no consentir el tractament de les seves dades personals ho hauran d'assenyalar expressament en la casella corresponent existent a l'efecte en el formulari RRHH0001.
3.5. Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpia del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa del mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies i podran requerir-se els originals en qualsevol moment per part de l'òrgan de selecció.

Base 4. Admissió dels/de les aspirants
4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president/a de la corporació o l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en el qual declararà aprovada la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es, que es farà pública al DOGC, quan sigui procedent, i serà exposada a la web municipal i al tauler d'anuncis. Aquesta resolució contindrà els/de les aspirants admesos/es i exclosos/es, així com el dia, l'hora i el lloc de començament de les proves i, si escau, la composició nominal dels òrgans de selecció. No obstant això, la publicació referida es pot substituir per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la normativa vigent relativa a l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Es concedirà un període de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
4.2. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna reclamació, es notificarà al/a la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC. Tot seguit, s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses, i l'esmena només es publicarà a la web municipal i serà exposada al tauler d'edictes de la corporació. 
No obstant això, la publicació referida es pot substituir per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la normativa vigent relativa a l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
4.3. La resta d'anuncis es farà al tauler d'edictes de la Corporació i a la web municipal o, si escau, d'alguna altra forma  fefaent  que acrediti que els aspirants els  coneixen.
En la selecció de places de caràcter no permanent, la publicitat de la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es així com la resta d'anuncis successius es farà únicament i exclusivament al tauler d'edictes de la Corporació i a la web municipal.
4.4. L'admissió o exclusió dels aspirants es farà tenint en compte allò que estableix l'art. 77, apartats 2 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
4.5. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud. 
4.6. Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment del procés, d'ofici o a petició de l'interessat.

Base 5. Tribunals Qualificadors o òrgans tècniques de selecció
5.1. Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home (art.60.1 de l'EBEP). Els tribunals qualificadors dels processos selectius estaran constituïts per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, amb els respectius suplents.
5.2. El tribunal qualificador  el designarà el President de la Corporació, serà presidit pel Director de Règim Interior o persona en qui delegui i tindrà la composició següent:
- Dos vocals de la Corporació, en cas que no n'hi hagi cap que reuneixi els requisits d'imparcialitat i professionalitat requerits legalment es podrà designar vocal d'una altra administració.
 . un vocal designat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 . un vocal designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana o suplents
Com a membre del tribunal, amb veu però sense vot, podrà assistir un observador designat a proposta de la part social, sens perjudici que hagi d'actuar a títol individual i en cap cas en representació de l'òrgan que l'ha proposat.
La secretaria del tribunal pot recaure en un dels seus membres. En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actua amb veu però sense vot.
El tribunal no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament. L'assistència del president i del secretari serà necessària sempre. Les decisions s'adoptaran per majoria. El tribunal podrà delegar en un número de membres no inferior a tres per tal que estiguin presents en la realització d'aquelles proves que es duguin a terme en un lloc diferent al que es constitueixi i actuï.
En allò no regulat en aquestes bases serà d'aplicació el que a l'efecte disposa el decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals (DOGC núm. 3732, 03.10.2002) i normativa vigent.
5.3. La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o, si escau, d'alguna altra forma  fefaent  que acrediti que els aspirants els  coneixen i s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
5.4. El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins o personal laboral temporal i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. (art.60.2 de l'EBEP).
5.5. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no poden tenir aquesta condició en representació o per compte de ningú. (art.60.3 de l'EBEP).
5.6. El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En tot cas, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.
5.7. Els òrgans tècnics de selecció de les corresponents convocatòries podran acordar, si ho creuen convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis que l'òrgan de selecció determini.
5.8. En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixement de català exigit per a cada plaça i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de les administracions públiques de Catalunya, l'òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la corporació, nomenarà una persona per tal que assessori el tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot. Així mateix, el Tribunal pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar l'òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.
5.9. El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció.
5.10. Per les places de caràcter temporal i urgent es podrà constituir un òrgan de selecció, ajustat a normativa, i reduir-se els terminis i establir proves que permetin l'agilitat del procés de selecció. Així mateix, les publicacions es faran a través de la pàgina web i el tauler d'anuncis municipals.
5.11. L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC i/o normativa vigent.
5.12. Els membres dels tribunals qualificadors o òrgan tècnics de selecció hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin.
5.13. Una vegada finalitzat el procés, els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció hauran d'emetre un informe en relació amb el procés selectiu on quedin reflectides les observacions i valoracions que s'estimin necessàries per a la millora dels processos selectius el qual es lliurarà al president del tribunal d'aquesta Corporació per a la seva posterior gestió per la Direcció de Règim Interior.
5.14. Els membres del tribunal pertanyents a la corporació municipal no meritaran les indemnitzacions i assistències que mereixin per raó del servei, excepte en aquells casos en que les assistències tinguin lloc en dies festius o cap de setmana.

Base 6. Desenvolupament del procés selectiu.
6.1. En les convocatòries corresponents s'indicarà de manera expressa el sistema de selecció per a la plaça en concret. Altrament s'entén que el procés habitual de selecció és el concurs oposició lliure amb entrevista personal. Les bases específiques determinaran quin és el sistema de selecció, i, si és pertinent, els cursos de formació i la fase de prova i/o període de pràctiques.
6.2. L'òrgan competent per efectuar la convocatòria ho és, també, per  determinar de manera motivada l'exclusió o no d'algunes de les proves i mèrits tant de l'oposició com del concurs de mèrits. Així mateix és competent per determinar i fixar el nombre i el contingut dels temes de la part específica, així com per fixar la reserva de mèrits que disposa la base 8, d'acord amb el que disposi la normativa vigent.
6.3. Amb una antelació de, com a mínim, quinze dies hàbils, es publicarà en el tauler d'edictes de la corporació i a la web municipal la relació definitiva d'aspirants, excepte en les convocatòries urgents o temporals en les que la necessitat immediata de provisió de personal resti acreditada.
6.4. Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici una única vegada, excepte casos de força major, degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.
6.5. Per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants, si es fa necessari establir algun torn per raó de la disponibilitat del material per realitzar els exercicis pràctics o per qualsevol altra causa que impedeixi d'examinar-los simultàniament, iniciaran la prova els aspirants el cognom dels quals comenci per la lletra que resulti del sorteig prèviament realitzat per als processos selectius de l'any que correspongui davant la Secretaria municipal.
6.6. Durant la realització del procés selectiu els aspirants no podran fer ús de telèfons mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l'exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova selectiva durant la realització d'aquesta. L'incompliment d'aquestes normes o bé les actituds de falta de respecte o consideració envers la resta d'aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal comportaran l'expulsió de l'aspirant en qüestió de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de forma expressa en l'acta emesa pel Tribunal.

Base 7.  Fase d'oposició
La fase d'oposició constarà de les proves de caràcter obligatori i eliminatori que es determinin a les bases específiques de les convocatòries corresponents i entre les quals hi podrà haver una prova de caràcter teòric sobre coneixements generals i específics del temari, un exercici de coneixements de català, una prova d'aptitud física, proves psicotècniques i mèdiques.
En els exercicis de coneixements de català la qualificació dels/de les aspirants serà la d'apte o no apte. Els aspirants que acreditin posseir el nivell de català exigit, o superior, en cada convocatòria, mitjançant les certificacions o documents que acreditin l'exempció, restaran exempts de realitzar aquests exercicis i se'ls assignarà la qualificació d'apte.
En la provisió de llocs que així ho requereixin es podrà realitzar aquelles proves de coneixements d'idiomes que a l'efecte es disposin a les bases específiques.
En les convocatòries de caràcter urgent i/o temporal es podrà realitzar una única prova teòrico-pràctica en relació al temari de la convocatòria específica o a les funcions pròpies del lloc de treball.
El Tribunal facilitarà les preguntes o qüestionaris dels exercicis en llengua catalana, si bé entregarà, quan així es demani expressament per l'aspirant, una còpia en llengua castellana. Els aspirants hauran de realitzar necessàriament les proves en llengua catalana o castellana.
El lloc, la data i l'hora del començament de la primera prova de l'oposició de cadascun dels processos selectius convocats seran anunciats en la pàgina web i al tauler d'anuncis municipals, a l'igual que per a les proves successives, que podran o no coincidir amb la data assenyalada per a la primera prova. Aquests anuncis es faran, com a mínim, amb dos dies d'antelació al començament de l'exercici.
La qualificació de la fase d'oposició es determinarà amb la suma aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis puntuables.
La puntuació de les proves no tabulades aritmèticament s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cada membre del Tribunal present. Cadascun dels membres del tribunal en farà una valoració de 0 a 10 punts, tret que expressament es prevegi una altra puntuació. Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts, o aquella que es prevegi expressament en la convocatòria específica, quedaran eliminats/ades automàticament.
Les puntuacions es faran públiques a la pàgina web de l'Ajuntament, al tauler d'edictes.
Els criteris d'avaluació i de puntuació seran els assenyalats pel tribunal per a cada supòsit, llevat del cas dels exercicis de coneixement de la llengua catalana, on seran emprats els criteris establerts per la Secretaria de Política Lingüística per a proves anàlogues.
7.1. Prova d'aptitud física
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, velocitat i resistència de l'aspirant. Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de les subproves que s'especifiquen a l'annex I d'aquestes bases.
Per poder fer aquesta prova, els aspirants hauran de lliurar al tribunal, abans del moment de la realització d'aquesta prova, un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per fer-la, lliurat pel facultatiu dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. El fet de no presentar-lo   comportarà l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu.
Aquesta prova es qualificarà en els termes d'apte o no apte. Per ser declarat apte, caldrà obtenir cinc punts o més de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una prova puntuada amb zero punts comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal comptarà amb l'assessorament del personal tècnic de l'Àrea d'Esports d'aquest Ajuntament o d'una altra administració.
L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta bateria de proves físiques vindrà determinat per l'organització dels aspirants en els grups, que determini el Tribunal.
Per realitzar aquestes proves és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu.
Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova física suposarà la consideració de l'aspirant de nul de la prova corresponent.
En les proves físiques en les que el tribunal determini més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots els intents realitzats per l'aspirant.
7.2. Prova de coneixements de la llengua catalana.
En els processos de selecció de personal s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.
La prova consisteix en un exercici d e coneixements de català. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a i té caràcter eliminatori; les persones aspirants que siguin considerades no aptes restaran eliminades del procés. Restaran exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell que s'assenyala en la corresponent base específica.
No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de català les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració pública en què s'hagués establert una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
Acreditació dels coneixements de llengua catalana.
L'acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant una de les formes següents:
a) La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del nivell que determinin les bases específiques de conformitat amb les àrees, els criteris de puntuació i el sistema de qualificació que determini la normativa vigent sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
b) La presentació del certificat del nivell requerit a la convocatòria o superior de l'òrgan competent en matèria de Política lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per la normativa vigent sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català.
Caldrà que l'aspirant aporti fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana requerit o superior de l'òrgan competent en matèria de Política lingüística, o equivalent.
7.3. Prova de coneixements generals i específics, i de cultura general.
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de dues subproves. Cada subprova puntuarà entre zero i deu punts. La qualificació final serà la suma de les dues puntuacions. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació  inferior a 5 punts en qualsevol de les subproves.
Subproves:
a.- Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test amb respostes alternatives sobre el contingut de la relació de temes de l'annex III d'aquestes bases. El temps de realització d'aquesta prova no pot ser superior a 40 minuts.
La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació s'obtindrà per aplicació de la fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes.
Són eliminats els aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts.
b.- Contestar en un període màxim d'una hora una o més preguntes relacionades amb temes de l'actualitat social, cultura i política, a determinació del Tribunal en el moment de celebració de les proves.  El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns. El Tribunal valorarà el contingut, l'expressió escrita, l'ortografia,  la presentació i altres aspectes rellevants pel lloc convocat.
En els casos en que així es determini expressament a les bases específiques aquestes subproves podran unificar-se i fer-se en un mateix exercici, que tindrà un temps màxim de realització d'1 hora. En les convocatòries de caràcter urgent i/o temporal es podrà realitzar una única prova cultural en relació al temari de la convocatòria específica o a les funcions pròpies del lloc de treball.
7.4. Proves psicotècniques.
Les proves psicotècniques seran obligatòries i eliminatòries. Es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Consistirà en la realització de proves psicotècniques objectives, essencialment proves d'aptitud i qüestionaris de personalitat, per tal d'avaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracterològic) s'adequa al policial.
El Tribunal comptarà amb l'assessorament de tècnics en proves psicotècniques.
Si es determina expressament a les bases específiques, el tribunal podrà atorgar puntuació a la prova psicotècnica, sent la puntuació màxima de 5 punts.
7.5. Proves mèdiques
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els i les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex I d'aquesta convocatòria.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i els i les aspirants seran qualificats com a aptes o no aptes, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.
Prèviament a la realització d'aquest exercici, el Tribunal farà pública una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà el que hagi obtingut millor puntuació en el procés selectiu, nombre igual al de places a cobrir, per tal que passi el reconeixement mèdic.
Si entre els aspirants cridats a realitzar aquesta prova es produeix alguna baixa, voluntària o per desqualificació, s'avisarà als i les aspirants que tinguin
les puntuacions immediatament inferiors per ordre de prelació.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, lliuraran al Tribunal un informe de l'aspirant.
En cas que algun aspirant no superi la prova mèdica, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors, perquè la faci.

Base 8.  Fase de concurs
Aquesta fase únicament és aplicable a les persones aspirants que superin la fase d'oposició i no té caràcter eliminatori.
En la fase de concurs es valoraran els mèrits següents, que en tot cas hauran d'estar acreditats mitjançant l'aportació dels documents originals o de fotocòpies.  Durant el procés selectiu, l'òrgan tècnic encarregat de donar impuls a tot el procés o el Tribunal podran requerir l'aportació dels originals  corresponents. Els  mèrits  no acreditats degudament de forma documental no seran tinguts en consideració pel Tribunal o per l'òrgan de selecció.
Els mèrits valorables ho són fins a la data de publicació de la convocatòria de conformitat amb el que determinin les bases específiques i d'acord amb el barem que igualment s'indiqui.
En les convocatòries corresponents es podrà, així mateix, obviar la valoració de determinats  mèrits del concurs,  si resulten inadequats a la naturalesa i categoria de la plaça convocada.  L'exclusió d'algun o de tots els mèrits  haurà de constar de forma expressa en la convocatòria corresponent.
En l'establiment dels mèrits a valorar en cada convocatòria específica caldrà tenir en compte el que disposa l'article 289.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a que els mèrits o nivells d'experiència no poden significar, en relació a les proves selectives, més de la tercera part de la puntuació màxima assumible en el conjunt del concurs oposició. Amb la finalitat d'assegurar la deguda idoneïtat dels candidats, aquests tenen que superar, en la fase d'oposició, la puntuació mínima que s'ha establert per a les proves selectives respectives.
8.1 Formació reglada i acadèmica realitzada en centres oficials,  complementària  a la titulació exigida a les bases, que sigui rellevant i/o  estigui relacionada amb l'exercici de les tasques pròpies del lloc de treball. El Tribunal atorgarà fins a 2 punts.
8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats directament relacionats amb les tasques del lloc de treball. El Tribunal atorgarà fins a un màxim de 2 punts. No podrà comptabilitzar-se el curs de Formació Bàsica de l'EPC.
8.3 Experiència professional per haver exercit com a membre dels cossos i forces de seguretat o en altres cossos de la policia local a raó de 0'10 punt per mes treballat, fins a un  màxim 2 punts. En queden exclosos els serveis prestats en pràctiques i servei militar no professional.
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren. L'experiència s'acredita d'acord amb l'annex I de serveis prestats a l'administració pública.
L'antiguitat i els serveis prestats a l'entitat convocant no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
8.4 Altres mèrits rellevants pel desenvolupament de les funcions pròpies del lloc convocat a criteri del tribunal i justificats documentalment, fins a un màxim de 2 punts.
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos o formació al·legats.

Base 9. Entrevista personal i/o proves psicotècniques
El Tribunal podrà, de forma optativa, mantenir una entrevista personal amb els/les aspirants, per tal de determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars,  coneixements específics i aptituds, habilitats, actituds i altres competències específiques per al lloc de treball i, especialment, la seva ubicació adequada dins l'organització municipal.  La puntuació màxima concedida pel tribunal serà de 5 punts.
El tribunal, pot completar aquesta entrevista, i si ho considera convenient, concertar proves psicotècniques adequades d'aptitud i personalitat amb personal professional especialitzat en aquesta matèria.
El tribunal pot declarar no apte l'aspirant,  quan consideri que hi ha raons objectives d'inadequació  per al  lloc de treball, posades de manifest en l'informe psicotècnic final o en l'entrevista, ja sigui pel inadequat  perfil professional o els criteris professionals inadequats de l'aspirant per al lloc de treball, malgrat l'experiència i la formació assolida.
Per a la declaració de no apte la fonamentació es basarà en informes tècnics o d'assessors qualificats del Tribunal. El tribunal o òrgan de selecció podrà decidir la realització de la prova psicotècnica únicament als aspirants amb possibilitats d'immediata contractació o nomenament.
Si es determina expressament a les bases específiques, el tribunal podrà atorgar puntuació a la prova psicotècnica, sent la puntuació màxima de 5 punts.

Base 10. Qualificació definitiva
L'ordre definitiu dels/ de les aspirants aprovats/des en el procés selectiu es determinarà sumant els punts obtinguts en la fase d'oposició i concurs de mèrits, a la qualificació de l'entrevista personal. Quedarà seleccionat l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta i en cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. De persistir l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici de caràcter pràctic. Les bases específiques podran determinar altres criteris de desempat addicionals.
Les qualificacions de cada exercici i les finals es faran públiques a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Les puntuacions atorgades en els exercicis i en la valoració dels mèrits, així com la valoració final, s'hauran de reflectir a l'acta que estendrà la Secretaria del tribunal.

Base 11. Llista d'aprovats i proposta de nomenament
Finalitzada la qualificació dels exercicis, dels mèrits i de l'entrevista personal i/o prova psicotècnica, el tribunal confeccionarà la llista del/ de les aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent, farà constar els noms dels/de les que quedin dintre del nombre de places convocades, i remetrà a l'òrgan corporatiu competent la proposta de nomenament.
Aquesta llista es publicarà al tauler d'edictes i a la web municipal.
Juntament amb el nom del/de la candidat/a aprovat/ada, es remetrà a la Presidència de la corporació l'acta de la sessió en què haurà de figurar l'ordre de puntuació dels opositors/es que, havent superat totes les proves, excedeixin el nombre de places convocades.
En cap cas el tribunal o òrgan tècnic de selecció no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, sens perjudici de la possible acumulació de places, llevat que així ho prevegin les corresponents bases específiques.
Si el nombre d'aspirants que superen la fase d'oposició és inferior al nombre de places a cobrir, el tribunal declararà deserts aquells llocs dels quals no en pugui efectuar cap proposta de nomenament.
Els/es opositors/es no seleccionats podran ser tinguts en consideració per a nomenaments d'interinitat, sense cap altre procés selectiu posterior, mentre es mantingui actualitzada  i amb vigència com a borsa de l'Ajuntament.
Quan es produeixin renúncies dels/de les aspirants seleccionats/ades, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant podrà requerir del Tribunal una relació complementària dels/de les aspirants que segueixin als proposats/ades, per al seu possible nomenament com a funcionaris/àries de carrera, per tal d'assegurar la cobertura de vacants.
Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per ser nomenats com a funcionaris en pràctiques. Els aspirants provinents d'altres cossos i forces de seguretat, en actiu, queden exclosos de fer el curs de formació bàsica selectiu i seran nomenats directament funcionaris en pràctiques per un període de 6 mesos.

Base 12. Presentació de documents 
En qualsevol moment del procés selectiu es podrà requerir els/les aspirants que presentin els documents acreditatius exigits en la base segona però, en tot cas i sense requeriment previ, els/les aspirants proposats/ades han de presentar en la Secció de Personal de la Corporació, dintre del termini de vint dies naturals a partir de la publicació de la llista definitiva d'aprovats/ades, els documents originals per compulsar-los a la  Secretaria Municipal,  que acreditin les condicions de capacitat i els requisits generals i específics exigits que es detallin a les bases específiques corresponents.
Com a mínim la documentació que caldrà aportar és la següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI
b) Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d'haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'hi ha d'adjuntar l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
c) Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.
d) Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, lliurat pel facultatiu dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. 
e) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
f) Diploma acreditatiu d'haver superat el curs selectiu corresponent a la categoria objecte de la convocatòria de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el supòsit d'aspirants a les places del cos de la Policia Local. En el cas que no es presenti aquest document es finalitzarà la relació administrativa establerta amb l'aspirant, per no haver superat la darrera prova del procés selectiu, consistent en la superació del curs selectiu corresponent. L'exclusió d'aquest aspirant proposat pel Tribunal implicarà que aquest òrgan de selecció formuli una nova proposta incloent, si escau, el següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta i no haguessin obtingut un lloc de treball.
g) Carnet de conduir de la classe BTP, per a les places de funcionari de carrera corresponents al cos de Policia Local.
Si dintre del termini indicat i excepte casos de força major, els/les aspirants proposats/ades no presenten la documentació requerida o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats/nades, i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol.licitud per prendre part en el procés selectiu.
Si un/a dels/de les aspirants proposats/ades fos declarat/ada exclòs del procés selectiu, el tribunal o òrgan tècnic de selecció formularà una nova proposta, incloent, si escau, el següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta.
Les bases específiques preveuran si és necessària la presentació d'altra documentació addicional a l'especificada anteriorment.

Base 13. Nomenament, assignació inicial de lloc de treball i pressa de possessió
A la vista de la proposta del tribunal i de la documentació presentada per l'aspirant, sempre que siguin conformes amb el que disposen aquestes bases, l'alcalde resoldrà motivadament el procés selectiu,  nomenant, els aspirants aprovats.
El nomenament que serà com a funcionari interí o en pràctiques segons s'escaigui i fins que finalitzi la fase de pràctiques. En aquesta resolució l'alcalde procedirà a l'adjudicació dels llocs de treball vacants i indicarà les funcions concretes que s'assignen a cada persona, les quals, no obstant això, podran ser modificades, substituïdes, revocades o alternades amb altres, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.
L'adscripció inicial al lloc de treball concret s'efectuarà per decret de l'alcalde o regidor delegat.
Els/les aspirants nomenats/ades funcionaris/àries disposaran d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament al DOGC per fer el jurament o promesa establert en el Decret 359/1986, de 4 de desembre i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el secretari de la corporació. La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets.
Els aspirants que, tot i haver superat les proves de la fase d'oposició i/o concurs, no siguin proposats per ser nomenats perquè no aconsegueixin plaça s'incorporaran a una borsa de treball que l'Ajuntament de Castelldefels utilitzarà per cobrir les vacants temporals d'acord amb el que es disposi a l'efecte a la convocatòria específica.

Base 14. Curs selectiu i període de pràctiques
Curs Selectiu
S'ha de superar un curs selectiu com una part més del procés de selecció.
L'alcalde nomenarà l'aspirant proposat funcionari en pràctiques durant el desenvolupament de l'esmentat curs.
L'òrgan responsable de l'avaluació dels cursos selectius de les places de la Policia Local serà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L'aspirant proposat pel Tribunal s'haurà d'incorporar al curs selectiu de l'Escola en la data que se li indiqui per part de l'Ajuntament. En el cas que no s'incorpori al curs o que no el superi d'acord amb el procediment de qualificació previst a la convocatòria perdrà tots els drets a ser nomenat personal funcionari de carrera, mitjançant resolució motivada de l'Alcaldia, a proposta de l'òrgan responsable de l'avaluació del curs selectiu, cridant a realitzar l'esmentat curs, si s'escau, el següent o següents, seguint l'ordre de persones aprovades en el procés de selecció i que restaven en borsa de treball.
Quedaran exempts de realitzar el curs selectiu els aspirants que en la fase de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en possessió del curs bàsic o específic, segons cada cas, a què es refereixen els articles 29 i 30 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, o que siguin membres en actiu dels cossos i forces de seguretat, a consideració del Tribunal.
Mentre facin el Curs de Formació Bàsica, els aspirants rebran les remuneracions que corresponen als funcionaris en pràctiques, segons la legislació vigent, o aquelles establertes en l'acord de condicions d'aplicació al col·lectiu de la policia local vigent.
Període de pràctiques
Els aspirants hauran de superar un període de pràctiques de sis mesos, al municipi de Castelldefels.
Les pràctiques són obligatòries i eliminatòries i es valoraran basant-se en dos informes independents de diferents comandaments de la Policia Local. La qualificació final serà d'apte o no apte.
Els informes dels comandaments a què fa referència l'apartat anterior han de considerar diversos factors conductuals de cada aspirant, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal envers la feina, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.
La superació del curs selectiu i del període de pràctiques són condicions indispensables per poder ser nomenat funcionari de carrera. Els aspirants que siguin considerats no aptes en alguna d'aquestes proves quedaran eliminats del procés selectiu.
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'Alcaldia per ser nomenats funcionaris de carrera.

Base 15. Incidències
Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.
Per a tot el que no estigui previst expressament en aquestes bases es recorrerà al que disposa l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la llei 16/1991, el Decret 233/2002, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i el Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals i a la resta de normativa aplicable.

Base 16. Règim d'impugnacions i al·legacions
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.
Vers els actes de tràmit del tribunal de selecció no inclosos en l'apartat anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.
Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Base 17. Programa de temes  (part general i específica).
El total mínim del nombre de temes entre la part general i específica s'ajustarà al que determina la normativa específica vigent en cada moment.
La concreció dels temes de la part general i la part específica es determinarà a cadascuna de les bases específiques i d'acord amb la proporció que disposi la normativa vigent.

Base 18. Base final
La normativa referenciada en aquestes bases que resti modificada o derogada durant la vigència de les bases resultarà automàticament reemplaçada per la norma vigent que correspongui.

ANNEX I
Proves mèdiques comunes a totes les convocatòries d'agent de policia (d'acord amb els paràmetres exigits per als cossos i forces de seguretat)
1. Antropometria
2. Generals
3. Aparell locomotor
4. Psiquisme i sistema nerviós
5. Sistema cardiovascular
6. Aparell respiratori
7. Aparell gènito-urinari
8. Aparell digestiu
9. Hematologia
10. Infeccions
11. Sentit de la vista
12. Sentit de l'oïda

Quadre mèdic d'exclusions

1. Antropometria
Talla: Alçada inferior a: Dones 1'65 m; Homes 1'70 m
Obesitat: Valorada per la relació pes/alçada, segons els intervals següents:

 
Pes dones
Pes homes
Talla
 mínim
màxim
 mínim
Màxim
165
53,5
73
 
166
54
73,5
167
55
74,5
168
55,5
75
169
56,5
76
170
57
76,5
59
80
171
57,5
77,5
59,5
80,5
172
58,5
78
60,5
81,5
173
59
79
61
82
174
60
80
62
83
175
60,5
81
63
84
176
61,5
82
63,5
85
177
62
82,5
64
86
178
62,5
83,5
64,5
86,5
179
63,5
84,5
65,5
87
180
64
85,5
66
88
181
64,5
86,5
66,5
89,5
182
65,5
87,5
67,5
90,5
183
 
68
91
184
68,5
91,5
185
69
92
186
69,5
93
187
70
93,5
188
71
94
189
72
94,5
190
72,5
95
191
73,5
96
192
74,5
97

En les dones de menys de 25 anys es considerarà la relació amb 0,5 quilos menys per any però el pes mai serà inferior als 48 quilos. Es permetrà una tol·lerància per excés d'un 5 % del pes per aquelles persones que presentin un desenvolupament muscular hipertròfic. En cas de dubte en la proporció entre el pes i la talla, la decisió última se supeditarà a la consideració del potencial biològic i muscular que es dedueixi de les dades en l'exploració completa de l'aspirant.

2. Generals
Defectes físics, congènits o adquirits de qualsevol tipus o localització i malalties agudes o cròniques de tot aparell o sistema que redueixin o dificultin les tasques específiques de la funció policial.

3. Aparell locomotor
Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll.

4. Psiquisme i sistema nerviós
Qualsevol tipus de neurosis, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la conducta, el comportament o la relació interpersonal.
Anormal desenvolupament intel·lectual o haver patit malaltia o transtorn psíquic que redueixi les facultats o incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
Alcoholisme i toxicomanies.
Epilèpsia, convulsions, tremolors o dèficits neurològics que dificultin l'exercici normal de la funció.

5. Sistema cardiovascular
Malformacions congènites o lesions adquirides del cor o grans vasos.
Insuficiència cardíaca o malalties que puguin progressar-hi.
Transtorns greus de la conducció i del ritme cardíac.
Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
Transtorns crònics de la circulació venosa o limfàtica.

6. Aparell respiratori
Malalties, malformacions i lesions respiratòries amb repercussió permanent de la funció respiratòria.
Neumotòrax espontani recidivant. Es requeriran valors respiratoris dins de la normalitat, obtinguts amb espiròmetre o altres tècniques de valoració funcional respiratòria.

7. Aparell gènito-urinari
Nefropaties, malformacions i/o lesions del tracte gènito-urinari, insuficiència renal. Nefrolitiasi crònica.

8. Aparell digestiu
Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, el fetge, les vies biliars i el pàncreas exocrí. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants, colitis cròniques i síndromes de mala absorció.

9. Hematologia
Aplàsies i discràcies sanguínies. Dèficit immunitari. Transtorns de la coagulació. Hemòlisi.

10. Infeccions
Malalties infectocontagioses actives o amb risc de contagi.

11. Sentit de la vista
Agudesa visual sense correcció inferior als 6/10 de la visió normal en ambdós ulls. Reduccions significatives del camp visual. Estrabisme manifest. Alteracions en la visió dels colors.

12. Sentit de l'oïda
L'agudesa auditiva ha de ser superior al 75% de l'agudesa normal en ambdós oïdes, i no patir cap trauma sonor.
Síndrome vertiginosa de qualsevol etiologia.

La comprovació i valoració de les diferents exploracions a que fa referència aquest quadre es farà únicament i exclusivament en el centre mèdic designat pel tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l'exploració.

ANNEX II

Les proves físiques comunes a totes les convocatòries de les places d'agent de la Policia Local seran les següents amb els criteris per a la realització de les diferents proves establerts pel tribunal qualificador, sens perjudici del que a continuació s'estableix de manera genèrica i no limitativa, i d'acord amb el barem establert en aquest annex II.

1.Velocitat.
Consisteix a córrer 50 metres llisos al màxim de les possibilitats i amb el mínim de temps possible.
L'aspirant se situarà davant la línia de sortida sense trepitjar-la.   A la senyal es posarà en marxa el cronòmetre i, a la màxima velocitat, haurà de córrer els 50 metres llisos.  En traspassar la línia d'arribada s'aturarà el cronòmetre.
No es pot sortir amb starting.
Es realitzarà un sol intent després d'haver escalfat i es registrarà el temps que l'aspirant sigui capaç de fer.

2. Llançament de pilota medicinal
Valoració de la força dinàmica del tren superior.
L'aspirant es col·locarà davant d'una línia marcada al terra sense trepitjar-la. Des de la posició inicial, dempeus i amb les cames separades, s'agafarà la pilota medicinal de dos kilograms de pes per a les dones i de tres kilograms de pes per als homes amb les dues mans i es posarà pel darrera del cap.  Mantenint sempre els peus al terra, es realitzarà una extensió del tronc i a continuació es flexionarà llençant la pilota medicinal el més endavant possible. Després del llançament no es pot perdre l'equilibri i els dos peus s'ha de mantenir  sempre en contacte amb el terra.
La pilota es llença cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els talons ni les puntes dels peus.
Es realitzaran dos intents consecutius, però només es registrarà l'intent més bo.
No es poden realitzar passes prèvies al llançament per prendre impuls.

3. Abdominals
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
Es realitzarà un sol intent i es registrarà el nombre de flexions que l'aspirant sigui capaç de fer durant 1 minut.

4. Potència de cames
Salt de longitud sense impuls.
L'aspirant es col·locarà dret davant d'una línia marcada al terra sense trepitjar-la. Farà un salt cap endavant amb els peus lleugerament separats i paral·lels a fi d'aconseguir la màxima distància possible respecte la línia marcada al terra. Es mesurarà des de la línia fins al punt més proper de contacte del cos amb el terra.
Tota la planta del peu ha d'estar en contacte permanent amb el terra (no es permeten accions de gronxar-se amb els peus abans de saltar) i l'impuls ha de ser amb les dues cames simultàniament.
Se'n faran 3 intents i puntuarà l'intent  en què s'hagi obtingut la distància més llarga.

5. Resistència.
Recórrer una longitud de 1000 metres en el mínim temps possible. Es podrà alternar cursa i marxa.

Barem d'aptitud física home

Velocitat

Llançament

Abdominals

Potència   cames

Resistència

Punts

5''9

10

56

2.50

3'10

10

6''1

9.50

52

2.45

3'26

9

6''3

9

48

2.40

3'43

8

6''5

8.50

44

2.35

3'59

7

6''7

8

40

2.30

4'16

6

7''1

7.50

36

2.25

4'32

5

7''5

7

32

2.20

5'15

4

7''9

6.5

28

2.15

5'58

3

8''1

6

24

2.10

6'41

2

8''5

5.5

20

2.05

7'24

1

Barem d'aptitud física dones

Velocitat

Llançament

Abdominals

Potència   cames

Resistència

Punts

7

10

48

2.05

3'48

10

7''4

9

44

2.00

4'05

9

7''8

8.5

40

1.95

4'22

8

8''

8

36

1.90

4'39

7

8''4

7.5

32

1.85

4'58

6

8''8

7

28

1.80

5'14

5

9

6.5

24

1.75

5'48

4

9''5

6

20

1.70

6'23

3

10

5.5

16

1.65

6'57

2

10''5

5

12

1.60

7'32

1

ANNEX III
TEMES DE CONEIXEMENTS GENERALS I ESPECÍFICS
Tema 1.- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. L'organització política i territorial de l'Estat.
Tema 2.- L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat. 
Tema 3.- LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L'organització municipal. Competències dels ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.
Tema 4.- LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.
Tema 5.- LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. La coordinació de les policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. Estructura i organització de la policia local. Règim disciplinari. El Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals (D233/2002, de 25 de setembre)
Tema 6.- EL CODI PENAL: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i de falta. Persones responsables. Les penes.
Tema 7.- LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: Normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular.
Tema 8.- LES ORDENANCES I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu compliment.
Tema 9.- POLICIA ASSISTENCIAL. Concepte i funcions.
Tema 10.- CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.
Tema 11.- L'atestat policial: concepte, naturalesa, formes d'iniciació, requisits formals, valor processal, l'atestat policial: diligències que l'integren, les actes, la inspecció ocular i la recollida de proves.
Tema 12.- La detenció: límits legals, supòsits i garanties. Procediment “d'Habeas corpus”.
Tema 13.- El domicili: concepte, casuística, persones jurídiques. L'entrada i registre.
Tema 14.- Delictes contra la seguretat del trànsit. Incidències de la imprudència en l' àmbit els accidents de circulació.
Tema 15.- Delictes de violència de gènere, contra la salut pública i contra el medi ambient.


Revisado: 25/06/2008

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50