(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.10 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2020)

ANNEX I.10

PREU PÚBLIC CASTELL DE CASTELLDEFELS

QUOTES

Visites guiades

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

Adults

5,00 €

Nens fins a 12 anys

gratuït

Jubilats ( + 65 anys)

4,00 €

Grups de més de 10 persones. Quota pers.

3,00 €

 

Altres supòsits:

Jornada de Portes Obertes

gratuït

Centres Educatius de Primària i Secundària, i centres universitaris o de recerca, i els seus professors i acompanyants

gratuït

Mensualment es fixarà els dies de visita gratuïta a les instal·lacions del castell (jornada de portes obertes).

Els professors i acompanyants dels grups infantils podran accedir-hi gratuïtament.

 

Gravacions cinematogràfiques o publicitàries a les instal·lacions del castell:

TIPUS DE SERVEI

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

GRAVACIONS: Fins a 8 hores

801,24 €

168,26 €

969,50 €

SESSIONS FOTOGRÀFIQUES: Fins a 8 hores

262,03 €

55,03 €

317,06 €

En ambdós supòsits, per cada hora o fracció addicional

60,00 €

12,60 €

72,60 €

Els permisos de gravacions estan subjectes a la presentació prèvia d'una memòria del projecte a realitzar per part de la productora corresponent. Si el rodatge implica l'ocupació de la via pública, s'hauran d'aplicar els preus corresponents fixats a l'ordenança fiscal número 14 d'aquest Ajuntament.

 

Casaments a l'Església del Castell

 

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Per cada casament i amb una durada màxima d'1 h

820,66 €

172,34 €

993,00 €

 

Normes de gestió:

Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 6 mesos o més respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació entre 3 i 6 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat

El còmput del termini a efectes de devolucions es farà a partir de la data de la reserva inicial, sense tenir en compte els possibles ajornaments.

 
Lloguer de les sales del conjunt patrimonial del Castell i de l'Església per a activitats fins a 8 hores:

 

Lloguer de les sales del Castell

PREU PER A EMPRESES O PROFESSIONALS AMB ACTIVITAT ECONÒMICA A CASTELLDEFELS I PER CIUTADANS

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Castell Sencer

3.087,34 €

648,34 €

3.735,68 €

Sala Institucional

487,48 €

102,37 €

589,85 €

Sala Menjador

227,48 €

 47,77 €

275,25 €

Sala Confiança + Sala Grafits + Sala xinesa

227,48 €

 47,77 €

275,25 €

Planta Primera sencera

1.137,46 €

238,87 €

1.376,33 €€

Terrassa mirador

227,48 €

47,77 €

275,25 €

Pati d'Armes

227,48 €

47,77 €

275,25 €

Església + Pati església

487,48 €

102,37 €

589,85 €

Sala cavallerissa 1

227,48 €

47,77 €

275,25 €€

Sala cavallerissa 2

227,48 €

47,77 €

275,25 €

Planta baixa sencera

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Entitats sense ànim de lucre (*) i Centres Educatius Públics de Castelldefels

Reducció del 50% en els preus

En tots els supòsits, per cada hora o fracció addicional

60,00 €

12,60 €

72,60 €

(*) Les Entitats sense ànim de lucre han d'estar inscrites en el Registre Municipal Entitats

Si les sales o espais del castell només serveixen per dipositar materials o de pas, no es cobrarà cap preu pel seu ús.

 

Lloguer dels Jardins del Castell fins a 8 hores:

 

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Persones físiques, empreses o professionals amb activitat econòmica i per particulars

402,36 €

84,49 €

486,85 €

Entitats sense ànim de lucre (*) i centres educatius públics de Castelldefels

139,28 €

29,25 €

168,53 €

En tots els supòsits, per cada hora o fracció addicional

60,00 €

12,60 €

72,60 €

* Les Entitats sense ànim de lucre han d'estar inscrites en el Registre Municipal Entitats

 

Normes de gestió

No estaran subjectes a pagament dels preus públics corresponents, per a l'ús del Castell, les activitats de promoció de la ciutat culturals, esportives, solidàries, turístiques i comercials que hagin estat promogudes u organitzades conjuntament per l'Ajuntament de Castelldefels. En tot cas serà necessària la pertinent aprovació prèvia, mitjançant resolució de l'alcaldia o regidoria delegada.

Les empreses membres del Club de producte MICE del Consorci Castelldefels Turisme, tindran un descompte d'un 5% addicional sobre el preu final que se'ls hi apliqui.

Els criteris tècnics que estableixen el tipus d'actes que es poden celebrar al castell, queden establerts en el procediment de lloguer de sales i jardins corresponent.

El preu de lloguer de les sales no inclou:

- 18,00€ l'hora corresponent al cost de vigilància. És obligatori contractar com a mínim 1 empleat de vigilància i seguretat.

El preu de lloguer del jardins no inclou:

- 22,00€ l'hora 1 treballador de l'Ajuntament que vetllarà per al bon funcionament de l'activitat i amb les responsabilitats d'obrir i tancar portes, llums, aire condicionat i altres  maquinàries que siguin pròpies de l'edifici. En cap cas farà les funcions d'hostessa o personal de seguretat en els accessos a les instal·lacions.

- 18,00€ l'hora corresponent al cost de vigilància. És obligatori contractar com a mínim 1 empleat de vigilància i seguretat.

- 350,00€ per la neteja i la instal·lació de contenidors.

- 32,00€ l'hora 1 tècnic electricista.

El pagament d'aquests costos podrà quedar dispensat en el cas que excepcionalment així es decideixi per l' Ajuntament en els actes que no coorganitzi, mitjançant informe motivat.

Per a la reserva es realitzarà l'autoliquidació del 100 % del Preu Públic pels serveis contractats.

Quan la reserva afecti el canvi d'anualitat que impliqui modificació de Preus Públics, es realitzarà una autoliquidació complementària per la diferència.

Si la contractació del servei és superior o inferior a la primera autoliquidació del preu públic, es podrà efectuar una autoliquidació complementària posterior a la celebració de l'esdeveniment.

 

 

ANUL·LACIONS LLOGUER SALES I JARDINS DEL CASTELL:

Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 3 a 1 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació d'1 mes a 15 dies respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

c. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 15 dies respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2019

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50