(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.3 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC APARCAMENT SOLAR PASSEIG MARÍTIM/CARRER MÈXIC:

 

 

La tarifa a aplicar per part de l'empresa Societat d'Aparcament de Castelldefels, S. A. (SAC) és la que es detalla a continuació:

 

Tarifa diària única

(per tot l'horari d'obertura al públic que serà de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores)

 

5,00 €

 

 

La Societat SAC serà la responsable de gestionar i controlar l'aparcament.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50