(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.13 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC DEIXALLERIA MUNICIPAL

Els preus a aplicar pel servei de la deixalleria municipal són els que tot seguit es detallaran. Aquests preus corresponen exclusivament al transport i gestió dels residus.

 

RESIDUS ESPECIALS

PROPOSTA PREUS (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

Àcids

Gratuït fins al límit d'entrada

 

440

2 kg

10 kg

Aerosols i esprais

1.100

5 kg

10 kg

Bases

430

2 kg

10 kg

Bateries

Gratuït

30 kg

30 kg

Bombones butà (Repsol)

Gratuït

3 ut

3 ut

Bombones butà (Butsir i Càmping gas)

90

3 ut

3 ut

Cosmètics

320

5 kg

20 kg

Dissolvents com ara acetona, alcohol o aiguarràs

260

 

5 kg

 

20 kg

Dissolvents halogenats: Productes líquids orgànics amb més del 2% d'halogen com ara Cloroform, Clorur de metilè, Bromoform, Percloroetilè, Tetraclorur de carboni, Tricloroetilè, Tricloroacètic

830

 

 

 

 

5 kg

 

 

 

 

20 kg

Envasos contaminats

280

2 kg

10 kg

Envasos a pressió i extintors

560

2 ut

4 ut

Fibrociment i Amiant

No admès

75 kg plaques,

85 kg tubs,

100 kg dipòsits o jardineres (*)

 

No admès

Filtres d'oli i altres metalls contaminats

350

5 kg

10 kg

Fitosanitaris

2.100

5 kg

10 kg

Fluorescents i llums de mercuri

Gratuït

10 ut

50 ut

Neveres i aparells de fred amb gasos refrigerants

Gratuït

1 ut.

2 ut.

Olis no regenerables: emulsions de tall (taladrines), vegetals o minerals contaminats, etc.

310

2 kg

10 kg

Piles i acumuladors

Gratuït

5 kg

10 kg

Pneumàtics

No admès

4 ut/any

No admès

Productes comburents

2.840

2 kg

10 kg

Radiografies

Gratuït

5 kg

10 kg

Reactius de laboratori i Productes no identificats.

1.910

2 kg

10 kg

Sòlids/pastosos: pintures, vernissos i coles

410

20 kg

50 kg

Tòners i cartutxos de tinta

250

5 kg

10 kg

 

 

 

 

(*) Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del Vallès i Punt Verd de Zona de la Vall d'Hebron (Barcelona).

 

ALTRES RESIDUS

PROPOSTA PREUS (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

Cintes de casset i VHS

 

 

 

Gratuït fins al límit d'entrada

 

220

20 kg

200 kg

Fusta neta

50

500 kg

2.000 kg

Matalassos

250

2 ut

5 ut

Porexpan (poliestirè expandit)

150

1 m3

1 m3

Rebuig no recuperable i/o no separat

220

500 kg

2.000 kg

Restes vegetals

50

500 kg

2.000 kg

Terres i runes

26

500 kg

2.000 kg

Tèxtil

220

100 kg

500 kg

 

SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE

PROPOSTA PREUS (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

Ampolles de cava

 

 

 

 

 

 

 

Gratuït fins al límit d'entrada

 

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Aparells elèctrics i informàtica no inclosos en altres grups

Gratuït

5 ut

5 ut

Cables

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Càpsules de dosi única

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Cartró i paper

Gratuït

500 kg

2.000 kg

CD i DVD

Gratuït

20 kg

200 kg

Electrodomèstics línia blanca

Gratuït

2 ut

5 ut

Envasos amb Punt Verd de SIG

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Envasos vidre

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Metalls

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Olis lubricants

Gratuït

5 kg

20 kg

Olis vegetals no contaminats

Gratuït

5 kg

20 kg

Plàstic dur no envàs

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Televisors i monitors

Gratuït

2 ut

5 ut

Vidre armat i/o barrejat

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Vidre pla

Gratuït

500 kg

2.000 kg

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50